BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mężyk Anna (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Zamkowska Stanisława (Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle)
Title
Tendencje rozwojowe w transporcie polskim na tle wyzwań stawianych przez gospodarkę
Development Trends in Polish Transport and Economic Challenges
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 6(84), s. 83-98, tab., bibliogr. s. 98
Keyword
Rozwój transportu, Handel elektroniczny, Logistyka, Zagrożenia rozwojowe, Globalizacja
Development of transport, e-commerce, Logistics, Development risk, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Transport, ze względu na jego rolę w obsłudze potrzeb przewozowych społeczeństwa, jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym funkcjonowanie gospodarek i rozwój globalnej współpracy. Sprawna obsługa tych wzrastających i zmieniających się potrzeb jest zatem jednym z istotnych warunków wzrostu efektywności gospodarki. W artykule przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające współcześnie na zmiany potrzeb przewozowych, do których należą: postęp globalizacji i integracji, rozwój gospodarki elektronicznej i logistyki, koncentracja życia gospodarczego i społecznego w miastach oraz pojawienie się różnego rodzaju zagrożeń. W artykule zawarto także syntetyczną charakterystykę statystyczną rozwoju transportu w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Jedną z głównych tendencji wyróżniającą rozwój polskiego transportu w tym okresie jest zwiększenie udziału transportu samochodowego w rynku i zdecydowany wzrost jego konkurencyjności międzynarodowej, co umiejscawia transport wśród najważniejszych działów polskiej gospodarki. Jednak dalsze efektywne funkcjonowanie transportu jako systemu wspierającego rozwój gospodarki wymaga poniesienia znaczących nakładów na jego wyposażenie techniczne i infrastrukturę. Celem artykułu jest ukazanie tendencji rozwojowych w transporcie polskim na tle wyzwań stawianych przez gospodarkę. (abstrakt oryginalny)

Because of its vital role in society, transport is a key factor enabling the functioning of economies and the development of global cooperation. Efficient servicing of these growing and changing needs is, therefore, one of the crucial conditions for increased economic efficiency. The paper presents the most important factors influencing contemporary changes in transport needs, which include: the progress of globalization and integration, the development of e-commerce and logistics, the concentration of economic and social life in the cities and the emergence of various risks. The paper also contains a synthetic statistical profile of transport development in Poland after joining the European Union. One of the main trends in the development of Polish transport during this period is the growing share of road transport in the transport market, and a significant increase in its international competitiveness, which places it among the most important sectors of the Polish economy. However, further effective functioning of transport as a stimulus for economic development requires substantial expenditure on its technical equipment and infrastructure. The author aims to show the development trends in the Polish transport against the background of the challenges posed by the economy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. EU Transport in Figures. Statisticalpocketbook 2015, www.ec.europa.eu (data wejścia: 25.04.2016).
 2. Hryniewicz H., 2016, 33 tys. nowych samolotów do roku 2035?, "Polska Gazeta Transportowa", 20 lipca.
 3. Keynote speech by Transport Commissioner Violeta Bulc at the 2016 Road Transport Conference, Bruksela, 19 kwietnia 2016.
 4. Konwicki J., 2016, Dynamiczny wzrost polskiego rynku lotniczego, "Polska Gazeta Transportowa", 20 lipca.
 5. Koźlak A., 2012, Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, 2011, Biała Księga KOM (2011) 144 wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela.
 7. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, 2014, GUS, Warszawa.
 8. Sobecki W., 2016, Dobre I półrocze w portach w Szczecinie i Świnoujściu, "Polska Gazeta Transportowa", 10 sierpnia.
 9. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (^perspektywą do 2030 roku), 2013, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 10. Transport - wyniki działalności w 2004 г., 2005 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 11. Transport - wyniki działalności w 2005 r, 2006 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 12. Transport - wyniki działalności w  2014 r. - suplement, 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 13. Urbaniak J., Lotnicze cargo w Polsce - obiecująco, choć bez^ fajerwerków, 2016, "Rynek Kolejowy", nr 5.
 14. Wołodkiewicz-Donimirski Z., 2000, Podstawowe objawy globalizacji w  światowej gospodarce, 7 Biuro Studiów i Ekspertyz - Kancelaria Sejmu RP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.06.84.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu