BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lorek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ocena relacji społecznych i środowiskowych między administracją samorządową a społecznością lokalną w wybranych województwach
Assessment of Social And Environmental Relationships Between Local Governments and Communities in Selected Provinces
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 6(84), s. 111-122, tab., bibliogr. s. 122
Keyword
Komunikowanie, Samorząd terytorialny, Konflikty lokalne, Społeczności lokalne, Ekologia, Badania ankietowe
Communication, Local government, Local conflicts, Local community, Ecology, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja oraz ocena relacji społecznych między władzą samorządową a mieszkańcami (ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony środowiska) w gminach województw: śląskiego, wielkopolskiego i podlaskiego. Podstawowymi metodami badawczymi zastosowanymi w artykule były: metoda porównawcza, badania studiów przypadku i metody ankietowe. Badania ankietowe przeprowadzono wśród samorządów terytorialnych i mieszkańców. Głównym źródłem informacji wykorzystanym w artykule były badania ankietowe, które w 2015 roku zrealizowano wśród gmin województw: śląskiego, podlaskiego i wielkopolskiego. Ankietę skierowano do wszystkich gmin powyższych województw, a ogółem uzyskano zwrot 261 ankiet (50,2%). W artykule przedstawiono takie kwestie, jak: przyczyny protestów społecznych i konfliktów ekologicznych w badanych gminach; prowadzenie działań edukacyjnych i promowanie zachowań proekologicznych, a także badań satysfakcji odbiorców usług komunalnych przez analizowane samorządy terytorialne. Uzyskane wyniki pokazały, że najczęściej konflikty ekologiczne w gminach dotyczyły inwestycji w odnawialne źródła energii. Wykazały zarazem braki związane z polityką informacyjno-edukacyjną (ograniczenie się w działaniach do ustawowego minimum), jak również nieprowadzeniem monitoringu usług publicznych świadczonych przez gminy, co przełożyło się na spadek zaufania mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present and assess the social relationships between local authorities and residents (particularly in terms of environmental issues) in the municipalities of Śląskie, Wielkopolskie, and Podlaskie voivodeships. The basic research methods include: comparative research, case studies, and surveys conducted among municipalities and residents. The main source of information was a survey conducted in the municipalities of the three above-mentioned voivodeships in 2015. The survey was addressed to all the municipalities of these provinces, and achieved a total return of 261 questionnaires (50.2%). The paper presents such issues as: causes of social protests and ecological conflicts in surveyed municipalities, educational activities and promotion of ecological behaviour, as well as monitoring satisfaction of buyers of public services by analyzed local governments. The results indicate that the most common ecological conflicts in the communities in question are related to investments in renewable energy sources. They also point to shortcomings in information and education policies (limitation of activities to the statutory minimum) and failure to monitor public services provided by the municipalities, which has undermined public confidence. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys T., 1998, Jak budować programy ekorozwoju: informacje ogólne, Fundacja Karkonoska, Warszawa, Jelenia Góra.
 2. Długosz D., Wygnański J., 2005, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 3. Komunikat Wójta Gminy Babiak z dnia 14 września 2015 roku, http://bip.wokiss.pl/ babiak/ bip/wybory-i-referenda/referendum-gminne-2015.html (data wejścia: 01.07.2016).
 4. Krzemiński J., Biogazownie budzą sprzeciw, http://ekorynek.com/oze/631-biogazow-nie-budza-sprzeciw (data wejścia: 23.06.2016).
 5. Kwiatkowski J., 2003, Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 6. Raport Ambiens: Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej, Warszawa, czerwiec 2014, http://www.ambiens.pl/pliki/raport-konflikty-spoleczne-w-energetyce- wiatrowej-2014.pdf (data wejścia: 02.07. 2016).
 7. Stan środowiska w województwie śląskim w roku 2014, 2015, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice.
 8. Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, 2016, GUS, Warszawa.
 9. Wawer M., Dlaczego inwestycje w budowę biogazowni rolniczych napotykają na opór społeczny?, Euro SCG Sensors, http://www.cdr.gov.pl/pol/projekty/AZE/prezentacje/ ERSCG_Kielce.pdf (data wejścia: 24.06.2016).
 10. Województwo śląskie w liczbach 2016, 2016, GUS, Katowice 2016.
 11. Wybrane dane z zakresu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w maju 2016, 2016, GUS, Katowice.
 12. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, 2010, J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Fundacja Sendzimira, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.06.84.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu