BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konowalczuk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Polczyk Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw
Information Needs of the Investors in the Corporate Real Estate Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 177-190, rys., tab., bibliogr. 43 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Nieruchomości komercyjne, Potrzeby informacyjne, Inwestycje w nieruchomości, Analiza rynku, Kataster nieruchomości
Commercial property, Information needs, Investments in real estate, Market analysis, Real estate cadastre
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest prezentacja oraz ocena prywatnych i publicznych źródeł informacji o rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce w kontekście potrzeb informacyjnych inwestorów. W artykule prezentuje się i omawia definicję nieruchomości przedsiębiorstw (ang. Corporate Real Estate, w skrócie CRE), definiuje się w tym zakresie pojęcie rynku CRE wykorzystywane do badań oraz omawia się model funkcjonowania tego rynku oraz problematykę zarządzania tym zasobem przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Przegląd literatury krajowej i zagranicznej, analiza i ocena prowadzonych badań rynku CRE w Polsce oraz własne badania źródeł informacji o rynku CRE. Wynik - Uporządkowanie i rekomendacja definicji rynku CRE do stosowania w analizach rynkowych w Polsce, identyfikacja i ocena dostępności oraz zawartości źródeł informacji o rynku CRE i wskazanie na braki informacyjne utrudniające stosowanie współczesnych metod analizy. Oryginalność/Wartość - Na tle hipotezy o niskiej efektywności informacyjnej rynku CRE w pierwszej kolejności uporządkowano definicję rynku CRE w popytowym ujęciu podmiotowym i dokonano oceny publicznych i prywatnych źródeł informacji o rynku pod kątem możliwości stosowania współczesnej metodyki analiz tego rynku. Przeniesienie z rynków rozwiniętych części rozwiązań metodycznych jest odpowiedzią na potrzeby informacyjne inwestorów a brak możliwości wykonywania części analiz zwiększa ryzyko inwestowania. Te ograniczenia wskazują na wymagane kierunki zmian w publicznych i prywatnych bazach informacji o transakcjach nieruchomościami, co warunkuje wprowadzenie współczesnych metod zarządzania tymi aktywami. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is the presentation and assessment of private and public information sources of the corporate real estate market in Poland in the context of investors' information needs. The article presents and discusses the definition of corporate real estate (CRE), defines the CRE market used for researches and discusses the model of this market with the problem of its management. Design/methodology/approach - Review of domestic and foreign literature, analysis and assessment of the conducted CRE researches in Poland and own research of the CRE information sources. Findings - Ordering and recommendation of the CRE market definition for use in market analyses in Poland, identification and assessment of the availability and content of information sourced of the CRE market and indication of information gaps that complicate the use of modern analysis methods. Originality/value - Under the hypothesis of the low efficiency of the corporate real estate market, firstly, article orders the definition of the CRE market in a demand- base subjective approach and assesses public and private sources of market definition in terms of the modern methodology of analyzing this market. Transferring from the developed markets parts of methodical solutions is a response to investors' information needs. The inability to perform some analyzes increases the risk of the investment. These restrictions indicate the required directions of changes in public and private databases of the real estate transactions, which determines the introduction of modern methods of managing these assets.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ali, Z., McGreal, S., Adair, A., Webb, J.R. (2008). Corporate real estate strategy: a conceptual overview. Journal of Real Estate Literature, 1 (16), 3-21.
 2. Arnold, C.A. (2002) The Reconstitution of Property: Property as a Web of Interests, Harvard Environmental Law Review, 2 (26), 281.
 3. Belniak, S., Głuszak, M., Zięba, M. (2013). Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Collis, D.J., Montgomery, C.A. (2008). Competing on resources. Harvard Business Review (July-August).
 5. CoreNet (2012). The Corporate Real Estate 2020, Sustainability Report. Pobrano z: www.corenetglobal.org.
 6. Corcoran, P.J. (1987). Explaining the Commercial Real Estate Market. Journal of Portfolio Management, 13, 15-21.
 7. Fisher J.D. (1992). Integrating Research on markets for Space and Capital. Journal of American Real Estate and Urban Economics Association, 1 (20).
 8. DiPasquale, D., Wheaton, W.C. (1992). The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework. Journal of American Real Estate and Urban Economics Association, 1 (20).
 9. DiPasquale, D., Wheaton, W.C. (1996). Urban economics and real estate markets. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall.
 10. Fisher, J.D., Hudson-Wilson, S., Wurtzebach, C.H. (1993). Equilibrium in Commercial Real Estate Markets. Portfolio Management, 4 (19).
 11. Habdas, M. (2007). Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 12. Harris, R., Cooke, H. (2014). Is corporate real estate at a crossroads? Journal of Corporate Real Estate, 16 (4).
 13. Haynes, B., Nunnington, N. (2010). Corporate real estate asset management: strategy and implementation. Oxford: Taylor & Francis. Kindle Edition.
 14. Haynes, B.P. (2012). Corporate real estate asset management: aligned vision. Journal of Corporate Real Estate, 4 (14).
 15. Hendershott, P., Ling, D. (1984). Prospective Changes in Tax Law and the Value of Depreciable Real Estate. Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, 12.
 16. Huczynski, A., Buchanan, D. (2001). Organizational behaviour. An introductory text: instructor's manual. Pearson Education.
 17. International Valuation Standards (2011). London: International Valuation Standards Council.
 18. Joroff, M., Louargand, M., Lambert, S., Becker, F. (1993). Strategic Management of the Fifth Resource: Corporate Real Estate. Atlanta: Industrial Development Research Foundation.
 19. Konowalczuk, J. (2014). Wycena nieruchomości do celów kredytowych. Warszawa: Poltext.
 20. Konowalczuk, J. (2009). Wycena nieruchomości przedsiębiorstw. Warszawa: C.H. Beck.
 21. Konowalczuk, J., Polczyk M. (2017). Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 22. Konowalczuk, J., Ramian, T. (2009). Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw. W: H. Henzel (red.), Strategie inwestowania na rynku nieruchomości. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 23. Konowalczuk, J., Ramian, T. (2014). The value of CRE in the formulation and implementation process of real estate strategies in a company. Real Estate Management and Valuation, 1 (22).
 24. Kooymans, R. (2000). The Outsourcing of Corporate Real Estate Management - How do Corporate Real Estate units and outsource service providers view each other and the management issue? Sydney: Pacific Rim Real Estate Society Conference.
 25. Kotarbiński, T. (1961). Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 26. Krumm, P.J.M.M. (2001). History of real estate management from a corporate perspective. Facilities, 7/8 (19).
 27. Krzempek J., Rącka I. (2010). Raport z badania stanu baz danych w Polsce. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 4.
 28. Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Latte, T. (2012). The importance of corporate real estate management in overall corporate strategies. CoreNet Global.
 30. Lindholm, A.L., Nenonen, S. (2006). A conceptual framework of CREM. Journal of Corporate Real Estate, 3 (8).
 31. Liow, K.H., Ooi, J.T.L. (2004). Does corporate real estate create wealth for shareholders? Journal of Property Investments and Finance, 5 (22).
 32. Marcinek, K. (2012). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 104.
 33. Roulac, S. (2001). Corporate property strategy is integral part to corporate business strategy. Journal of Real Estate Research, 1/2 (22).
 34. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz. Urz. UE L 320/1.
 35. Rymarzak, M. (2009). Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 36. Siemińska, E. (2013). Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 37. Śliwiński, A., Śliwiński, B. (2006). Facility management. Warszawa: C.H. Beck.
 38. Śmietana, K. (2014). Diversification principles of real estate portfolios. Real Estate Management and Valuation, 1 (22).
 39. Śmietana, K., Konowalczuk, J., Maszczyk, A. (2014). Rating in the assessment of investment property. Real Estate Management and Valuation, 2 (22).
 40. The appraisal of real estate 14th Edition (2011). Chicago, IL: Appraisal Institute.
 41. Tomski, P. (2012). Zielone budownictwo - nowe wyzwania dla nieruchomości korporacyjnych. Studia i Materiały TNN, 3 (20).
 42. Varcoe, B., O'Mara, M. (2011). Corporate real estate impact on enterprise success. Regus Global Report.
 43. Wills, P.C. (2008). Corporate real estate practice in Australia. Journal of Corporate Real Estate, 1 (10).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu