BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śmiglak-Krajewska Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Węgrzyńska Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Zakres zintegrowanego sprawozdania gospodarstw rolnych na przykładzie produkcji bobiku
The Scope of Integrated Reports of Agricultural Farms on the Example of Horse Beans Production
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 160, s. 137-149, tab., wykr., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Raportowanie, Gospodarstwa rolne, Sprawozdanie finansowe
Reporting, Arable farm, Financial statements
Note
JEL Classification: M40, M41, M42
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia istotę koncepcji zintegrowanego sprawozdania w aspekcie produkcji bobiku oraz jego wpływ na ujawnienia sprawozdawcze w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego. Do badania wykorzystano kalkulacje rolnicze produkcji bobiku w Polsce za lata 2014-2017, prezentowane na stronie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dokonano także analizy literatury przedmiotu i obowiązujących regulacji prawnych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że obowiązujące normy prawne dotyczące sprawozdawczości zintegrowanej nie uwzględniają aspektu działalności rolniczej. Prezentacja wyników tej działalności wymaga szczegółowego doprecyzowania. Przedstawiono wyniki badań związanych z budowaniem korzyści biologicznych oraz potencjalne informacje, jakie powinny być przedstawione w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego.(abstrakt oryginalny)

The article is aimed at the discussion of the idea of integrated report in the aspect of horse beans production and the identification of its impact on reporting disclosures in the farm integrated reports. It proposes disclosures to be used in the farm integrated reports. The research methodology includes agricultural calculation of horse beans production in Poland presented on the website of Warmińsko- -Mazurskie Agricultural Advisory Centre for the 2014-2017 as well as the analysis of the literature and legal regulations. The research result indicates that the integrated reporting does not account for the agricultural activity. The presentation of the results of this activity needs to be clarified in detail. The study shows the research results with regard to development of biological benefits and potential information to be provided in the farm integrated reports.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE, L 330/1 z 15.11.2014.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, Dz. Urz. UE, L 347/608 z 20.12.2013.
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. 2018, poz. 395.
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tekst jedn.: Dz.U. 2016, poz. 1034.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Dz.U. 2016, poz. 1864.
 6. Sadowski W., Walczak T., 1984, System informacji statystycznej w warunkach reformy gospodarczej, PWE, Warszawa.
 7. Samelak J., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 8. Węgrzyńska M., 2013, Zielona rachunkowość, Wydawnictwo WSB, Poznań.
 9. Adamska H., Gniadzik M., Gołąb I., Kozak M., 2016, Opłacalność uprawy wybranych roślin bobowatych, "Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe", Tom XVIII, z. 4.
 10. Bek-Gaik B., 2015, Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 77.
 11. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2016, Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (79).
 12. Bzowska-Bakalarz M., Bartnik G., Bieganowski A., Banach M., 2006, Ocena produkcji buraków cukrowych w regionie lubelskim. Analiza wyposażenia technicznego, [w:] M. Bzowska-Bakalarz, A. Bieganowski, K. Gil, Karta pola jako narzędzie zarządzania w agrotechnice na przykładzie produkcji buraków cukrowych, "Inżynieria Rolnicza", nr 13.
 13. Garstecki D., 2015, Zakres ujawniania informacji finansowych w raporcie zintegrowanym wybranych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Ubezpieczenia", nr 77.
 14. Jerzak M., 1961, Wartość, produktywność i cenność gruntów ornych, "Roczniki Nauk Rolniczych", t. 76-G-3.
 15. Kobiela-Pionnier K., 2013, Kierunki zmian międzynarodowej sprawozdawczości finansowej z perspektywy inwestora, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 58.
 16. Krasodomska J., 2015, Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 82 (138).
 17. Kulig B., Zając T., 2007, Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania produkcyjności bobiku, "Postępy Nauk Rolniczych", nr 1.
 18. Michalczuk G., Mikulska T., 2014, Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69.
 19. Śmiglak-Krajewska M., Węgrzyńska M., 2017, Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym na przykładzie uprawy łubinu żółtego, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 127.
 20. Trawczyński C., 2015, Bilans azotu, fosforu i potasu drugiej rotacji płodozmianu w systemie produkcji ekologicznej na glebie lekkiej, "Fragmenta Agronomica", t. 32 (2).
 21. Wysokiński A., Kalembasa S., Symanowicz B., 2013, Dynamika gromadzenia azotu z różnych źródeł przez groch siewny (Pisum sativum l.), "Fragmenta Agronomica", t. 30 (2).
 22. Adams C., Integrated Reporting and the Six Capitals: What Does It All Mean?, http://drcaroladams. net/integrated-reporting-and-the-six-capitals-what-does-it-all-mean/, dostęp 18.02.2015.
 23. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1999, Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji rolnej (zgodnie ze standardami Unii Europejskiej), https://www.ierigz.waw.pl, dostęp 10.01.2017
 24. Towards Integrated Reporting - Communicating Value in the 21st Century, IIRC, http://theiirc. org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf, dostęp 5.10.2017
 25. http://www.w-modr.pl, dostęp 5.10.2017
 26. https://www.ierigz.waw.pl, dostęp 6.10.2017
 27. https://www.ierigz.waw.pl/download/1189-60.pdf, dostęp 6.10.2017
 28. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2008_nr67_s97.pdf, dostęp 5.10.2017
 29. http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin, dostęp 6.10.2017
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu