BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maćkiewicz Barbara (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Szczepańska Magdalena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Tereny zieleni a nazwy inwestycji deweloperskich w Poznaniu
Green areas and names of housing investments in Poznań
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 227-241, rys.,tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Inwestycje, Deweloper, Nieruchomości mieszkaniowe
Investment, Developer, Real estate housing
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Nazwy nowych inwestycji deweloperskich bardzo często nawiązują do zieleni. W Poznaniu, który od lat promuje się jako "zielone miasto", tendencja ta wydaje się szczególnie widoczna. Prezentowany artykuł podejmuje próbę zbadania, czy w porównaniu do innych dostępnych na rynku inwestycji te o "zielonej" nazwie rzeczywiście zlokalizowane są bliżej terenów zieleni. W oparciu o wskaźnik dostępności terenów zieleni dla poszczególnych inwestycji określa się, ile obiektów zieleni znajduje się w strefie ich najbliższego (do 300 m) oraz dalszego (do 1000 m) sąsiedztwa. W opracowaniu ujęto również wieloaspektową charakterystykę terenów zieleni w największych polskich miastach.(abstrakt oryginalny)

The names of new housing investments very often refer to greenery. In Poznań, which has been advertising itself for years as a ‚green city', this tendency seems to be especially readily visible. In this article an attempt is made to check if those investments that have ‚green' in their names are actually located closer to green areas than other ones present in the market. On the basis of the index of accessibility of green areas to individual estates it is determined how many of such areas can be found in their immediate neighbourhood (up to 300 m) and farther away (up to 1000 m). Also given are multi-aspect characteristics of green areas in the largest Polish cities.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Album targowy - mieszkania, apartamenty, domy, kredyty - Poznań i okolice. 2015. Nowy Adres S.A., Warszawa.
 2. Balcerek M. 2016. Nowe inwestycje deweloperskie w Warszawie: dobra nazwa musi być ekologiczna? (http://perfectspace.pl/nowe-inwestycje-deweloperskie-w-warszawie-dobra-nazwa-musi-byc-ekologiczna/; dostęp: 23.08.2017).
 3. Biao Z., Gaodi X., Bin X., Canqiang Z. 2012. The effects of public green spaces on residential property value in Beijing. Journal of Resources and Ecology, 3(3): 243-252.
 4. Borkowska M., Rozwadowska M., Śleszyński J., Żylicz T. 2001. Environmental amenities on the housing market in Warsaw: hedonic price method research. Ekonomia Journal, 3: 70-82.
 5. Crompton J.L. 2001. The impact of parks on property values: A review of the empirical evidence. Journal of Leisure Research, 33(1): 1.
 6. Crompton J.L. 2005. The impact of parks on property values: empirical evidence from the past two decades in the United States. Managing Leisure, 10(4): 203-218.
 7. Czembrowski P. 2016. The economic valuation of urban green spaces as a voice in the debate over their role in sustainable cities. Economic and Environmental Studies, 3(16): 365-375.
 8. Dunse N., White M., Dehring C. 2007. Urban parks, open space and residential property values. RICS.
 9. Freeman A.M. 1979. Hedonic prices, property values and measuring environmental benefits: a survey of the issues. Scandinavian Journal of Economics, (81): 154-171.
 10. Grabowski M. 2017. Zieleń w procesie rewitalizacji. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań. Niepubl. praca magisterska.
 11. Godzina P. 2015. Tereny zieleni publicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta/Public green open spaces according to city sustainable development. Prace Geograficzne, (141), 57.
 12. Gould K.A., Lewis T.L. 2016. Green Gentrification: Urban sustainability and the struggle for environmental justice. Routledge.
 13. Gruehn D., Budinger A. 2012. Development of green areas in Frankfurt and their economic benefit. [W:] I. Dymitryszyn, M.
 14. Kaczyńska, G. Maksymiuk (red.), The Power of Landscape. University of Life Sciences - SGGW, Warsaw.
 15. GUS. 2017. Bank Danych Lokalnych.
 16. Jadach-Sepioło A. 2009. Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. IRM, 125, 135.
 17. Larson E.K., Perrings C. 2013. The value of water-related amenities in an arid city: The case of the Phoenix metropolitan area. Landscape and Urban Planning, 109(1): 45-55.
 18. Libura H. 1990. Percepcja przestrzeni miejskiej. Inst. Gospodarki Przestrzennej.
 19. Lutzenhiser M., Netusil N.R. 2001. The effect of open spaces on a home's sale price. Contemporary Economic Policy, 19(3): 291-298.
 20. Łowicki D. 2010. Wartość krajobrazu w świetle cen terenów pod zabudowę w latach 1995-2000. Ekonomia i Środowisko, (1): 146-156.
 21. Maksymiuk G. 2013. Wpływ zielonej infrastruktury na wartość ekonomiczną nieruchomości. Problemy Ekologii Krajobrazu, 36: 145-153.
 22. Morancho A.B. 2003. A hedonic valuation of urban green areas. Landscape and Urban Planning, 66(1): 35-41.
 23. Netusil N.R., Levin Z., Shandas V., Hart T. 2014. Valuing green infrastructure in Portland, Oregon. Landscape and Urban Planning, 124: 14-21.
 24. Nicholls S., Crompton J.L. 2005. The impact of greenways on property values: Evidence from Austin, Texas. Journal of Leisure Research, 37(3): 321-341.
 25. Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku. Europejska Rada Urbanistów, 20: 6-9.
 26. Piątkowska K. 1983. Kształtowanie obiektów i zespołów usługowych. Zieleń i wypoczynek. Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa.
 27. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. T. 2. Kierunki. 2014. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Poznania nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23 września 2014 r.
 28. Szczepańska A., Krzywnicka I., Lemański G. 2016. Urban Greenery as a Component of Real Estate Value. Real Estate Management and Valuation, 24(4): 79-87.
 29. Szczepańska M., Maćkiewicz B., Dziewiatowska A. 2017. Tereny zieleni a ceny nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu. Biuletyn KPZK, PAN, (266): 142-158.
 30. Trojanek R. 2016. The Impact of Green Areas on Dwelling Prices: the Case of Poznań City. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(2): 27-35.
 31. Tyrväinen L. 1997. The amenity value of the urban forest: an application of the hedonic pricing method. Landscape and Urban Planning, 37(3-4): 211-222.
 32. Tyrväinen L., Miettinen A. 2000. Property prices and urban forest amenities. Journal of Environmental Economics and Management, 39(2): 205-223.
 33. Urbański P., Krzyżaniak M., Rydzewska A. 2009. Zieleń Poznania i innych miast w Polsce. Nauka Przyroda Technologie, 3(1): 44.
 34. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, nr 0, poz. 290 z późn. zm.).
 35. Ustawa z dna 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016, nr 0, poz. 2134 z późn. zm.).
 36. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016, nr 0, poz. 778 z późn. zm.).
 37. Wolch J.R., Byrne J., Newell J.P. 2014. Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. Landscape and Urban Planning, 125: 234-244.
 38. Zygmunt R., Gluszak M. 2015. Forest proximity impact on undeveloped land values: A spatial hedonic study. Forest Policy and Economics, 50: 82-89.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu