BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Potoczek Natalia (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Empowerment w kreowaniu filozofii samozarządzania
Empowerment in Creating of Self-Management Philosophy
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 283-292, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Empowerment, Praktyka zarządzania, Samozarządzanie
Empowerment, Management practice, Self-management
Note
summ.
Abstract
Pytanie, czego oczekuje pracodawca od pracownika, czy też przełożony od podwładnego, stawiano w zarządzaniu już w czasach F. Taylora. Zagadnienie to jest ciągle podejmowane w praktyce zarządzania, a także rozlicznych analizach i opracowaniach. Zasadniczą tego przyczyną jest zmieniające się środowisko pracy oraz sami ludzie, którzy są coraz lepiej przygotowani do pełnienia swoich ról zawodowych. Oznacza to, że pracownicy coraz lepiej są wykształceni, coraz bardziej świadomi swoich możliwości i coraz większe mają oczekiwania. Niezależnie jednak od zmian, jakie zachodzą w pracownikach, praktyka zarządzania dostarcza nam ciągle dowodów na nieustanne ścieranie się dwóch koncepcji, sformułowanych już przez D. McGregora, zawierających założenia co do natury współczesnego człowieka. Nazwane one zostały "teorią x" i "teorią y". Wg "teorii x" - przeciętny człowiek jest niechętny do pracy, mało ambitny, ceni bezpieczeństwo, unika odpowiedzialności i chce być kierowany. "Teoria y" mówi zupełnie przeciwnie: praca jest równie ważną potrzebą człowieka co wypoczynek, pracownik jest zdolny do samokierowania i samokontroli, identyfikacja z zadaniem jest zależna przede wszystkim od nagród wewnętrznych, np. satysfakcji związanych z wykonywaniem zadania. Człowiek jest skłonny brać odpowiedzialność zadania na siebie, a w sprzyjających warunkach nawet jej poszukiwać. Ponadto, zgodnie z "teorią y" większość pracowników jest w stanie zaoferować znacznie więcej w stosunku do tego, co daje lub czego się od nich wymaga. Zaprezentowane w dalszej kolejności wyniki badań zdają się potwierdzać ciągłe znaczenie teorii x i y. Ciągle wielu pracodawców i menedżerów postrzega swoich podwładnych zgodnie z "teorią x" McGregora. Tymczasem większość tekstów poświęconych organizacji przyszłości, czy też nowoczesnym metodom zarządzania, niezmiennie kreuje konieczność decentralizacji decyzji, tzn. zwiększania udziału pracowników w ich podejmowaniu. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie empowermentu, jako jednej z metod zarządzania, mających na celu rozwijanie w firmie filozofii samozarządzania. (fragment tekstu)

The objective of this article is the presentation of the empowerment as an effective method of creating self-management philosophy. This article presents theoretical analysis of the empowerment, particularly, difference between empowerment and delegating responsibility, as well as the beneficial consequences and some potential costs and risks of empowerment. Second part of article presents empirical research. The analysis bases on surveys of managers, participants of Educational Program Friends of Success organized by Microsoft Dynamics and Nowy Sącz School of Business - National - Louis University. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Argyris C., Empowerment: The emperor's new clothes. Harvard Business Review, 1998/ May-June, 98-105
  2. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002
  3. Blanchard K.H., Carlos J.P., Randolf A., Empowerment Takes More Than a Minute, Berrett - Koehler Publishers, 2001
  4. Block P., The empowered manager, Jossey Bass, San Francisco 1987
  5. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002
  6. Conger J.A., Kanungo R.N., The empowerment process: Intergrating theory and practice. Academy of Management Review, 1988 /13, 471-482
  7. Harmon F.G., Czas przyszły teraźniejszy, w: Organizacja przyszłości, pod red. F. Hesselbein, M. Goldschmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998
  8. Hopej M., Hierarchia szybko nie zniknie, Przegląd Organizacji 2006/4, 17-18
  9. Howard A., The empowering leader: Unrealized opportunities. In Leading organizations: Perspectives for a new era, Ed. G. R. Hickman, Thausand Oaks, C.A.: Sage, 1998
  10. Krames J.A., Jacka Welcha leksykon przywództwa, Studio Emka, Warszawa 2003
  11. Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000
  12. Manz C.C., Mastering self-leadership: Empowering yourself for personal excellence. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1992
  13. McGregor D., The Human Side of Enterprise, McGraw Hill, New York 1964
  14. Thomas K.W., Velthouse B.A., Cognitive elements of empowerment: An interpretive model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 1990/15, 666-681
  15. Yukl G., Leadership in organizations, Prentice-Hall, Inc, New Yersey, 2002, fifth ed.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu