BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Noga Gracjana (Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doktorant)
Title
Wewnętrzne czynniki implementacji strategii przedsiębiorstwa
Inner Factors of the Strategy Implementation
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 139-149, rys., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Kultura organizacyjna
Corporation strategies, Enterprise management, Strategic management, Organisational culture
Note
summ.
Abstract
Wiele opracowanych, wydawałoby się doskonałych planów i strategii często nie prowadzi do osiągnięcia zamierzonych celów. Wynika to stąd, że same plany nigdy nie są gwarancją sukcesu. Nieszczęściem wielu firm jest ogromna luka między przygotowaną strategią a praktyką działania. Przeprowadzone przez D. Nortona badania pokazują, że 90% amerykańskich przedsiębiorstw nie jest w stanie skutecznie wdrożyć przyjętej strategii. Zaledwie 5% pracowników rozumie, na czym polega wizja i misja przedsiębiorstwa, a 85% szefów na omawianie efektów w tej dziedzinie poświęca mniej niż godzinę miesięcznie. W 60% spółek budżet nie jest powiązany ze strategią a tylko 25% menedżerów otrzymuje wynagrodzenie powiązane z jej realizacją. Niskie wskaźniki uzyskane w badaniu ukazują, że implementacja strategii jest najtrudniejszym etapem procesu zarządzania strategicznego, sprawiającym menedżerom wiele trudności, a bez którego firma nie jest w stanie budować przewagi nad konkurentami. Skuteczną implementację warunkuje szereg czynników z wnętrza organizacji jak i z jej otoczenia. Pominięcie ich, kończy się nieudaną implementacją. Sam fakt powiązania tylko w 25% wynagrodzenia z realizacją strategii w cytowanych powyżej badaniach pokazuje, że brak takiej zależności wpływa niekorzystnie na proces wdrożenia. Poniższy artykuł koncentruje się na wewnętrznych czynnikach organizacji, determinujących proces implementacji strategii i krótko je charakteryzuje. (fragment tekstu)

Many excellent, well prepared plans and strategies often don't lead to achieve planned aims. Plans only aren't the guarantee of success. There is a big gap between strategy and activity which is a misfortune of many companies. There is lack of effective implementation. Many factors from inside and outside of organization determine effective implementation. Omission of these factors slow or stop the implementation process. This article describes factors inside organization, which determine strategy implementation process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoff H. I., Hades R. L., Etapy i elementy zarządzania strategicznego, PWE, Warszawa 1985,
 2. Byars L.L., Strategie Management, Planning and Implementation, Concepts and Cases, Harper and Row, New York 1987
 3. Carr D. K, Hard K. J., Trahant W. J, Zarządzanie procesami zmian, PWN, Warszawa 1998,
 4. Certo S. C., Peter J. P., Strategie Management. Concepts and Applications, Random House, New York 1988
 5. Chandler A. D., Strategy and Structure. Chapters In the History of Industrial Enterprise, MIT Press, Cambrige, MA 1962,
 6. David F. R., Strategie Management Publishing Company, New York 1991
 7. Dess G., Miller A, Strategie Management, Mcgraw-Hill, New York, 1993,
 8. Galata S., Wprowadzenie do zarządzania strategicznego, Wyd. AE Kraków, 2004,
 9. Gieryszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997,
 10. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998,
 11. Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990,
 12. Kapuściński R., Szachinszach, Czytelnik, Warszawa 1982,
 13. Kiełczowski S. (red.), Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. AE Wrocław, 1992,
 14. Kozakiewicz K., Stańda A.: Kultura organizacyjna jako determinanta reakcji strategicznej przedsiębiorstwa, w: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Materiały konferencyjne, Zielona Góra 1998,
 15. Koźminski A., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989,
 16. Krupski R., red., Zarządzanie strategiczne, Wyd. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998,
 17. Lehner J. M., Implementierung von Strategien. Konzeption unter Berücksichtigung von Unsicherheit und Mehrdeutlchkeit, Gabler Verlag, Wiesbaden 1996,
 18. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004
 19. Nutt P., Selecting Tactics to Implement Strategic Plans, "Strategic Management Journal", 1989, nr 10,
 20. Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994,
 21. Penc J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999,
 22. Romanowska M., Zarzadzanie strategiczne firmą, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995,
 23. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa, 2005,
 24. Rue L. W., Holland P. G., Strategic Management, Concepts and Experiences, McGraw - Hill, New York 1986,
 25. Słownik języka polskiego, WN PWN, Warszawa 1989,
 26. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna instytucji, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1990
 27. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, PWN, Warszawa - Kraków 2000,
 28. Stoner J. A., Freeman R. E, Gilbert D. R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001
 29. Strategor: Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 2001,
 30. Szablewski A., Tuziemek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005
 31. Uniwersalny słownik języka polskiego, tom l, Warszawa 2003,
 32. Urbanowska - Sojkin E., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004,
 33. Wielki słownik angielsko - polski, WN PWN-Oxford, Warszawa 2002,
 34. Zarzadzanie strategiczne, praca zbiorowa, Wyd. AE Wrocław, 2000,
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu