BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polna Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Skala i kierunki wyłączania gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim
Scale and directions of the designation of forest land for non-forest purposes in Wielkopolska voivodeship
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 179-189, rys., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Lasy, Gospodarka leśna, Produkcja leśna
Forests, Forest economy, Forest production
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oznacza rozpoczęcie innego niż leśne użytkowanie gruntów. Warunkiem legalnego przeznaczenia gruntów leśnych na inne cele jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu. W artykule przedstawiono skalę, kierunki oraz zróżnicowanie przestrzenne wyłączeń gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim. Omówiono też zasady wyłączania gruntów leśnych z produkcji. Podstawę opracowania stanowią niepublikowane dane pozyskane z rocznych sprawozdań z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów leśnych, uzyskane w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych w Poznaniu, Pile, Szczecinie i Zielonej Górze oraz roczniki "Leśnictwo" z lat 2003-2016. Zakres czasowy pracy obejmuje lata 2002-2016. Analizę przeprowadzono w ujęciu powiatów.(abstrakt oryginalny)

The article shows a scale, directions and spatial differences in the designation of forest land for non-forest purposes in Wielkopolska voivodeship. It also discusses the principles of forest land exclusion from production. The study period covers the years 2002-2016. The analysis is conducted by poviats. The research proved that in terms of the woodland area excluded from production in the years 2002-2016, Wielkopolska voivodeship ranks second in the country. Treasury land prevails in the ownership structure of forest land designated for non-forest purposes, yet the intensity of its exclusion is lower than that of private land. It has been found that the prevailing direction of the exclusion of forest land in the voivodeship are exclusions for mined land. This direction covers 71.3% of the total woodland excluded from production. It is characterised by a great spatial concentration - as much as 88% of woodland turned into mined land falls on three poviats (Koło, Konin, Turek). Nearly 1/7 (13.4%) of the woodland area was designated for industrial purposes and 4.1% for transport. The least important is the designation for housing purposes (1.5%) and their share in the years 2002-2016 shows a declining trend. Private forest land (94.2%) was predominated in the designation for housing purposes. In the case of other directions, Treasure land prevailed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzezicki T., Flisz I. 2013. Należność i opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej - wymiar i egzekucja. Casus Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 70: 39-42.
 2. Cymerman J. 2012. Analiza wyłączania gruntów leśnych z produkcji na przykładzie Regionalnej Dy-rekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w latach 1998-2011. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20/4: 157-167.
 3. Cymerman R., Kowalczyk C., Kurowska K. 2012. Ekonomiczne i prawne aspekty odrolniania i odlesiania gruntów. Educaterra, Olsztyn.
 4. Czyżyk K. 2016. Aspekty prawne wyłączania gruntów z produkcji leśnej. Studia i Materiały CPEL w Rogowie, 18/49B: 127-135.
 5. Hełdak M. 2008. Leśna przestrzeń produkcyjna w decyzjach i dokumentach planistycznych sporządzanych na obszarze gminy. Acta Scientarum Polonorum, Administratio Locorum, 7/3: 27-33.
 6. Kurowska K. 2017. Ochrona gruntów rolnych i leśnych w procesie planowania rozwoju przestrzeni wiejskiej. [W:] R. Cymerman, A. Nowak (red.), Kształtowanie przestrzeni wiejskiej. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 25-41.
 7. Kwartnik-Pruc A., Bydłosz J., Parzych P. 2011. Analiza procesu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19/4: 169-179.
 8. Maćkiewicz B., Motek. P. 2014. Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej a dochody gmin z podatku od nieruchomości. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 28: 69-77.
 9. Prus B. 2012. Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce. Acta Scientarum Polonorum, Geodesia et Descripto Terrarum, 11/2: 27-40.
 10. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2015, nr 0, poz. 1695 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 12. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 788 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu