BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
lwulska Monika (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, doktorant)
Title
Niezbędne warunki skutecznego działania sztabu wyborczego
Essential Conditions of Electoral Staff's Effectiveness
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 326-336, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Ordynacja wyborcza, Marketing polityczny, Przepływ informacji, Kampania wyborcza
Electoral law, Political marketing, Data flow, Election campaign
Note
summ.
Abstract
Przepisy dotyczące ordynacji wyborczej określają działalność komitetów, nie wspominając jednak o sztabach wyborczych. Za przykład może służyć, Ustawa Z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.98 Nr 95, poz. 602 z późn. zmianami), w której w zapisach Rozdziału 10 a szczegółowo określono zadania komitetów, nie poruszając kwestii działań sztabów wyborczych. Warto zatem przed podjęciem rozważań na temat sztabu, uporządkować pojęcia. Komitet wyborczy ma charakter zdecydowanie polityczny - prowadzi w imieniu kandydata rozmowy, reprezentuje go wobec władz administracyjnych, nie jest jednak odpowiedzialny za działania operacyjne, które zarezerwowane powinny zostać dla sztabu wyborczego. Ten z kolei, nie powinien być mylony z miejscem siedziby, lecz przede wszystkim określać fachowców pracujących na rzecz kandydata w dziedzinie promocji. Celem niniejszego referatu jest wskazanie na praktyczne uwarunkowania, dotyczące skuteczności działania sztabu wyborczego, rozumianej jako zmierzanie do osiągnięcia sukcesu wyborczego. W referacie punkt ciężkości zostanie położony na niezbędne warunki, jakie muszą zostać spełnione, przez osoby kierujące sztabem, aby mógł on funkcjonować prawidłowo. Sztab wyborczy staje się dla kandydata, na rzecz którego pracuje, medium. Medium odpowiedzialnym za dobór odpowiednich narzędzi, których użycie stanie się podstawą do stworzenia jednorodnego modelu postrzegania podmiotu, dla którego jest stworzony - jego identyfikacji, rozumianej jako - "stwierdzenie czyjejś tożsamości, ustalenie jednakowości", jak również do stworzenia, w oparciu o wspomniany model, przekazu, który w sposób sugestywny będzie oddziaływał na odbiorcę - wyborcę. Skuteczność sztabu wyborczego opiera się o trzy podstawowe warunki:
 • zapewnienie odpowiedniej struktury przepływu informacji,
 • zadbanie o przyjazne miejsce,
 • kreowanie precyzyjnego przekazu wyborczego. (fragment tekstu)


The paper's theme is related to effectiveness of electoral staves. The issues of staff and committee have been discussed, there is attention paid to: who creates staves, specifics of electoral staff organising and electoral message creating. There are also presented basic assumptions of operating activity with some practical indications. Electoral staff was indicated as non profit organisation, that is supposed to meet high competition and expectations of consumers, in shorter then others organizations period of time. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borucka J., Skrzypiński D.: "Polityka skuteczna. Marketingowa analiza sukcesu wyborczego", Volumed, Wrocław 1995.
 2. Dru J.M.: "Disruption w reklamie politycznej", Brief - Magazyn Komunikacji Marketingowej 2005 r., Nr 73.
 3. Garramore G.: Effects of negative political advertising on the political process, "Journal of Broadcasting&Electronic Media", 1990
 4. Koziej S.: "Teoria sztuki wojennej", Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1993.
 5. Marketing. Materiały dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych pod red. M. Klimczyk-Bryk, Kraków 2003.
 6. Milsztejn M., Słobodienko A.: "O burżuazyjnej nauce wojennej", Warszawa 1959.
 7. Muszyński J.: "Marketing polityczny", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Warszawa 1999.
 8. Nożko K.: "Walka o przewagę", MON, Warszawa 1985.
 9. Ratajczak M.: W: www.marketingwpolityce.zgora.pl
 10. Rola-Arciszewski S.: "Sztuka dowodzenia na zachodzie Europy", Warszawa 1934.
 11. Słownik języka polskiego. Praca zbiorowa pod redakcją M. Szymczaka. PWN Wraszawa, 1978.
 12. Słownik wyrazów obcych. Praca zbiorowa pod redakcją I. Kamińskiej-Szmaj. Wydawnictwo Europa, 2001.
 13. Stępińska A.: Skuteczność negatywnej reklamy politycznej. W: Kulturowe instrumentarium panowania. Praca pod red. R. Parandowskiego i P. Załęckiego. Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2002
 14. Subotić M.: Kampania negatywna to delikatny instrument. "Rzeczpospolita" 2000 nr 231(5701)
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu