BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Folfas Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Efekt Forrestera w międzynarodowym handlu dobrami finalnymi i dobrami pośrednimi
Forrester Effect in International Trade in Final Goods and Intermediaries
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 6(84), s. 13-24, tab., bibliogr. s. 24
Keyword
Handel międzynarodowy, Dobra konsumpcyjne, Wartość dodana
International trade, Consumer goods, Value added
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zjawisko polegające na wzmocnieniu reakcji etapów produkcji należących do górnej części łańcucha dostaw na zmiany popytu w jego dolnej części (u nabywców finalnych) nosi nazwę efektu Forrestera. W rezultacie wartości handlu dobrami pośrednimi podczas kryzysu maleją bardziej (odpowiednio: rosną bardziej podczas ożywienia gospodarczego) niż wartości handlu produktami finalnymi. Celem opracowania jest weryfikacja występowania efektu Forrestera w handlu międzynarodowym państw wysoko rozwiniętych w latach 2008-2011. W tych latach w państwach wysoko rozwiniętych wartości eksportu i importu dóbr pośrednich wahały się w większym stopniu (w kategoriach bezwzględnych i względnych) niż wartości eksportu i importu dóbr finalnych i to niezależnie od przyjętej metody mierzenia handlu międzynarodowego (badanie empiryczne zawarte w tym opracowaniu opiera się na dwóch sposobach mierzenia handlu - za pomocą międzynarodowej tablicy przepływów międzygałęziowych oraz nomenklatury BEC). Dowodzi to występowania efektu Forrestera w handlu międzynarodowym oboma rodzajami dóbr w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)

Forrester (bullwhip) effect refers to increasing swings in inventory in response to shifts in customer demand as one moves further up the supply chain. As a result, the values of international trade in intermediaries fluctuate more strongly than those of international trade in final goods. This paper is an attempt to confirm the existence of Forrester effect in international trade of developed countries in years 2008-2011. Empirical studies based on statistics from world input-output tables as well as trade statistics according to the BEC nomenclature confirm that in developed economies between 2008 and 2011, the values of international trade in intermediaries fluctuated more strongly than trade in final goods. It proves the existence of Forrester effect in international trade in final goods and intermediaries in this period. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altomonte C., Mauro F. D., Ottaviano G., Rungi A., Vicard V., 2012, Global value chains during the great trade collapse: a  bullwhip effect?, "ECB Working Paper Series", no. 1412.
 2. Czarny E., Folfas P., Śledziewska K., 2012, International Trade, Intermediaries, Final Goods and Economic Crisis, "Poznan University of Economics Review", no. 246.
 3. Disney S. M., Towill D. R., 2003, On the bullwhip and inventory variance produced by an or-deringpolicy, "International Journal of Management Science", no. 3.
 4. Eichengreen B., 2009, Comments in Collapse in World Trade: A Symposium of Views, "The International Economics", Spring.
 5. Ekonometria, 1996, M. Gruszczyński, M. Podgórska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie, Warszawa.
 6. Folfas P., 2016, Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną - analiza porównawcza, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 7. Forrester J. W., 1961, Industrial Dynamics, MIT Press, Cambridge.
 8. Kleinert J., 2000, Growing Trade in Intermediate Goods: Outsourcing, Global Sourcing or Increasing Importance of MNE Networks?, "Kiel Working Paper", no. 1006.
 9. Liu B. J., 2011, Why World Exports Ares so Suspectible to the Economic Crisis - The Prevailing Export Overshooting Phenomenon, "NBER Working Paper", no. 16837.
 10. Mason-Jones R., Towill D. R., 2000, Coping with Uncertainty: Reducing '"Bullwhip" Behaviour in Global Supply Chains, "Supply Chain Forum", no. 1.
 11. Measuring Trade in Value Added: An OECD-WTO joint initiative, Trade in Value Added (TiVA) - October 2015, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA 2015_C1 (data wejścia: 17.07.2016).
 12. Peng M. W., Ilinitch A. Y., 2001, Export Intermediary Firms: A Note on Export Development Research, "Journal of International Business Studies", no. 3.
 13. Rauch J. E., Watson J., 2004, Network Intermediaries in International Trade, "Journal of Economics & Management Strategy", no. 1.
 14. Tempelmeier H., 2006, Inventory Management in Supply Networks - Problems, Models, Solutions, Norderstedt, Cambridge.
 15. WorldIntegrated Trade Solution, http://wits.worldbank.org/ (data wejścia: 17.07.2016).
 16. Yi K. M., 2011, The Collapse of Trade: The Role of Vertical Specialization, [in:] The Collapse of Trade, Murky Protectionism and the Crisis. Recommendations for the G20, R. Baldwin (ed.), CEPR, London.
 17. Zavacka V., 2012, The Bullwhip Effect and the Great Trade Collapse, "EBRD Working Paper", no. 148.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.06.84.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu