BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Handzel Ludomir
Title
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych jako źródło dochodów budżetu Polski
Privatisation of State Enterprises as a Source of Income for the Polish Budget
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 191-204, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Przekształcenia własnościowe, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Dochody budżetowe
Ownership transformations, Privatisation of state owned enterprises, Budget revenue
Note
summ.
Abstract
Trwający od początku lat 90 proces przekształceń własnościowych jest ważnym etapem tworzenia gospodarki rynkowej w Polsce, podstawą dobrego funkcjonowania każdego systemu gospodarki narodowej są bowiem: własność prywatna, gwarancje prawne jej ochrony oraz stabilne reguły prowadzenia działalności gospodarczej Ćwikliński, 2001]. Narzędziem długofalowej polityki gospodarczej, jak i znaczącym elementem procesu przekształceń własnościowych jest prywatyzacja, która poprzez zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw prywatnych miała pozwolić na przyspieszenie rozwoju gospodarczego oraz restrukturyzację i modernizację gospodarki polskiej. To czy własność prywatna jest zawsze lepsza od państwowej poddawane jest cały czas analizie. Prywatyzacja w Polsce jest jednak faktem i jako taka winna być poddawana analizie i ocenie badawczej. Celem artykułu jest próba oceny realizacji celów prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz uzyskanych w jej wyniku efektów w postaci przychodów z prywatyzacji w świetle stosowanych metod wyceny wartości przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is to estimate the fulfillment of goals of privatizing state enterprises and the income generated in the process. It also aims to show how different methods applied in the valuation of such enterprises influence the discussed factors. The ongoing privatization process started in the 90s is important in developing market economy in Poland. It should be perceived as an element of larger process of change. The main target of privatization is to ensure the conditions of stable development for companies, which means for example proper investment fixed in the contract sales. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bałtowski M., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce. PWN, Warszawa 2002
 2. Belka M., Trzeciakowski W. (red.), Dynamika transformacji polskiej gospodarki, tom I, Poltext, Warszawa 1997.
 3. Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001
 4. Ferdyn M., Grudzesji W., Wacławek S., Metody prywatyzacji, EiOP 4/2000
 5. Grudzewski W. M., Jaguszyn-Grochowska S., Zużewicz L., Strategie prywatyzacji i jej efekty w gospodarce polskiej, EiOP 3/99
 6. Helling C., Unternehmensbewertung und Steuern, 8 auflage, IDW Verlag Dusseldorf 1995.
 7. Jaki A., Wycena przedsiębiorstw, Pomiar i ocena wartości, Zakamycze 2000
 8. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 9. Jarosz. M, (red.), Kapitał zagraniczny w prywatyzacji. PAN ISP, Warszawa 1996
 10. Kalina-Prasznic U., (red.), Regulowana gospodarka rynkowa, Kraków Oficyna Wydawnicza, 2003.
 11. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w. Warszawa 2004.
 12. Malinowska U. Wpływ metod wyceny na realizację celów prywatyzacji, EOiP 3/2003
 13. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstw niedochodowych, EOiP 11/ 1999
 14. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa 2001.
 15. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, wyd. Antykwa, Kraków 1998
 16. Nieżurawski L, w: (red.), Tokarski S. Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, Sopot 1999
 17. Raport O Przekształceniach Własnościowych w 2004 ROKU, www.msp.gov.pl
 18. Rutkowski J., Od porządku etatystycznego do rynkowego. Dylematy prywatyzacji, WNE UW, Warszawa 1996
 19. Szewc-Rogalska A., Efektywność restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004
 20. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 1990 nr 51 poz. 298).
 21. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 1996 nr 118 poz.561).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu