BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutera Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Zyznarska-Dworczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Narracja w sprawozdawczości - jak ją weryfikować?
Narration in Reporting - How to Verify It?
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 160, s. 99-111, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Audyt, Sprawozdawczość niefinansowa, Regulacje prawne, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Audit, Non-financial reporting, Legal regulations, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
JEL Classification: M41, M42, M49
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie przedstawia wnioski z analizy znaczenia i warunków weryfikacji informacji niefinansowych dotyczących osiągnięć jednostek gospodarczych w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Stanowi próbę wskazania odpowiedzi na postawione pytania badawcze: co oznacza weryfikacja danych niefinansowych, jakie są zasadnicze kierunki rozwoju weryfikacji informacji niefinansowych obserwowane w praktyce jednostek gospodarczych XXI wieku na świecie, jaki jest obecny stan regulacji prawnych w kontekście weryfikacji tych danych oraz jakie problemy wynikają z ich stosowania w praktyce. Artykuł służy wskazaniu kluczowych czynników i dalszych perspektyw rozwoju audytu informacji niefinansowych. Cel artykułu przesądził o wyborze metod badawczych, które oparto na analizie krytycznej, porównawczej i opisowej. Podstawę metodyki badawczej artykułu stanowi analiza literatury przedmiotu z zakresu rachunkowości, a także analiza aktów prawnych oraz opracowań i raportów o charakterze praktycznym. Do sformułowania wniosków wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne, przeprowadzone metodą analizy oraz syntezy. W opracowaniu poddano analizie znaczenie niezależnej weryfikacji danych niefinansowych dotyczących osiągnięć jednostek gospodarczych w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono obserwowane w praktyce zmiany w zakresie tego rodzaju audytu. Następnie omówiono podstawowe regulacje prawne dotyczące weryfikacji danych niefinansowych oraz kontrowersje związane z ich praktycznym stosowaniem. Różnorodność standardów i zbyt duży poziom ich uogólnienia powodują bowiem znaczne problemy związane zarówno z metodologią badania, jak i zakresem odpowiedzialności audytora. W tym kontekście ważne wydaje się ich ujednolicenie i wprowadzenie konkretnych wskazówek weryfikacyjnych. Artykuł ma charakter praktyczno-teoretyczny. Wnioski z analizy tendencji zmian w praktyce weryfikacji informacji niefinansowej i dotychczasowych rozwiązań naukowych w tym obszarze wskazują na potrzebę standaryzacji kontroli danych niefinansowych. Badania mają charakter wstępny, wymagający pogłębionych badań empirycznych.(abstrakt oryginalny)

The study presents the conclusions from the analysis of significance and conditions of verification of non-financial information of business entities in the area of activities in favour of sustainable development. It attempts to answer a research question: what does the verification of non-financial data mean, what are the major directions of development of verification of non-financial information observed in the practice of business entities in the world 21st century, what is the present state of legal regulations in the context of verification of these data and what problems result from their application in practice. The article serves the purpose of indication of key factors and further prospects of nonfinancial information auditing. The aim of the study determined the selection of research methods based on critical, comparative and descriptive analysis. The accounting literature analysis is the basic research method applied in the article; but also, the analysis of legal acts as well as practical studies and reports. The formulation of conclusions is based on deductive and inductive concluding with the use of methods of analysis and synthesis. The study analyses the significance of independent verification of non-financial data with regard to the achievements of business entities acting in favour of sustainable development. It presents changes in this kind of audit observed in practice. Next, it describes basic legal regulations on the verification of non-financial data and the controversies connected with their practical application. The diversity of standards and their excessive level of generalisation give rise to considerable problems related to the research methodology as well as the responsibility of auditors. In this context, it seems important to make them uniform and to introduce explicit verification guidelines. The article is practical and theoretical in character. The conclusions from the analyses of trends in the changes in the practice of non-financial information verification and the scientific solutions in this area developed so-far indicate the need for standardisation of non-financial data control. The research is preliminary, requiring in-depth empirical research.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku, zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE, L 330 z 15.11.2014 r.
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. 2018, poz. 395.
 3. AccountAbility, 2008a, AA1000 Accountability Principles Standard 2008, London.
 4. AccountAbility, 2008b, AA1000 Assurance Standard 2008, London.
 5. AccountAbility, 2008c, Guidance for AA1000 AS (2008) Assurance Providers, London.
 6. Federation of European Accountants (FEE), 2015, EU Directive on disclosure of non-financial and diversity information. The role of practitioners in providing assurance (tłum. PIBR: Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji niefinansowych na temat różnorodności. Rola biegłych rewidentów w weryfikacji informacji niefinansowych, stanowisko FEE).
 7. Komunikat Nr 44/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie publikacji dokumentów IAASB.
 8. Komunikat Nr 20/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzania Sprawozdania z badania w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 9. Międzynarodowy Standard Badania (MSB) 720, Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe, załącznik nr 1.33 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.
 10. Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych (MSUA) 3000, Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych, załącznik nr 3 do Komunikatu Nr 44/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie publikacji dokumentów IAASB.
 11. Al-Hamadeen R. M., 2007, Assurance of corporate stand-alone reporting: evidence from the UK (Doctoral dissertation, University of St Andrews).
 12. Eccles R. G., Krzus M. P., Watson L. A., 2012, Integrated Reporting Requires Integrated Assurance, [w:] J. Oringel (red.), Effective Auditing for Corporates: Key Developments in Practice and Procedures, Bloomsbury Information Limited, London.
 13. Zadek S., Raynard P., Forstater M., Oelschlaegel J., 2004, The future of sustainability assurance, ACCA Research Report No. 86, Certified Accountants Educational Trust, London.
 14. Bauer R. A., Fenn D. H., 1973, What is corporate social audit?, "Harvard Business Review", January-February.
 15. Cohen J. R., Simnett R., 2015, CSR and Assurance Services: A Research Agenda, "Auditing: A Journal of Practice & Theory", vol. 34, no. 1.
 16. Gürtürk A., Rüdiger H., 2016, An empirical assessment of assurance statements in sustainability reports: smoke screens or enlightening information?, "Journal of Cleaner Production", no. 136.
 17. Kolk A., Perego P., 2008, Determinants of the Adoption of Sustainability Assurance Statements: An International Investigation, "Business Strategy and the Environment", no. 19.
 18. Krasodomska J., 2014, Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie", nr 232.
 19. Manetti G., Becatti L., 2009, Assurance services for sustainability reports: Standards and empirical evidence, "Journal of Business Ethics", vol. 87.
 20. O'Dwyer B., 2011, The Case of Sustainability Assurance: Constructing a New Assurance Service, "Contemporary Accounting Research", vol. 28 (4), doi:10.1111/j.1911-3846.2011.01108.x
 21. O'Dwyer B, Owen D., 2005, Assurance statement practice in environmental, social and sustainability reporting: a critical evaluation, "The British Accounting Review", vol. 37, issue 2.
 22. O'Dwyer B., Owen D., Uneman J., 2011, Seeking Legitimacy for New Assurance Forms: The Case of Assurance on Sustainability Reporting, "Accounting, Organizations and Society", vol. 36, Issue 1, January.
 23. Owen D. L., Swift T. A., Humphrey C., Bowerman M., 2000, The new social audits: accountability, managerial capture or the agenda of social champions?, "European Accounting Review", vol. 9 (1).
 24. Perego P., 2009, Causes and consequences of choosing different assurance providers: An international study of sustainability reporting, "International Journal of Management", vol. 26 (3).
 25. Simnett R., Vanstraelen A., Chua W. F., 2009, Assurance on sustainability reports: An international comparison, "The Accounting Review", vol. 84 (3).
 26. Srivastava R. P., Rao S. S., Mock T. J., 2013, Planning and Evaluation of Assurance Services for Sustainability Reporting: An Evidential Reasoning Approach, "Journal of information systems" vol. 27, no. 2.
 27. Wiśniewska J., 2015, Weryfikacja danych pozafinansowych w raportach CSR polskich spółek, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 396, "Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa", t. 2.
 28. Zorio A., García-Benau M. A., Sierra L., 2013, Sustainability development and the quality of assurance reports: empirical evidence, "Business strategy and the environment", vol. 22 (7).
 29. Zyznarska-Dworczak B., 2017, Determinants for the development of non-financial reporting and its external verification in the light of accounting theory and practice, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, no. 6, doi: 10.18559/SOEP.2017.6.8.
 30. Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES), 2011, Disclosure of non-financial information by Companies - Final report, Framework Contract for projects relating to Evaluation and Impact Assessment activities of Directorate General for Internal Market and Services, Centre for Strategy and Evaluation Services, December 2011, United Kingdom, http://ec.europa. eu/internal_market/accounting/docs/non-financial-reportin/com_2013_207-study_en.pdf, dostęp 26.09.2017
 31. Ernst & Young Accountants LLP (EY), 2015, Roadmap to robust non-financial information. The why, what and how of NFI data management, reporting and assurance, http://www.ey.com/ Publication/vwLUAssets/EY-roadmap-to-robust-non-financial-information/$FILE/EY-roadmap- to-robust-non-financial-information.pdf, dostęp 16.08.2017
 32. Global Reporting Initiative (GRI), 2013, The external assurance of sustainability reporting, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-Assurance.pdf, dostęp 15.10.2017
 33. KPMG, 2017, The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting, https://home.kpmg. com/xx/en/home/campaigns/2017/10/survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017. html, dostęp 30.09.2017
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu