BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciepielowska Małgorzata (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie)
Title
Wartość przedsiębiorstwa w aspekcie procesu łączenia jednostek gospodarczych
Assessment of the Company Value in Business Combination
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 217-230, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Globalizacja, Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na rynku, Konsolidacja przedsiębiorstw
Globalization, Enterprise value, Enterprise in the market, Consolidation of companies
Note
summ.
Abstract
Rozwój procesów globalizacji, zmienność warunków gospodarowania wyrażająca się gwałtownymi i radykalnymi zmianami we wszystkich sferach życia ekonomicznego i społecznego stawiają przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania. Omawiany proces integracji gospodarki wpływa na doskonalenie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami rodzimymi jak i światowymi, zmuszając je tym samym do poszukiwania alternatywnych scenariuszy rozwoju, przejawiających się w projektowaniu możliwości zwiększania efektywności funkcjonowania. Globalizacja ułatwia procesy konsolidacji firm, a zwłaszcza fuzje. Proces globalizacji wywiera istotny wpływ na warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Obserwuje się silny trend w światowej gospodarce do łączenia się przedsiębiorstw. Współpraca techniczna, technologiczna, w zdobywaniu nowych rynków zbytu, unowocześnianiu zarządzania, a w szczególności kapitałowa jest podejmowana dla zapobieżenia nadchodzącej stagnacji w rozwoju przedsiębiorstw, stanowi zazwyczaj jedyną metodę szybkiego pokonania bariery wzrostu gospodarczego. Regułą staje się, że porozumienia zawierają przedsiębiorstwa o ugruntowanej i stosunkowo silnej pozycji rynkowej i kapitałowej, choć są one asumptem dla procesów integracyjnych mniejszych przedsiębiorstw. Praktycznie informacje o fuzjach lub przejęciach jednych przedsiębiorstw przez drugie pojawiają się bardzo często. Z roku na rok rośnie ilość takich transakcji. Pojawił się problem jak skutecznie i efektywnie zarządzać skomplikowanymi organizacjami gospodarczymi jakimi są holdingi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego w tym w szczególności Ustawą o Rachunkowości. Wydaje się, że zarządzanie dużym przedsiębiorstwem o rozbudowanych powiązaniach kapitałowych jest możliwe tylko przy zastosowaniu wyrafinowanych metod antycypacji sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. Tym częściej zatem zarządy spółek i służby finansowe stają przed koniecznością rozliczenia skutków takich transakcji i odzwierciedlenia ich efektu w sprawozdaniach finansowych. Na gruncie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej kwestie te regulowane są postanowieniami MSSF 3 - Połączenia jednostek gospodarczych, który zastąpił poprzednio obowiązujący MSR 22. Efektywna fuzja czy przejęcie powinny przynieść korzyści w postaci synergii, która poprzez zmiany w różnych obszarach działalności wpłynie pozytywnie na wzrost jego wartości, a przez to na wartość dla jego właścicieli. (fragment tekstu)

The article deals with the appropriate methodology for accounting for business combinations. IFRS 3 defines a business combination as the bringing together of separate entities or businesses into one reporting entity. Business combinations must be accounted for using the acquisition method with requires the fair value of acquired assets and assumed liabilities and contingent liabilities to be measured at the date of acquisition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Zrównoważony rozwój w procesie globalizacji gospodarki, [w:] red. R. Borowiecki i A. Jaki, Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa-Kraków 2005
 2. Bednarski L., R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2003
 3. Buk H., Zasady rozliczania połączenia spółek publicznych i niepublicznych obowiązujące od 2005 r., "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2004, nr 11
 4. Ciepielowska M, Rozliczenie połączenia spółek metodą nabycia, "Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2005 nr 10.
 5. Dobb M., Teorie wartości i podziału od Adama Smitha. Ideologia a teoria ekonomii, PWE, Warszawa 1976
 6. Dobija M., Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa 1998
 7. Famielec J. Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy, "Organizacja i kierowanie" 1999, nr 3
 8. Gmytrasiewicz M., Wartość firmy, "Problemy rachunkowości", maj-czerwiec, 2002
 9. Jędrzejczyk M., Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004
 10. Kamela - Sowińska A. Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 2006
 11. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000
 12. Miles R.C., Basic Business Appraisal. John Wiley &Sons, New York, 1984
 13. Mills, B. Weinstein, Calculating Shareholder Value in turbulent Environment. "Long Range Planning" 1996
 14. Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, praca zbiorowa po red. R. Borowiecki, Kraków 2005
 15. Przewodnik po MSSF 2006 - Deloitte, marzec 2006
 16. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2004
 17. Teoria rachunkowości w zarysie, praca zbiorowa pod red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
 18. Zadora H. Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005
 19. Zarzecki D. Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999
 20. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.)
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu