BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Janusz (Wyższa Szkoła w Tarnowie)
Title
Diagnoza systemu wczesnego rozpoznania - przyczynek metodyczny
The Diagnosis of an Nearly Recognition System - a Methodological Monograph
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 150-159, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Proces zarządzania, System wczesnego ostrzegania
Enterprise management, Management process, Early warning system
Note
summ.
Abstract
W burzliwym otoczeniu, przedsiębiorstwa muszą ciągle modyfikować i ulepszać swoje operacje. Muszą poszukiwać lepszych od istniejących rozwiązań oraz obszarów doskonalenia swoich umiejętności, realizowanych procesów i wykorzystywanych systemów. W warunkach wysokiej złożoności i zmienności otoczeniu, procesy doskonalenia dotyczą w największym stopniu procesów informacyjnych. Dzieje się tak dlatego, gdyż procesy wspomagające informacyjnie proces zarządzania stanowią swoisty system nerwowy przedsiębiorstwa i szczególnie podlegać muszą ciągłej, celowej ewolucji. Aby jednak doskonalenie się przedsiębiorstwa było skuteczne, musi być planowanym wysiłkiem, który obejmuje cała organizację i kierowany jest z najwyższych szczebli zarządzania. Wysiłek ten prowadzić ma do zwiększenia skuteczności i poprawy kondycji przedsiębiorstwa, przez planową ingerencję w realizowane procesy. Aby jednak możliwa była jakakolwiek ingerencja w istniejący system konieczna jest jego diagnoza, która pozwoli na pozyskanie informacji o istniejącym rozwiązaniu, jego ocenę i wskazanie kierunków doskonalenia. Szczególnym wyzwaniem badawczym jest diagnoza systemu wczesnego rozpoznania, gdyż zazwyczaj przyjmuje on formę systemu działań nieformalnych. Nie ma odbicia w dokumentacji organizacyjnej albo znajdują w niej wyraz częściowy i rozproszony jest w całym przedsiębiorstwie na różnych jego szczeblach. Artykuł jest próbą sformułowania ogólnej procedury diagnozy systemu wczesnego rozpoznania w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

In a changeable environment, efficiency and effectiveness of a business organization depend on continuous improvement, conducted through planned intervention in performed processes. This planned intervention is preceded by a diagnosis, which encompasses collecting information on currently used solutions, evaluating these solutions and pointing out directions for future improvement. The diagnosis of an early recognition system is a special research challenge, as it usually takes the form of a system of informal actions. This paper attempts to formulate a general procedure for the diagnosis of an early recognition system in a business organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alter S., Information Systems. A Management Perspective, Addison-Wesley Publishing Company 1992
 2. Bąk J., Założenia metodyczne badania systemu wczesnego rozpoznania w organizacji gospodarczej, [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Luis University, Nowy Sącz 2005
 3. Cabała P., Walas-Trębacz J., Kształtowanie systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu firmą, [w:] Prace z zakresu procesu zarządzania, Zeszyty naukowe nr 652, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004
 4. Gilad B., Early Warning: Using Competitive Intelligence to Anticipate Market Shifts, Control Risk, and Create Powerful Strategies, AMACOM, New York 2004
 5. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004
 6. Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996
 7. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1997
 8. Nalepka A., Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej, Zeszytu Naukowe Nr 119, AE Kraków, Kraków 1993
 9. Nalepka A., Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej firmy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997
 10. Nalepka A., Problem oceny w badaniach nad strukturami organizacyjnymi [w:] Prace z zakresu organizacji i zarządzania, Zeszytu Naukowe Nr 345, AE Kraków, Kraków 1991
 11. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2001
 12. Podgórecki A., Charakterystyka nauk praktycznych, PWN Warszawa 1962
 13. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978
 14. Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej, PWE, Warszawa 1991
 15. Stefanowicz B., Informacja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004
 16. Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu