BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hektus Piotr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji elektrowni wiatrowych w Wielkopolsce
Spatial condition of the location of wind power stations in the Greater Poland voivodship
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 203-213, rys.,tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Elektrownie wiatrowe, Zagospodarowanie przestrzenne
Windfarms, Spatial development
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Celem pracy jest określenie przestrzennych uwarunkowań, które wpływały na lokalizację elektrowni wiatrowych w województwie wielkopolskim. Postępowanie badawcze składało się z dwóch etapów. W pierwszym określono lokalizację turbin wiatrowych o mocy powyżej 1 MW. W drugim wyznaczono cechy opisujące wybrane elementy środowiska geograficznego, które są istotne dla funkcjonowania tego typu instalacji. Następnie przeprowadzono analizę występowania zależności pomiędzy liczbą elektrowni wiatrowych w gminach przypadającą na 1 ha ich powierzchni a wyznaczonymi cechami. Badania miały na celu określenie istotnych warunków przestrzennych oraz siły ich wpływu na lokalizację elektrowni wiatrowych w gminach na terenie województwa wielkopolskiego. Na tej podstawie zidentyfikowano determinanty mogące mieć istotne znaczenie dla lokalizowania elektrowni wiatrowych w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is an indication of spatial conditions which influence a location of wind farms in the Greater Poland voivodship. The research procedure was divided into two phases. The first stage consisted of identification and indication the location of wind power stations up to 1 MW. The second one focused on an identification features describing the chosen elements of the geographical environment, which are relevant to working the wind farms. In the present paper, particular attention was paid to analysis a relationship between an amount of wind farms in the communes and selected features. The determinants, which may have an impact on location of wind farms in the future, has been identificated based on this research.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banak M.J. 2010. Lokalizacja elektrowni wiatrowych - uwarunkowania środowiskowe i prawne. Człowiek i Środowisko, 34, 3-4: 117-128.
 2. Bhattacharya M., Paramati S.R., Ozturk I., Bhattacharya S. 2016. The effect of renewable Energy consumption on economic growth: Evidence from top 38 countries. Applied Energy, 162: 733-741.
 3. Europejski Instytut Miedzi, Polskie Centrum Promocji Miedzi. 2006. Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii. Strona Europejskiego Instytutu Miedzi (http://copperalliance.eu/docs/librariesprovider3/8_1_generacja-rozproszona-i-odnawialne- r d a-energii_wprowadzenie-pdf.pdf?Status= Master&sfvrsn=0; dostęp: 20.12.2016).
 4. Gilewski J., Montusiewicz J. 2014. Combined systems of energy generation - a characterisation and classification. Advances in Science and Technology Research Journal, 8, 23: 53-61.
 5. Gnatowska R., Wąs A. 2015. Analiza opłacalności inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie farmy wiatrowej przy założeniu wsparcia dla "zielonej energii". Inżynieria i Ochrona Środowiska, 18, 1: 23-33.
 6. Główny Urząd Statystyczny (GUS). 2016. Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku. Warszawa.
 7. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. 2012. Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego. Warszawa.
 8. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. 2012. Województwo Kujawsko-Pomorskie - zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Włocławek (http://www.biuro-planowania.pl/download/OZE-tekst.pdf).
 9. Lorenc H. 1992. Zasoby wiatru w Polsce. Materiały badawcze. Seria Meteorologia, 18: 1-54.
 10. Lorenc H. (red.) 2005. Atlas klimatu Polski. IMGW, Warszawa.
 11. Michalik P. 2009. Ocena zasobów energii wiatru na potrzeby małej energetyki wiatrowej. Elektrotechnika i Elektronika, 28, 1-2: 14-19.
 12. Najwyższa Izba Kontroli. 2017. Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa (https://www.nik.gov.pl/plik/id,7128,vp,9004.pdf).
 13. Paska J., Surma T. 2015. Elektrownie wiatrowe źródłem energii elektrycznej czy również mocy? Rynek Energii, 2(117): 51-58.
 14. Przybyła C., Wojtkowiak R., Gładysiak S., Leśny J., Schefke R., Mrozik K. 2007. Przegląd zasobów odnawialnych źródeł energii w województwie wielkopolskim. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Poznań (http://www.preda.pl/pliki/Dokumenty/OZE/OZE_Wielkopolska.pdf).
 15. Runge J. 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 16. Stolińska B. 2014. Czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych. Świat Nieruchomości, 88: 27-31.
 17. TPA Horwath, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. 2016. Efekty zwiększenia obciążeń podatkowych w energetyce wiatrowej (http://docplayer.pl/30427668-Efekty-zwiekszenia-obciazen-podatkowych-w-energetyce-wiatrowej.html).
 18. Wiśniewski G. (red.) 2011. Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020. Instytut Energetyki Odnawialnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 19. Wiśniewski G., Michałowksa-Knap K., Koć S. 2012. Energetyka wiatrowa - stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa (http://www.continowind.com/public/docs/Raport.pdf).
 20. Zieliński T. 1999. Jak pokochać statystykę, czyli Statistica do poduszki. StatSoft Polska, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu