BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastuszka Sławomir (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Polityka rozwoju Wschodnich Niemiec : cele, narzędzia, efekty
Development Policy of Eastern Germany : Objectives, Tools, Effects
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 6(84), s. 56-75, tab., rys., bibliogr. s. 73-75
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Polityka innowacyjna
Social economic development, Innovation policy
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy Wschodnie, Niemcy Zachodnie
East Germany, West Germany
Abstract
Celem artykułu jest ocena skuteczności polityki łączenie dwóch części Niemiec za sprawą zdynamizowania rozwoju wschodnich krajów związkowych, stanowiących wcześniej Niemiecką Republikę Demokratyczną. Realizacja tego zamierzenia wymagała zastosowania przemyślanych sposobów pozyskania środków finansowych i racjonalnego ich wykorzystania w najważniejszych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. W opracowaniu przedstawiono: rozmiar i formy pomocy finansowej, ich ewolucję, najważniejsze cele i obszary wsparcia. Na tym tle dokonano analizy zaistniałych zmian podstawowych wielkości w gospodarce Niemiec Wschodnich. Przeprowadzona analiza posłużyła wskazaniu ogólnie pozytywnych rezultatów przyjętej koncepcji polityki interwencji, jednak zaakcentowano również potrzebę jej kontynuacji i dalszego doskonalenia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess the effectiveness of reuniting of the regions of the former Democratic Republic Germany with the western part of the country through the acceleration of the development of the eastern lands. The realization of that goal required ingenuity in obtaining financial resources and their rational use in key areas of economic and social life. The present analysis concerns the overall positive results of the adopted concept of interventionist policy, but also emphasizes the need for its continuation and improvement. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 25 Jahre Deutsche Einheit, 2015, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesamt, Wiesbaden.
 2. Acocella N., 2002, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, 2015, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
 4. Brocka-Palacz B., 2008, Wspieranie rozwoju gospodarki wschodniej części Niemiec - zamierzenia,, instrumenty, efekty, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 5. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, http://www.bmwi.de/ (data dostępu: 15.07.2016).
 6. Burda M., 2006, Factor Reallocation in Eastern Germany after Reunification, "The American Economic Review", vol. 96/2.
 7. Burda M., 2007, What Kind of shock was it? Regional Integration and Structural Change in Germany After Unification, Kiel Institute for the World Economy, Working Papers 1306.
 8. Burda M., 2013, The East German Economy in the Twenty-First Century, [in:] The East Germany Economy, 1945-2010. Failing Behind or Catching up, H. Berghoff, U. A. Balbier (eds.), Cambridge University Press, Cambridge.
 9. Ciechanowski P., 2001, Berlin - globalna metropolia? Między mitem a rzeczywistością, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(5).
 10. Cohesion Policy and Germany, 2014, European Commission.
 11. Czech-Rogosz J., 2004, Gospodarka wschodnich Niemiec w 12 latpo zjednoczeniu - niedokończony proces unifikacji gospodarczej. Wybrane problemy, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, A. Manikowski, A. Psyk (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 12. Czech-Rogosz J., 2007, Wielka koalicja wobec unifikacji gospodarek wschodnich i zachodnich landów RFN, [w:] Polityka gospodarcza państwa, D. Kopycińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Czykier-Wierzba D., 2003, Wykorzystanie środków zfunduszy strukturalnych w zacofanych regionach Unii Europejskiej w latach 2000-2006, Biuletyn NBP "Bank i Kredyt", nr  6.
 14. Der Finanzplan des Bundes 1994 bis 1998. Unterrichtung durch Bundesregierung, Deutscher Bundestag, nr 12/8001.
 15. Die Expbsion des Wohlstands. Schneller Wohlstandsprung, 2004, "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", 19/09, nr  38.
 16. Förderperiode 2007-2013, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Strukturfonds/foerderperiode-2007-2013.html (data wejścia: 25.02.2016).
 17. Förderpenode 2014-2020, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Strukturfonds/foerderperiode- 2014-2020.html (data wejścia: 25.02.2016).
 18. Götz M., 2010, Podstawowy model nowej ekonomii geograficznej a przypadek Niemiec - próba oceny, "Studia Ekonomiczne", nr 1(LXIV).
 19. Jansen H., 2004, Transfers to Germany's eastern Länder a necessary price for convergence or a permanent drag?, ECFIN Country Focus, vol. 1/16.
 20. Kamiński F., 2007, Kierunki i efekty polityki regionalnej w Niemczech na przykładzie wspólnego zadania Gemeinschftsaufgabe ,,Poprawa struktury gospodarczej", Instytut Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 21. Kirbach M., Schmiedeberg C., 2008, Innovation and Export Performance: Adjustment and Remaining Differences in East and West German Manufacturing, "Economics of Innovation and New Technology", vol. 17(5).
 22. Kołodko G. W., 2008, Wędrujący świat, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 23. Krätke S., 2000, Czy Berlin zmierza ku metropolii globalnej?, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(1).
 24. Moszyński M., 2011, Zjednoczone Niemcy - dwie dekady konwergencji, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, "Ekonomia i  Prawo", cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 25. Nyklewicz K., 2012, Regionalne dysproporcje w  rozwoju atypowych form zatrudnienia w Niemczech, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4 (50).
 26. Pastuszka S., 2010, Cele i  priorytety Strategii Lizbońskiej w latach 2000-2020. Analiza porównawcza, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3 (47).
 27. Pastuszka S., 2014, Interwencjonizm czy liberalizacja w polityce regionalnej, "Gospodarka Narodowa", nr 6.
 28. Pastuszka S., 2015, Przyczyny i skutki niedorozwoju społeczno-gospodarczego południowych Włoch, "Samorząd Terytorialny", nr  12.
 29. Piasecki R., 2007, Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 30. Popławski K., 2011, Niemcy wobec Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Uwarunkowania i interesy, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 31. Quehenberger M., 2000, Ten years after: Eastern Germany's convergence at a halt ?, [in:] Regional development in Europe: An assessment of policy strategies", Cahiers Papers, European Investment Bank, no. 1.
 32. Ragnitz J., 2005, Solidarpakt II: Zweckentsprechende Mittelverwendung nicht in Sicht, "Wirtschaft im Wandel", nr 9.
 33. Rewitalizacja miast w Niemczech. Tom 3, 2009, M. Bryx, A. Jadach-Sepioło (red.), Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 34. Smętkowski M., 2012, Wschodnie obszary problemowe i ich trajektorie rozwojowe na przykładzie Polski i Niemiec, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4 (50).
 35. Statistisches Bundesamt, https://www-genesis.destatis.de/genesis/online (data dostępu: 15.07.2016).
 36. Statistisches Jahrbuch, 2014, Deutschland und Internationale, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
 37. Strubelt W., 2010, Policy lessons from the reconstruction of East Germany: the former German Democratic Republic, [in:] Regional Development in Central and Eastern Europe: development processes andpoicy chalbnges, G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Smętkowski (eds.), Routledge, London - New York.
 38. Uhlig H., 2006, Regional labor market, network externalities and migration: the case of German reunification, "American Economic Review", no. 96.
 39. Volkswirtschaftliche Gesamtrechungen der Länder, Zusammenhänge, Bedeutung und Ergebnisse, 2015, Statistische Ämter der Länder, Stuttgart.
 40. Wegner M., 1996, Die deutsche Einigung oder das Ausbleiben des Wunders. Sechs Jachre danach: eine Zwischenbilanz, "Aus Politik und Zeitgeschichte", B/40/96.
 41. Wendelin S., 2010, Policy lessons from the reconstruction of East Germany: the former Germany Democratic Republic, [in:] Regional development in Central and Eastern Europe: development processes and policy challenges, Routledge, London.
 42. Wirtschaftsdaten. Neue Bundesländer, 2015, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin, Stand.
 43. Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002), 2004, P. Kalka, J. Kiwierska (red.), Instytut Zachodni, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.06.84.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu