BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacka Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Bering Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Struktura ramowa raportu zintegrowanego - wytyczne a praktyka wybranych przedsiębiorstw
Integrated Report Framework Structure. Guidelines and Practice in Selected Enterprises
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 160, s. 63-78, tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Raportowanie, Informacja w przedsiębiorstwie, Rachunkowość
Reporting, Information in enterprise, Accounting
Note
JEL Classification: M41
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wytycznych zawartych w strukturze ramowej raportowania zintegrowanego oraz próba ich odniesienia do zakresu informacji ujawnianych w raportach. Wybór analizowanych spółek wynika z dążenia do porównania zawartości raportów polskich i zagranicznych jednostek działających w sektorze paliwowo-energetycznym o różnym doświadczeniu w zakresie przygotowywania raportu zintegrowanego. W artykule zastosowano takie metody badawcze, jak: krytyczna analiza studiów literaturowych, analiza treści raportów zintegrowanych, studium przypadku. W swoich raportach badane spółki prezentują różną zawartość treści w zakresie ocenianych obszarów, wynikających z ram koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej. W celu zwiększenia porównywalności informacji między podmiotami pożądane wydaje się zestandaryzowanie zakresu prezentowanych w raportach informacji.(abstrakt oryginalny)

The article is aimed at the presentation of guidelines included in the framework structure of integrated reporting as well as an attempt to refer them to the scope of information disclosed in reports. The selection of analysed companies results from the desire to compare the contents of Polish and foreign reports made by entities operating within the fuel and energy sector, characterised by different experience in integrated reports preparation. The article makes use of the following research methods: critical analysis of literature studies, integrated report content analysis or case studies. The analysed companies disclose different contents within the assessed areas, which results from different conceptual frameworks of integrated reporting. It seems desirable to standardise the scope of presented information to a certain extent in order to increase comparability between entities.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE L 330/1 z 15.11.2014 r.
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. 2018, poz. 395.
 3. Krasodomska J., 2014, Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 4. Roszkowska P., 2011, Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 5. Samelak J., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 6. Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B., 2015, Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2016, Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1.
 8. Bek-Gaik B., 2017, Sprawozdawczość zintegrowana - przegląd badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 92 (148).
 9. Disclosure Initiative - Principles of Disclosure, Discussion Paper DP/2017/1, IASB, materiały z Europejskiej Konferencji Konsultacyjnej w sprawie Dokumentu Dyskusyjnego IASB nt. Inicjatywy ws. ujawnień - Zasady ujawnień z dnia 12 września 2017 r.
 10. Dumitru M., Glavan M. E., Gorgan C., Dumitru V. F., 2013, International Integrated Reporting Framework: A case study in the software industry, "Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica", nr 15 (1).
 11. Jędrzejka D., 2012, Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście do współczesnej sprawozdawczości, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 266.
 12. Karmańska A., 2014a, The imperative of sustainable growth and reporting integration. The fourth era in the corporate reporting development, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 3, no. 2.
 13. Karmańska A., 2014b, The imperative of sustainable growth and reporting integration. Three eras in the corporate reporting development, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 3, no. 1.
 14. Macuda M., 2015, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - raportowanie zagadnień środowiskowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, no. 1.
 15. Tatarska M., 2013, Sprawozdawczość zintegrowana na przykładzie Grupy Lotos S. A., "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 314.
 16. Walińska E., 2015, Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego?, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 82 (138).
 17. Zyznarska-Dworczak B., 2015, Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensa", vol. 3, no. 1.
 18. GRI and IIRC deepen cooperation to shape the future of corporate reporting, https://integratedreporting. org/news/gri-and-iirc-deepen-cooperation-to-shape-the-future-of-corporatereporting/, dostęp 20.10.2017.
 19. IIRC finalises its Framework for integrated reporting, http://www.iasplus.com/en/news/2013/12/iirc, dostęp 25.11.2016.
 20. The International Integrated Reporting Framework, http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/, dostęp 25.11.2016.
 21. http://cpfl.riweb.com.br/Show.aspx?id_canal=PcPFCLtTdcL1F/kigVmi6 w==, dostęp 18.06.2016.
 22. http://easywork.comunique-se.com.br/arq/160/arq_160_233918.pdf, dostęp 18.06.2016.
 23. http://raportzintegrowany.orlen.pl/pl/nasza-firma/kim-jestesmy/grupa-orlen, dostęp 15.04.2016.
 24. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-excellence-in-integrated-reporting-awards-2015/$FILE/ey-excellence-in-integrated-reporting-awards-2015.pdf, dostęp 18.06.2016.
 25. http://www.lotos.pl/50/poznaj_lotos, dostęp 13.04.2016.
 26. https://www.lotos.pl/1412/a,264/poznaj_lotos/nagrody/poznaj_lotos/nagrody/the_best_ annual_report_2014, dostęp 15.04.2016.
 27. http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/Raport-roczny-PKN-ORLEN-za-2014-z-czterema- nagrodami-w-X-edycji-konkursu-The-Best-Annual-Report.aspx, dostęp 15.04.2016.
 28. http://www.sasol.com/about-sasol/company-profile/overview, dostęp 7.06.2016
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu