BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewska Marta (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości studenckiej na podstawie badań empirycznych
Development Determinants of Student Entrepreneurship. Empirical Research
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 160, s. 29-44, bibliogr. 39 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość akademicka, Badania empiryczne
Entrepreneurship, Academic entrepreneurship, Empirical researches
Note
JEL Classification: L26
streszcz., summ.
Abstract
Wdrożenie efektywnego systemu wspierania przedsiębiorczości studenckiej na uczelni wymaga przeprowadzenia diagnozy potrzeb, identyfikacji barier i motywatorów przedsiębiorczości oraz oceny potencjału przedsiębiorczego wśród studentów. Autorka prezentuje wyniki badań, przeprowadzonych w tym obszarze wśród studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Otrzymane rezultaty pomogą w organizacji wsparcia szkoleniowego, doradczego, organizacyjnego i finansowego potrzebnego studentom w rozwijaniu ich przedsięwzięć biznesowych. Badania, mimo iż przeprowadzone w skali jednej uczelni, mogą stanowić punkt odniesienia dla innych polskich uniwersytetów doskonalących rozwiązania systemowego wspierania przedsiębiorczości studenckiej. Wnioski z własnych badań empirycznych zostały uzupełnione rekomendacjami sformułowanymi przez uznanych w dziedzinie ekspertów.(abstrakt oryginalny)

The implementation of an effective system to support student entrepreneurship at a university requires the diagnosis of needs, identification of entrepreneurship barriers and motivators as well as the assessment of entrepreneurial potential among students. The author presents the results of research in this area conducted among all students of the Pedagogical University of Cracow. The obtained results will help to provide the training, advisory and financial support required by students to develop their business ventures. The present study, though carried out at one university, may become a point of reference for other universities in Poland wishing to improve the solutions to the student entrepreneurship support system. The conclusions from the author's own research were completed by the recommendations formulated by commonly recognised experts in the area.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Autio E., 2003, High-Potential Entrepreneurship in the Light of GEM data, United Nations, New York.
 2. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K. B., Mażewska M., Stawasz E., 2009, Przedsiębiorczość akademicka(rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 3. Biały K., 2011, Przemiany współczesnego uniwersytetu od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsiębiorczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Blank S., Dorf B., 2013, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Gliwice.
 5. Brockhaus R. H., 1982, The Psychology of the Entrepreneur, [w:] C. A. Kent, D. L. Sexton, K. H. Vesper (red.), Encyclopedia of Entrepreneurship, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
 6. Brockhaus R., Horwitz P., 1986, The Psychology of the Entrepreneur, [w:] D. L. Sexton, R. W. Smilor (red.), The Art and Science of Entrepreneurship, Cambridge, MA, Ballinger.
 7. Cieślik J., Guliński J., Matusiak K. B., Skała-Poźniak A., 2011, Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 8. Cieślik J., 2006, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 9. Dale E., 1969, Audiovisual Methods in Teaching, Dryden Press, New York.
 10. Fundacja Initium, 2011, Jak wspierać rozwój przedsiębiorczości?, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 11. Gasse Y., 1977, Entrepreneurial Characteristics and Practices: A Study of the Dynamics of Small Business Organisations and Their Effectiveness in Different Environments, René Prince Sherbrooke, Quebec.
 12. Hagen E., 1962, On the Theory of Social Change: How Economic Growth Begins, Dorsey, IL, Homewood.
 13. Kupisiewicz C., 1996, Podstawy dydaktyki ogólnej, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa.
 14. Matusiak K. B., Guliński J. (red.), 2010, Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 15. McClelland D., 1961, The Achieving Society, Van Nostrand, Princeton.
 16. Schumpeter J., 1931, Theorie der Wirtschaftlichen Entwichlung, Dunker und Humblat, Munich and Leipzig.
 17. Schumpeter J. A., 2003, Capitalism, Socialism, and Democracy, Routledge, London and New York.
 18. Timmons J. A., 1999, New Venture Creation: Entrepreneurship for 21 Century, Irwin/McGraw-Hill, Boston.
 19. Venkataraman S., 1997, The distinctive domain of entrepreneurship research: An editor's perspective, [w:] J. Katz, R. Brockhaus (red.), Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth, CT JAI Press, Greenwich, vol. 3.
 20. Weber M., 1930, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Scribner, New York (tłumaczenie Talcott Parsons z: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1905, poprawione w 1920).
 21. Barth F., 1967, On the Study of Social Change, "American Anthropologist", no. 69 (6).
 22. Begley T., Boyd D., 1987, Psychological Characteristics Associated with Performance in Entrepreneurial Firms and Smaller Businesses, "Journal of Business Venturing", no. 2 (1).
 23. Brendzel-Skowera K., 2016, Paradoksy w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 419, Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy.
 24. Gemzik-Salwach A., Perz P., 2014, Ocena potencjału rozwojowego firm start-up, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", nr 12.
 25. Kets De Vries M., 1977, The Entrepreneurial Personality: A Person at the Crossroads, "The Journal of Management Studies", t. 14 (1).
 26. Koch J., 2008, O kreatywności, "Biuletyn Informacyjny High-Tech", t. 32 (1).
 27. Nowacka U., 2011, Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", seria: Edukacja Techniczna i Informatyczna, z. VI.
 28. Poznańska K., 2014, Przedsiębiorczość akademicka: cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej, "Studia Ekonomiczne", nr 183, cz. 2 Innowacyjność współczesnych organizacji, cz. 2 Kierunki i wyniki badań.
 29. Sexton D., Bowman N., 1985, The Entrepreneur: A Capable Executive and More, "Journal of Business Venturing", t. 1 (1).
 30. Sexton D., Upton N., 1990, Female and Male Entrepreneurs: Psychological Characteristics, "Journal of Business Venturing", t. 5 (1).
 31. Shane S., Venkataraman S., 1990, The Promise of Entrepreneurship As a Field of Research, "Academy of Management Review", t. 25 (1).
 32. Wechta P., 1997, Przedsiębiorca w teorii Schumpetera, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", z. 4.
 33. Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2017 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowowg- bael/monitoring-rynku-pracy-kwartalna-informacja-o-rynku-pracy-w-pierwszymkwartale- 2017-r-,12,28.html, dostęp 4.08.2017
 34. Rosicki Ł., Co to jest przedsiębiorczość? 7 odpowiedzi na niełatwe pytanie, https://lukaszrosicki. pl/co-to-jest-przedsiebiorczosc/, dostęp 4.08.2017
 35. Rusza program #StartInPoland - pakiet instrumentów dla innowacyjnych firm, https://www. parp.gov.pl/rusza-program-startinpoland-pakiet-instrumentow-dla-innowacyjnych-firm-2, dostęp 4.08.2017
 36. Wypowiedź Prezesa WSK PZL Rzeszów Marka Dareckiego, Wykład "Kim będę" w ramach Warsztatów Biznesowych w WSIiZ w Rzeszowie, https://www.youtube.com/watch?v=zhQAa_ si444, dostęp 4.08.2017
 37. Wortal "Przedsiębiorczość dla ambitnych", www.cieslik.edu.pl, dostęp 4.08.2017
 38. http://econ.umk.pl/przedsiebiorczosc-i-zarzadzanie-malym-i-srednim-przedsiebiorstwem, dostęp 4.08.2017
 39. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 2168
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu