BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Haza Wojciech (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, doktorant)
Title
Konsolidacja w polskim sektorze bankowym na przykładzie ING Banku Śląskiego S.A.
Consolidation in the Polish Banking Sector Given the Example of ING Bank Śląski S.A.
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 205-216, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Konsolidacja banków, Konkurencyjność banków
Banking sector, Bank consolidation, Banks' competitiveness
Note
summ.
Company
ING Bank Śląski SA
Abstract
Globalizacja międzynarodowych rynków finansowych jest jednym z głównych bodźców w procesie konsolidacji banków. Wzrost konkurencyjności na rynkach międzynarodowych oraz rozwój technologii informatycznych wpływa na proces konsolidacyjny instytucji bankowych, skłaniając je do ciągłej restrukturyzacji organizacji. Dlatego też coraz częstszym sposobem na szybki rozwój banków i budowanie ich silnej pozycji na dotychczasowych rynkach są fuzje lub przejęcia innych banków. Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania przebiegu procesów konsolidacji zachodzących w polskim sektorze bankowym w latach 1994-2005 na przykładzie ING Banku Wąskiego S.A. Bank ten, wg stanu na koniec 2005r., był czwartym bankiem w Polsce pod względem wielkości funduszy własnych oraz sumy bilansowej. Depozyty ulokowane w analizowanym banku stanowiły 8,4% ogólnej wartości środków ulokowanych w sektorze bankowym, natomiast udział w rynku należności kredytowych sektora bankowego wyniósł 4,2%. Połączenie Banku Wąskiego S.A. z ING Bankiem N.V. Oddział w Warszawie jest przykładem jednej z typowych form konsolidacji obserwowanych w polskim sektorze bankowym, polegającej na połączeniu banku krajowego ze spółką banku zagranicznego działającą w Polsce. (fragment tekstu)

The globalisation of international financial markets is one of key impulses in the banking consolidation process. The growth of competitiveness in international markets and the development of IT technologies determine the consolidation of banking institutions forcing them to restructure their organisation all the time. Therefore, banks and their strong position in the existing markets are more and more often established through mergers and acquisitions of other banks. We would like to prove that transformatians in the global environment have an impact on the standing of banks forcing them to define new operating strategies adjusted to different conditions to face competition. The paper is composed of three parts. The first part explains consolidation phenomena in the banking sector. It also presents challenges of banking system globalisation. The second chapter pays special attention to the most frequent forms of consolidation transformation. The third chapter focuses on the description of the consolidation process given the example of ING Bank Śląski S.A. in 1994-2005. It presents the whole process and consolidation effects chronologically. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bannock G., Baxter R., Davis E., The Penguin Dictionary of Economics, Penguin Books, London 1992.
 2. Cybo-Ottone A., Murgia M, Mergers and shareholder wealth in European banking, Journal of Banking & Finance, vol. 24, 2000.
 3. Dąbrowski M., Czy w warunkach globalizacji jest miejsce na narodową politykę pieniężną, "Bank i Kredyt" 2000, nr 7/8.
 4. Dąbrowska M., Gruszczyński M., Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym a efektywność polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt" 2002, nr 11/12.
 5. Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
 6. Fuzje i przejęcia bankowe, Zeszyty BRE Bank-Case, Fundacja Naukowa CASE, Warszawa 1999.
 7. Hooke J.C., M&A. a Practical Guide to Doing the Deal, Wiley & Sons, New York 1997.
 8. Iwanicz-Drozdowska M., Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym, BFG 2002.
 9. Klimiuk Z., Małe i średnie banki w Polsce i na świecie wobec procesu globalizacji, BFG 2002.
 10. Lewandowski M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG Press, Warszawa 2001.
 11. Micek M., Teoretyczne podstawy konsolidacji w sektorze bankowym, "Bank i Kredyt" 2002, nr 8.
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo bankowe, Dz.U. 2002, nr 72, poz.665 z późn. zm.
 13. Pawłowska M., Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001, "Bank i Kredyt" 2002, nr 2.
 14. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 15. Reed S.F., Reed L.A., The Art of M&A. a Merger and Acquisition Buyout Guide, Irwin, New York 1995.
 16. Rozporządzenie (EWG) Nr 4064/89 Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, zmienione Rozporządzeniem (WE) Nr 1310/97 Rady z dnia 30 czerwca 1997 r.
 17. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/98 z dnia l marca 1998 w sprawie zgłoszenia, ograniczeń czasowych i przesłuchań przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 4064/89 w sprawie kontroli połączeń przedsiębiorstw.
 18. Rozwój i restrukturyzacja sektora bankowego w Polsce - doświadczenia jedenastu lat, Zeszyty BRE Bank-Case, Fundacja Naukowa CASE, Warszawa 2001.
 19. System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, NBP, Warszawa 2001.
 20. Szczepankowski Piotr J., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 21. Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 22. Weston J.F., Chung K.S., Hoag S.E., Mergers, Restructuring and Corporate Control Strategies, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1990.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu