BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurkawska Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, doktorant)
Title
Analiza polityki wspierania klastrów w Polsce
The Analysis of the Policy for the Clusters in Poland
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 75-87, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Rozwój gospodarczy, Klastry, Innowacyjność
Economic development, Business cluster, Innovative character
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W ostatnich latach obserwuje się nasilające procesy integracyjne związane głównie z innowacyjnością, które zauważyć można na poziomie jednego kraju, ale coraz częściej na szczeblu ponadnarodowym. Przykładem takich procesów są porozumienia klastrowe. Nowy rodzaj gospodarki - globalna gospodarka oparta na wiedzy dokonała weryfikacji tradycyjnego postrzegania konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami, do czego w znacznym stopniu przyczynia się polityka państwa. Istotna w tym względzie była zmiana prawa antymonopolowego w latach 80-tych w USA, które dopuszczało konsorcja badawczo-rozwojowe na rzecz wypracowywania wspólnych nowoczesnych technologii. Celem pracy jest próba zdefiniowania klastrów i wskazania na przykładzie innych krajów instrumentów finansowych i organizacyjnych mogących mieć zastosowanie w polityce państwowej wspierającej ich rozwój. Przedstawiono cechy charakteryzujące klastry, genezę ich powstania, a także korzyści i zagrożenia związane z ich funkcjonowaniem. Wymienione zostały podstawowe założenia polityki opartej o klastry, które uwzględniają doświadczenia państw UE i USA. Zaakcentowano też dużą rolę środków unijnych jako instrumentu finansowego wpływającego na procesy rozwojowe krajów UE, w tym też Polski. (fragment tekstu)

These days one can observe the intensification of integrational processes which are perfectly illustrated in clusters' agreements. The aims of the work are the attempt of clusters' classification and the analysis of the financial and organizational means for the clusters' support, which enable and hasten their development. The starting point for the following dissertation is the explanation of the cluster concept, the origin of these structures, qualification of their basic characteristics, classification and finally advantages and disadvantages connected with their functioning. The national and regional strategies of development have been focused on and discussed here as the analysed instruments. What is more, the procedures of the programs based on and financed from the EU funds (including structural funds, Cohesion Funds, plans for the regional development) have been treated of the subject here too. All of the above-mentioned instruments have been verified in reference to high-technology lines in the Scandinavian countries and the USA. The subject for closer and more comprehensive analysis are the processes which have intensified in the 90's, although they had been observed earlier. Finally, this work has become completed with the illustration of the perspectives for using this kind of instruments in chosen lines and regions in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bock H.H., Convexity-based clustering criterie - a New approach by Hans-Hermann Bock, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002,
 2. Brenner T., The Evolution of Localised Industrial Clusters: Identifying the Processes of Self-organisation, [w:] Szultka S., Klastry. Innowacyjne wyzwania dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004,
 3. Brodzicki T. Jak wyprzedzić Botswanę, artykuł dostępny na stronie internetowej Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, www. strate-gializbonska.pl,
 4. Brodzicki T. i in. Polityka wspierania klastrów, najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 11, IBnGR, Gdańsk 2004,
 5. Camagni R.P., The Concept of Innovative Milieu and Its Relevance for Public Policies in European Logging Regions, [w:] Szultka S., Klastry. Innowacyjne wyzwania dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004,
 6. Enright M.J., Regional Clusters and Economic Development; A Research Agenda, [w:] Szultka S., Klastry. Innowacyjne wyzwania dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004,
 7. Grzeszczuk T., Zarządzanie funduszami europejskimi w rozwoju województwa, Badania-Edukacja-Konsulting, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2003,
 8. Jacobs D., De Man A.P., Cluster, industrial policy and firm strategy: a manu approach, [w:] Szultka S., Klastry. Innowacyjne wyzwania dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004,
 9. Kiraly L., Przybylska K, Polityka tworzenia i rozwoju klastrów na Węgrzech, "Wspólnoty Europejskie" 2005, nr 10,
 10. Marshall A., Zasady ekonomiki, Wydaw. M.Arcta, Warszawa 1925,
 11. Mączka L., Kudełko J., Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005,
 12. MVA - Annual Raport 2001, dokument dostępny na stronach internetowych Medicon Valley, www.mediconvalley.com,
 13. Narodowa strategia rozwoju regionalnego 2001-2006 - Dokument przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, przyjęty przez Rząd 28 grudnia 2000 r. - MP 2000 nr 43, poz. 851,
 14. Polska w Unii Europejskiej, Tom II, praca zbiorowa pod red. E.Ka- wecka-Wyrzykowska i E.Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004,
 15. Porter M. E., O konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001,
 16. Regiony, praca zbiorowa pod red. Z.Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005,
 17. Rola projektów europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym, praca zbiorowa pod red. M.Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004,
 18. Rosenfeld S.A., Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, [w:] Szultka S., Klastry. Innowacyjne wyzwania dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004,
 19. Społeczna gospodarka rynkowa. Aspekty Regionalne, materiały konferencyjne pod red. E.Okoń-Horodyńska, AE w Katowicach, Katowice 1997,
 20. Szuitka S., Klastry. Innowacyjne wyzwania dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004,
 21. Wojnicka E., System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk 2004,
 22. www.mrr.gov.pl
 23. www.mva.org
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu