BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kafel Tomasz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Strategie organizacji pozarządowych - zarys problemu
Non-Governmental Organizations Strategies - the Epitome of the Problem
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 119-128, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Organizacje pozarządowe, Zarządzanie strategiczne
Corporation strategies, Non-governmental organisation, Strategic management
Note
summ.
Abstract
W ostatnich latach dostrzec można rosnące znaczenie organizacji pozarządowych w polskiej gospodarce. Przejawia się to między innymi prawnym ulokowaniem sektora pozarządowego (tzw. trzeciego sektora) w strukturze państwa, a to szczególnie dzięki uchwaleniu ustawy O działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wśród innych czynników, które przyczyniają się do wzrostu znaczenia organizacji pozarządowych w Polsce znajdujemy także:
 • rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa,
 • wzrost grupy "wykluczonych" jako uboczny skutek procesu transformacji gospodarczej,
 • "modę" na społeczną odpowiedzialność biznesu,
 • powstawanie społeczeństwa obywatelskiego,
 • rosnące znaczenie usług w gospodarce,
 • krzewienie nawyków pomocniczości i filantropii.
Nie bez znaczenia jest również integrowanie się Polski ze strukturami Unii Europejskiej, bowiem we wszystkich krajach UE (jak i OECD) działalność podmiotów niepublicznych jest zrównywana w wielu dziedzinach prawa z podmiotami tzw. drugiego sektora - sektora przedsiębiorców. Rośnie zatem skala funduszy o które rywalizować mogą tego typu organizacje. Stają one zatem przed pilną potrzebą wyboru stosownych metod konkurowania i to nie tylko o zasoby finansowe, ale także na przykład o wpływy i prestiż. Jednocześnie rosną wymagania wobec beneficjentów środków publicznych, co zmusza ich do stosowania nowoczesnych metod zarządzania i konkurowania. Instytucje finansujące, darczyńcy, sponsorzy, donatorzy oczekują od organizacji pozarządowych opartego na wiedzy, strategicznego zarządzania powierzonymi zasobami, a zatem również stosowania optymalnej strategii. (fragment tekstu)

The main goal of the paper is to outline the problem of strategy formulation in non-governmental organizations. In the first part of article the factors strengthening importance of non-governmental organizations in polish economy are presented. Further on an author answered the question: if strategic management in non-governmental organizations is a necessity or a fashion? Description of the specificity of non-governmental organizations strategies is shown in the next part of article. At the end of the paper the necessity of elaborating the classification of non-governmental organizations strategies is underlined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drucker P., Zarządzanie organizacją pozarządową, Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny - NGOs, Warszawa 1995.
 2. Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa, 1996.
 3. Higgins J.M., Vincze J.W., Strategic management and organizational policy, Dryden Press 1986 r.
 4. Hudson M., Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, Warszawa 1997.
 5. Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji niedochodowych, AE Wrocław, Wrocław 1997.
 6. Kaleta A., Analiza strategiczna w przemyśle, AE Wrocław, Wrocław 1997.
 7. Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 8. Lynas G.M., Ritchie K., Corporate planning: an empirical study of UK Charitable organizations, "International Review of Strategie Management" 1995, nr 5.
 9. Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, WSPiZ im. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 10. Noga A. w: Koncentracja produkcji i zachowania rynkowe przedsiębiorstw., red. A. Sosnowska SGH Warszawa 1996.
 11. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE Warszawa 1998.
 12. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku O działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz.U.nr 96, poz.873.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu