BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żmuda Magdalena (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
Diagnoza systemu zarządzania wiedzą na przykładzie firmy doradczej
A Case of Knowledge Management at Capgemini - System Diagnosis
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 293-301, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Przedsiębiorstwo doradcze, Działalność operacyjna
Knowledge management, Consulting company, Operating activities
Note
summ.
Company
Capgemini
Capgemini
Abstract
Trudno polemizować ze stwierdzeniem, iż wiedza stanowi jeden z najistotniejszych zasobów organizacji. Dzięki niej przedsiębiorstwa są w stanie skuteczniej reagować na zmiany w otoczeniu i lepiej dostosowywać swoją ofertę do potrzeb klientów, unikając powielania błędów. Świadomość znaczenia tego podstawowego zasobu ekonomicznego, jak podkreśla to P. Drucker, znalazła odzwierciedlenie w próbach stworzenia skutecznego systemu zarządzania nią. Można jednak zauważyć, iż sam fakt zarządzania wiedzą nie jest odkryciem ostatnich kilkunastu lat, lecz stanowi działalność prowadzoną w organizacjach w sposób samoistny. Koncepcja zarządzania wiedzą, czy systemu zarządzania wiedzą jest ujęciem w naukowe ramy działań, które skuteczniejsze organizacje prowadziły w odpowiedzi na zwiększone wymagania otoczenia. O zasadności implementacji koncepcji zarządzania wiedzą decyduje fakt, iż może ona przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań operacyjnych przedsiębiorstwa. Warto zastanowić się jednak, które narzędzia czy procedury pomagają organizacji w lepszym wykorzystaniu tkwiącego w niej potencjału szeroko rozumianej wiedzy. Celem niniejszego opracowania jest analiza systemu zarządzania wiedzą w Capgemini w odniesieniu do założeń teoretycznych. Zweryfikowane zostanie stwierdzenie, iż przedsiębiorstwa świadczące usługi doradcze budują systemy zarządzania wiedzą bliskie modelowym. Związane jest bezpośrednio z faktem, iż zarządzanie wiedzą stanowi często oś funkcjonowania organizacji.(fragment tekstu)

This paper aims at diagnosing knowledge management system implemented in consulting company. Firstly, it outlines different views on KM, its function and system elements. Secondly, it analyzes the shape of Capgemini knowledge management system. Finally, it points the position of analyzed system in knowledge management development model. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drucker P., Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 2. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 3. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 4. Knapp E. Havens C. Easing into Knowledge Management, "Strategy and Leadership", 1999, nr 3,4.
 5. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002.
 6. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 8. Skrzypek E., Wiedza i kapitał intelektualny jako źródło sukcesu przedsiębiorstwa. [w:] red. W. Ćwika, Z. Szymański, Zamojskie Studia i Materiały, Wyd. Centrum Badawczo-Szkoleniowe, Zamość 2004.
 9. Sveiby K.E., A knowledge-based Theory of the Firm to Guide Strategy Formulation, www.sveiby.com
 10. Wyrwicka M., Wykład habilitacyjny Organizowanie zarządzania wiedzą przedstawiony na kolokwium w dniu 16.06.2004 w Instytucie ORGMASZ.
 11. Żmigrodzki M., Proste procesy zarządzania wiedzą, www.e-gov.pl
 12. http://www.capgemini.com
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu