BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Schyłek informacyjnej funkcji bilansu - ujęcie cybernetyczne
Decline in Information Function of Balance. Cybernetic Approach
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 160, s. 123-136, rys., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Rachunkowość, Raportowanie, Bilans
Accounting, Reporting, Balance sheet
Note
JEL Classification: M41
streszcz., summ.
Abstract
Bilans, jako najważniejsza część sprawozdania finansowego, od początków jego sporządzania był głównym obszarem realizacji przez przedsiębiorstwa funkcji informacyjnej. Globalizacja i rozwój rynków kapitałowych sprawiły, że potrzeby informacyjne czytelników sprawozdania finansowego znacznie wzrosły. Obok liczb potrzebują oni coraz więcej wyjaśnień dotyczących sposobu prowadzenia działalności, wielowymiarowych efektów tej działalności oraz perspektyw do budowania wartości przedsiębiorstwa w przyszłości. W artykule podjęto próbę weryfikacji hipotezy: bilans jako główny element sprawozdania finansowego nie przekazuje wystarczających informacji umożliwiających prognozowanie przyszłej sytuacji jednostki. W tym celu skupiono uwagę na cybernetycznym spojrzeniu na przedsiębiorstwo. We wnioskach wskazano, że informacja niefinansowa w postaci opisu słownego staje się coraz częściej głównym sposobem realizacji funkcji informacyjnej.(abstrakt oryginalny)

Balance as the most important part of a financial report has been, ever since it was first made, the major place of the information function implementation. Globalisation and the development of capital markets made the information needs on the part of financial report readers increase considerably. Besides numbers they need more and more explanations on the ways how to do business, on its multidimensional effects as well as prospects for corporate value creation in the future. The article attempts to verify the thesis: balance as the major element of a financial report does not provide enough information allowing for the forecasting of the future situation of the entity. In this connection, it focuses on a cybernetic approach to enterprise. The conclusions indicate that the non-financial information in the form of verbal description is more and more often the major place of the information function implementation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE L330 z 15.11.2014
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 459.
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. 2018, poz. 395.
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 2168.
 5. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2017, poz. 61.
 6. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 listopada 2013 r., I ACa 1269/12, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2015, nr 1.
 7. Black A., Wright P., Bachman J. E., 1999, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 8. Brier S., 2008, Cybersemiotics. Why information is not enough, Toronto University Press, Toronto.
 9. Brzezin W., 1998, Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 10. Fliegner W., 2010, Podejście procesowe w modelowaniu informatycznych systemów ewidencji księgowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 11. Foerster H. von, 1997, Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke, S. J. von Schmidt, Frankfurt.
 12. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., 2005, Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa.
 13. Górski J., 1975, Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa.
 14. Greniewski H., Walter H., 1969, Cybernetyka niematematyczna, PWN, Warszawa.
 15. Hörmann F., 2009, Die Krise der Bewertungstheorien - Plädoyer für einen Paradigmenwechsel, [w:] H. Haeseler, F. Hörmann (red.), Rechnungslegung und Unternehmensführung in turbulenten Zeiten, Festschrift für Gerhard Seicht, Wien.
 16. Kożuch B., 2007, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 17. Kümmel J., 2002, Grundsätze für die Fair Value - Ermittlung mit Barwertkalkülen, IDW - Verlag, Düsseldorf.
 18. Marek S., Białasiewicz M., 2008, Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa.
 19. Masztalerz M., 2016, Cechy jakościowe informacji narracyjnych w sprawozdawczości finansowej, [w:] Współczesna rachunkowość - zagadnienia wybrane, A. Kamela-Sowińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 20. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 2011, część A, IASB, SKwP.
 21. Walińska E. M., 2009, Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa.
 22. Ghoshal S., Bartlett C. A., 1995, Changing the Role of Top Management: Beyond Structure to Processes, "Harvard Bussiness Review", January-February.
 23. Hońko S., 2007, Podstawowe założenia i aktualne znaczenie wybranych teorii bilansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, t. 38 (94).
 24. Mazur A., 2015, Schyłek teorii wartości w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, t. 82 (138).
 25. Niemiec A., 2017, Zintegrowane raportowanie, "Rachunkowość", nr 9.
 26. Richard J., 2005, The concept of fair value in French and German Accounting regulations from 1673 to 1914 and its consequences for the interpretation of the stages of development of capitalist accounting, "Critical perspective on accounting", no. 16.
 27. Walczak M., 1977, Informacja ekonomiczna a rachunkowość, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, t. 1.
 28. www.hyperkommunikation.ch/lexikon /lexikon_index.htm, dostęp 13.10.2017
 29. www.seg.org.pl, dostęp 3.01.2018
 30. www.standardy.org.pl/sin, dostęp 3.01.2018
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu