BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zegarowicz Łukasz (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Ulga na B+R : ocena zmian w zakresie podatkowego wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce
R&D Relief: Assessment of Changes in Tax Support for Innovation Activity in Poland
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 6(84), s. 123-141, tab., wykr., bibliogr. s. 140-141
Keyword
Innowacje, Innowacyjność, Polityka innowacyjna, Ulgi podatkowe
Innovations, Innovative character, Innovation policy, Tax incentives
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem niniejszego opracowania jest ukazanie podatkowych instrumentów wsparcia jako istotnego elementu polityki innowacyjnej państwa oraz analiza zmian w poziomie pośredniego wsparcia działalności innowacyjnej, jakie zaszły w polskim systemie podatkowym w wyniku zastąpienia ulgi na nowe technologie ulgą na badania i rozwój. Metodologia badania - została przeprowadzona symulacja możliwości zmniejszenia kosztów działalności innowacyjnej dostępnych dla typowego przedsiębiorstwa w przypadku ulgi na nowe technologie oraz ulgi na badania i rozwój. Jako materiał źródłowy posłużyły dane statystyczne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz przepisy prawne dotyczące obu instrumentów wsparcia. Wynik - dzięki analizie literatury uzasadniono istotność stosowania podatkowych instrumentów wsparcia w ramach polityki innowacyjnej. Na podstawie analizy danych i przedstawionych rozważań należy stwierdzić, że ulga na badania i rozwój charakteryzuje się wyższym poziomem pośredniej partycypacji państwa w ogólnych kosztach działalności innowacyjnej przedsiębiorstw niż ulga na nowe technologie. Oryginalność/wartość - z racji narastającej roli innowacyjności w kształtowaniu wzrostu i rozwoju gospodarczego, wsparcie sektora prywatnego w kreowaniu innowacji staje się jednym z ważniejszych elementów polityki gospodarczej. Zasadnicza jest zatem analiza i ocena funkcjonujących instrumentów wsparcia i zmian, jakie zachodzą w tym zakresie. Z uwagi na liczne zastrzeżenia do istniejącego systemu wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce, a także dynamiczne zmiany w tym zakresie, w artykule podjęto bardzo aktualny temat. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to show tax support instruments as a significant element of the innovation policy of the country and to analyze changes at the level of indirect support for innovation activity that took place in the Polish tax system as a result of replacing the relief on new technologies with a relief on research and development. The research methodology involves a simulation of capabilities to reduce the costs of innovation activity available to a typical enterprise in the case of the relief on new technologies and the new relief on research and development. Statistical data from the Central Statistical Office and legal provisions relating to both instruments of support serve as a source material. Based on the analysis of the literature, the significance of using tax instruments as part of innovation policy is justified. On the basis of data analysis, it should be stated that the relief on research and development is characterized by a higher level of indirect participation of the state in the general costs of innovation activity of enterprises than the relief on new technologies. Because of the increasing role of innovation in economic growth, the support of the private sector in creating innovation is becoming one of the most important elements of economic policy. Therefore, analysis and assessment of the functioning instruments of support and changes that occur in this field are important. The subject of the paper seems particularly up-to-date as numerous objections have been raised against the existing innovation support system in Poland and the dynamic changes in this regard. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk A., 2013, Efektywnośćfiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, Zapol, Szczecin.
 2. A Study on R&D Tax Incentives. Final Report, 2014, Working Paper n. 52 - 2014, Taxation Papers, European Commission, European Union, https://ec.europa.eu/futurium/ en/system/files/ged/28-taxud-study_on_rnd_tax_incentives_- _2014.pdf (data wejścia: 16.11.2016).
 3. Bonzio A., Irac D., Py L., 2014, Impact of research tax credit on R&D and innovation: evidence from the 2008 French reform, Direction generale des etudes et des relations internationales, Banque de France.
 4. Ciok S., 2009, Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, [w:] Endo- i  egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, R. Dobrowolska-Kaniewska, R., E. Ko-rejwo (red.), Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław.
 5. Dziemianowicz R., 2015, Istota i definicja taxexpenditures - aspekt teoretyczny, [w:] Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej. Definicja, szacowanie i ocena, R. Dziemianowicz (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 6. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji K0M(2010), 2020, wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010, http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=C0M:2010:2020:FIN:PL:PDF (data wejścia: 16.11.2016).
 7. Gross domestic spending on R&D, https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm (data wejścia: 16.11.2016).
 8. Nauka i technika w2014 r, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo- informacyjne/nauka-i-technika/ nauka-i-technika-w-2014-r-,1,11.html (data wejścia: 14.08.2016).
 9. Preferencje Podatkowe w  Polsce, http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/preferencje-podatkowe-w-polsce (data wejścia: 16.11.2016).
 10. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. 1992, Nr 21, poz. 86 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, Dz. U. 2015, poz. 1767.
 12. Ustawa z  dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osóbfizycznych, Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350, z późn. zm.
 13. Wildowicz-Giegiel A., Dziemianowicz R., 2015, The impact of tax incentives on the proces of innovation creation in Polish economy, Proc. of the Third Intl. Conf. Advances in Social Science, Economics and Management Study, Institute of Research Engineers and Doctors, USA.
 14. Worldwide R&D incentives reference guide 2014-15, http://www.ey.com/Publication/ vwLUAssets/EY-worldwide- randd-incentives-reference-guide/$FILE/EY-worldwide-randd-incentives-reference-guide.pdf (data wejścia: 05.08.2016).
 15. Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i  średnich, Dz. U. UE L 124, 20.5.2003.
 16. Zegarowicz Ł., 2016, Wpływ systemu podatkowego na innowacyjność gospodarki na przykładzie Polski i wybranych krajów, praca magisterska przygotowana pod kierunkiem dr. hab. R. Dziemianowicz, prof. UwB, Katedra Skarbowości, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, obroniona 12.07.2016, Białystok.
 17. Zuzek D. K., 2014, Polityka państwa wobec wspierania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego, "Roczniki Naukowe", t. XVI, z. 1, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.06.84.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu