BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gulski Bogusław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Finansyzacja jako czynnik wpływający na zawłaszczanie wartości przez przedsiębiorstwa
Financialization as a Corporate Value Appropriation Factor
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 160, s. 79-97, tab., bibliogr. 45 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Finansjeryzacja, Rynki finansowe
Enterprises, Financialization, Financial markets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem zainteresowania autora jest wpływ finansyzacji na zjawisko zawłaszczania wartości przez przedsiębiorstwa. Postawiono tezę, że finansyzacja wywołuje szereg zjawisk, z których część można nazwać zawłaszczaniem wartości. W artykule scharakteryzowano trzy podstawowe nurty wyróżniane w rozważaniach nad finansyzacją i omówiono wybrane zjawiska, o których można sądzić, że związane są z przejmowaniem przez przedsiębiorstwa nienależnej im z jakichś względów wartości. Biorąc pod uwagę zróżnicowaną terminologię używaną do opisu takich zjawisk, dokonano konceptualizacji pojęcia "zawłaszczanie wartości", a także wskazano skutki zawłaszczania wartości dla odmiennych podmiotów. W celu potwierdzenia wspomnianej tezy zidentyfikowano formy zawłaszczania wartości, które mogą być wywołane przez poszczególne nurty finansyzacji. Analiza tych form pozwala stwierdzić, że finansyzacja, w szczególności nurt związany z wartością dla akcjonariuszy, istotnie przyczynia się do intensyfikacji zawłaszczania wartości.(abstrakt oryginalny)

The author is interested in the impact of financialization on the phenomenon of appropriation of value by enterprises. A thesis has been posed that financialization gives rise to a number of phenomena, some of which may be called the appropriation of value. The article describes three basic trends distinguished in the discussion on financialization. Next, the article discusses the selected phenomena which may be thought to relate to the value taken over by enterprises, which is not their due for one reason or another. Considering a diversified terminology used to describe these phenomena, the term value appropriation was conceptualised and effects of value appropriation with regard to different entities were indicated. In order to confirm the thesis, the forms of value appropriation which may be caused by different trends of financialization were identified. The analysis of these forms allows for the statement that financialization, in particular the trend connected with the shareholder value, does contribute to the intensification of value appropriation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aitken R., 2007, Performing Capital. Toward a Cultural Economy of Popular and Global Finance, Palgrave Macmillan, New York.
 2. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kaczmarek J., Prewenda E., Konstanty A., 2001, Metody i procedury szacowania wartości podmiotów gospodarczych oparte na statystyce matematycznej i na oprogramowaniu komputerowym - zastosowanie w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, TNOiK, Kraków.
 3. Chang H.-J., 2013, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 4. Crotty J., 2005, The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and 'Modern' Financial Market on Nonfinancial Corporation Performance in the Neoliberal Era, [w:] G. Epstein (red.) Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Northampton (MA).
 5. Davis G. F., 2009, Managed by the Markets: How Finance Re-Shaped America, Oxford University Press, Oxford.
 6. Dembinski P. H., 2011, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 7. Dembinski P. H., 2012, Ethics and the Economy: A Tense Relationship, [w:] C. Cosgrove-Sacks, P. H. Dembinski (red.), Trust and Ethics in Finance Innovative Ideas from the Robin Cosgrove Prize, Globethics.net Global 6.
 8. Epstein G., 2005, Introduction: Financialization and the World Economy, [w:] G. Epstein (red.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham (UK).
 9. Epstein G., Jayadev A., 2005, The Rise of Rentier Incomes in OECD Countries: Financialization, Central Bank Policy and Labor Solidarity, [w:] G. Epstein (red.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Northampton (MA).
 10. Fischer T., 2011, Managing Value Capture. Empirical Analyses of Managerial Challengesin Capturing Value, Dissertation Technische Universität, München.
 11. Fligstein N., 1990, The Transformation of Corporate Control, Cambridge University Press, Cambridge.
 12. Gasparski W., 2004, Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 13. Gulski B., 2017, Zjawisko zawłaszczania wartości a zachowania obronne przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 14. Hirschman A. O., 1995, Lojalność, krytyka, rozstanie: reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa.
 15. Klimczak B., 1997, Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 16. Martin R., 2002, Financialization of Daily Life, Temple University Press, Philadelphia.
 17. Piketty T., 2015, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 18. Rudniański J., 1983, Elementy prakseologicznej teorii walki. Z zagadnień kooperacji negatywnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 19. Blackburn R., 2006, Finance and the Fourth Dimension, "New Left Review", no. 39.
 20. Błasiak W., 2010, Światowy kryzys gospodarczy a globalna akumulacja kapitału, "Contemporary Economics", vol. 4, no. 2.
 21. Boyer R., 2005, From Shareholder Value to CEO Power: The Paradox of the 1990s, "Competition and Change", no. 9.
 22. Cutler T., Waine B., 2001, Social Insecurity and the Retreat from Social Democracy: Occupational Welfare in the Long Boom and Financialization, "Review of International Political Economy", no. 8.
 23. Dobbin F., Jung J., 2010, The Misapplication of Mr. Michael Jensen: How Agency Theory Brought Down the Economy and Why It Might Again, "Research in the Sociology of Organizations", no. 30B.
 24. Dobrzyński M., 2011, Doktryna neoliberalna jako ideologia zarządzania, "Studia i Materiały", nr 1-2.
 25. Ellegard C., Medlin C. J., Geersbro J., 2014, Value appropriation in business exchange: literature review and future research opportunities, "Journal of Business & Industrial Marketing", no. 29 (3).
 26. Erturk I., Froud J., Johal S., Leaver A., Williams K., 2007a, Against Agency: A Positional Critique, "Economy and Society", no. 36.
 27. Erturk I., Froud J., Johal S., Leaver A., Williams K., 2007b, The Democratisation of Finance? Promises, Outcomes and Conditions, "Review of International Political Economy", no. 14.
 28. Grzeszak A., 2014, Pogromca uefek, "Polityka", nr 32.
 29. Gulati R., Wang L. O., 2003, Size of the Pie and Share of the Pie: Implications of Network Embeddedness and Business Relatedness for Value Creation and Value Appropriation in Joint Ventures, [w:] V. Buskens, W. Raub, C. Snijders (red.), The Governance of Relations in Markets and Organizations, "Research in the Sociology of Organizations", vol. 20.
 30. Krippner G., 2005, The Financialization of the American Economy, "Socio-Economic Review", no. 3.
 31. Langley P., 2007, The Uncertain Subjects of Anglo-American Financialization, "Cultural Critique", no. 65.
 32. Lazonick W., O'Sullivan M., 2000, Maximising Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance, "Economy & Society", no. 29.
 33. Lazonick W., 2010, Innovative Business Models and Varieties of Capitalism: Financialization of the U. S. Corporation, "Business History Review", no. 84.
 34. Lin K.-H, Tomaskovic-Devey D., 2013, Financialization and U. S. Income Inequality, 1970- 2008, "American Journal of Sociology", no. 118.
 35. Mączyńska E., 2013, Łamane obietnice jako syndrom nieładu instytucjonalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 766, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 62.
 36. Milberg W., 2008, Shifting Sources and Uses of Profits: Sustaining US Financialization with Global Value Chains, "Economy and Society", no. 37.
 37. Nolke A., Perry J., 2007, The Power of Transnational Private Governance: Financialization and the IASB, "Business and Politics" vol. 9, no. 3.
 38. Orhangazi O., 2008, Financialisation and Capital Accumulation in the Non-Financial Corporate Sector: A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy: 1973-2003, "Cambridge Journal of Economics", no. 32.
 39. Raynor M. E., Mumtaz E. M., 2013, Three Rules for Making a Company Truly Great, "Harvard Business Review", vol. 91 (4).
 40. Stockhammer E., 2012, Financialization, Income Distribution and the Crisis, "Investigacion Economica", vol. LXXI.
 41. Strebel P., Cantale S., 2014, Is Your Company Addicted to Value Extraction?, "Sloan Management Review", no. 55.
 42. Widmer F., 2011, Institutional Investors, Corporate Elites and the Building of a Market for Corporate Control, "Socio-Economic Review", no. 9.
 43. Zwan van der N., 2014, Making sense of financialization, "Socio-Economic Review", no. 12.
 44. Verdin P., Tackx K., 2015, Are You Creating or Capturing Value? A dynamic framework for sustainable strategy, "M-RCBG Associate Working Paper Series", no. 36.
 45. M. Hoefle, 2017, Value Extraction or Value Creation, Two opposing economic practices, http://www.managerism.org/, dostęp 21.02.2017
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu