BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Andrzej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wybrane aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego w świetle badań empirycznych
Restructuring of Polish Defense Industry Companies - Selected Aspects Based on the Empirical Researches
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 172-190, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przemysł obronny, Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Political and systemic transformations, Defense industry, Restructuring of enterprises
Note
summ.
Abstract
Gwałtowne i głębokie zmiany w otoczeniu organizacyjnym przedsiębiorstw przemysłu obronnego na świecie, jakie miały miejsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, związane z zakończeniem "zimnej wojny" oraz procesami rozbrojeniowymi spowodowały spadek popytu na światowym rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) i w efekcie zdeterminowały podejmowanie przez przedsiębiorstwa tego sektora zmian o charakterze restrukturyzacyjnym. W Polsce dodatkowymi czynnikami otoczenia zewnętrznego determinującymi opracowywanie i wdrażanie przez kolejne rządy programów makrorestrukturyzacji sektora oraz wzmacniającymi potrzebę podejmowania wewnętrznych procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu obronnego stały się: rozpad Układu Warszawskiego (UW) i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) oraz - od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku - procesy integracji ze strukturami euroatlantyckimi, zakończone wstąpieniem Polski do NATO (1999) i Unii Europejskiej (2004). Celem artykułu jest dokonanie analizy wybranych aspektów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu obronnego w latach 1990-2005 w świetle wyników badań empirycznych oraz wskazanie prawdopodobnych kierunków dalszej restrukturyzacji sektora obronnego w Polsce. (fragment tekstu)

The radical shift in the Polish defense industry environment in the beginning of 1990s sparked several restructuring processes resulting in the multidimensional transformation. That included changes in the production and sales, business portfolio, internal organization, debt level and ownership structure. The aim of this article is to identify and analyze restructuring in Polish defense companies, its origins, scope, conditions and effects. The analysis is based on the empirical research conducted in defense companies (questionnaires, case studies) supported by expert opinions including business, government agencies, scientists and economic journalists. The result of empirical research leads to the identification of trends in the future restructuring of Polish defense companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza sektorowa konwersji przemysłu zbrojeniowego w Polsce w okresie transformacji gospodarki na system rynkowy (lata 1989 - 1997), praca zbiorowa pod red. M. Daniluka, INE UW, Warszawa 1999.
 2. Bowman E. H., Singh H., Corporate Restructuring: Reconfiguring the Firm, "Strategic Management Journal", Vol. 14, Special Issue, 1993, Summer.
 3. Dufrene R., Klembowski W., Wejść czy nie wejść? Międzynarodowy program wspierania konkurencji na europejskim rynku wyposażenia obronnego, "Raport: Wojsko - Technika - Obronność", 2006, nr 2.
 4. Gospodarka obronna Polski w końcu lat dziewięćdziesiątych. Szanse i zagrożenia, praca zbiorowa pod red. J. Płaczka, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 5. Hypki T., Przemysł zbrojeniowy na zakręcie, "Raport: Wojsko - Technika - Obronność", 2005, nr 3.
 6. Hypki T., Szkoła przetrwania: polski przemysł zbrojeniowy 2004 - 05, "Raport: Wojsko - Technika - Obronność", 2005, nr 7.
 7. Hypki T., Wzrost dzięki wojnie, "Raport: Wojsko - Technika - Obronność", 2004, nr 9.
 8. Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji sektora obronnego, NIK, Warszawa 2004.
 9. Lis A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: Analiza komparatywna istoty zjawiska restrukturyzacji przedsiębiorstwa w ujęciu wybranych koncepcji amerykańskich i polskich, "Przegląd Organizacji", 2003, nr 9.
 10. Lis A., Kierunki i trendy restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu obronnego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, "Przegląd Organizacji", 2005, nr 6.
 11. Polska 2004. Raport o stanie przemysłu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 12. Polska 2005. Raport o stanie przemysłu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 13. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, pod redakcją naukową E. Mączyńskiej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 14. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 15. Strategia przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego w latach 2002 - 2005, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa maj 2002.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu