BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Danuta (Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle)
Title
Ocena wykorzystania funduszy unijnych w gospodarce komunalnej gmin w Polsce
Evaluation of Using of Union Found in Municipal Management in Poland
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 88-101, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Fundusze unijne, Gospodarka komunalna, Zarządzanie gminą
EU funds, Public utilities, District management
Note
summ.
Abstract
Nadrzędnym celem polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest zapewnienie rozwoju oraz zwiększenie stopnia spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty. Oznacza to dążenie do zmniejszania różnic w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami w UE. Obecnie obserwujemy zróżnicowany stopień rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych krajów członkowskich oraz dysproporcje strukturalne pomiędzy regionami danego kraju, których ważnymi gospodarzami są gminy. One też mogą zostać beneficjentami wielu funduszy i programów UE. Warto jednak podkreślić, że oferta finansowania przedsięwzięć gminnych nie ma charakteru bezpośredniego. Gminy muszą ją odnajdywać w możliwościach adresowanych do poszczególnych priorytetów i celów funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności innych programów. Do szczególnie ważnych należą te, które są kierowe na rozwój infrastruktury i gospodarki komunalnej, za którą gminy ponoszą ustawową odpowiedzialność. Celem opracowania jest ocena możliwości pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań własnych związanych z gospodarką komunalną przez gminne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności wynika z ustawowych kompetencji gmin oraz roli, jaką pełnią w rozwoju gospodarczym regionów. Praca zawiera charakterystykę unijnych źródeł wsparcia rozwojowego gmin: pomocowych środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz instrumentu finansowego na rzecz ochrony środowiska - LIFE. Omówione są zasady korzystania z funduszy unijnych przez gospodarkę komunalną oraz formy realizacji inwestycji w tym zakresie. Badaniami objęto wybrane gminy należące do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Dane empiryczne dotyczą okresu historycznego 1999 - 2005 oraz prognozowego 2006 - 2009. Badania zmierzają do weryfikacji tezy o dobrym stopniu wykorzystania środków UE przez gminy badanego regionu. Tego typu wyniki badań nie są dotąd znane, a statystyki nie udostępniają żadnych danych w tym zakresie. Autorka przeprowadziła własne, źródłowe badania, które stanowią empiryczne tworzywo niniejszego opracowania. (fragment tekstu)

The overriding purpose of European Union structural policy is to secure the development and increase the level in economical and social cohesion of the Community. Nowadays we can observe diverse level of economical and social development in individual membership countries and structural disproportion between regions of a specific country. The aim of this paper is to assess opportunity of gaining union appropriations for the own task realization connected with municipal economy by local government units in Poland. Satisfying collective needs of a society results from municipalities ' statutory competence and the role they perform in economical development of regions on the local level. This paper includes characteristics of union sources developmental support of municipalities: pre-accession appropriations, assistance resources, Cohesion Fund, and financial instrument in aid of environmental protection - LIFE. There are discussed principles of taking advantage of union founds as well as concept of municipal economy and forms of realization of investment which is public utility in character within municipalities' own tasks. There is shown an analysis of the process of gaining the structural appropriations and their contribution in investments connected with municipal economy, realized in municipalities of Dębowiec, Jasło and Jedlicze. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajor P., Gmino, planuj strategicznie, "Fundusze Europejskie", 2006, nr 1
 2. Bakalarska B., Czerwiński K. Zasady wykorzystania funduszy inwestycyjnych i Funduszu Spójności, Warszawa, 2004
 3. Bielecka D., Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD, CESRiL UW, Sekcja Polska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Studia Regionalne i Lokalne, 2006, nr 1
 4. Brunka M., Kumorek B., Łuczak-Kumorek E., Słownik samorządu terytorialnego ZCO, Zielona Góra, 2003
 5. Grobelny R., Należy uprościć procedury, Monitor Unii Europejskiej, 2006, nr 2
 6. Grosse T. G. Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007 - 2013, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2005
 7. Hubner D., Jak wykorzystujemy fundusze, Monitor Europejski, 2006, nr 3
 8. Jasińska M., Regiony Unii Europejskiej 2005, Monitor Unii Europejskiej, 2005, nr 12
 9. Kołton A., Starzyk E., Woda, Administracja, Gospodarka Wodna, RZGW w Krakowie, 1999
 10. Program naprawczy, "Fundusze UE", 2006, nr 1
 11. Rybiński J. J., Czy wykorzystamy szansę?, Przegląd Komunalny, Gospodarka Komunalna i Ochrona lodowiska, 2006, nr 6
 12. Serwis Aktualności, Monitor Unii Europejskiej, 2005, nr 7
 13. Smolak Z., Dlaczego nie wykorzystujemy funduszy europejskich?, Ochrona środowiska EKOFinanse, 2005, nr 12
 14. Tkaczyński J. W., Rossmann L., Fundusze Unii Europejskiej, Temida 2, Białystok, 2003
 15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 г. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 16. Żuber P., Absorpcja funduszy strukturalnych - Polska na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, BRE Bank CASE, 2004, nr 81
 17. www.mrr.gov.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu