BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejczyk Angelika (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Przedsiębiorczość studentów województwa podlaskiego
Entrepreneurship of Students in Podlaskie Voivodeship
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 6(84), s. 142-170, tab., rys., bibliogr. s. 168-170
Keyword
Przedsiębiorczość, Studenci
Entrepreneurship, Students
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
W badaniu zaprezentowano wyniki badań w zakresie przedsiębiorczości młodzieży akademickiej województwa podlaskiego. Głównym celem badań było określenie zależności zachodzących pomiędzy stopniem, trybem i rokiem kształcenia a przejawianą przedsiębiorczością. Postawy przedsiębiorcze identyfikowano za pomocą cech osobowości sygnalizowanych przez studentów, a także działań podejmowanych przez studentów, takich jak założenie własnej działalności gospodarczej czy też sama chęć założenia własnej działalności gospodarczej. Badanie postaw przedsiębiorczych na podlaskich uczelniach zostało przeprowadzone w 2015 roku wśród 2 004 studentów. W doborze próby zastosowano dobór losowy warstwowy, a w badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety skonstruowany specjalnie na potrzeby tego badania. Podjęte przez autorkę badania są wyrazem zainteresowania tematyką przedsiębiorczości, a przedstawione wyniki powinny stanowić zachętę do podejmowania dalszych badań dotyczących przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the entrepreneurial attitudes of the students of Podlaskie Voivodeship and to identify the correlation between the study cycle, degree and course type and manifested entrepreneurial attitudes. Entrepreneurial attitudes were identified by means of the students' personality traits, as well as through activities undertaken by them, such as starting their own business, or the intention to do so. The study of entrepreneurial attitudes at Podlaskie's higher education institutions was conducted in 2015 among 2,004 students. The sampling of the population group was random and stratified; the questionnaire had been designed specifically for the needs of the study. Research undertaken by the author is an expression of a deep interest in the subject of entrepreneurship and the results presented in the paper should encourage further studies in the field. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejczyk A., 2016, Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości. Raport z badań, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Białymstoku, Białystok.
 2. Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., 1997, Psychologia społeczna - serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 3. Brownlow L., Semple Sh., Howieson C., McKechnie J., 2004, Measuring Enterprising Skills and Attitudes: a Review, http://www.ces.ed.ac.uk/PDF%20Files/PTW_WP2.pdf (data wejścia: 9.09.2015).
 4. Czerwiński K., 2007, Metodologiczne aspekty pomiaru postawjako wypadkowej systemu wartości, [w:] Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i  sytuacje. Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania "się"i "Ja" w obszarze wartości wewnątrz edukacji, W. J. Maliszewski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 5. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia Polski i  Hiszpanii, 2014, M. Kokocińska, H. Nowak (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 6. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 7. Gaweł A., Pietrzykowski M., 2015, Edukacja akademicka w postrzeganiu przedsiębiorczości i kształtowaniu intencji przedsiębiorczych, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr  1 (51), t. 2, Przedsiębiorczość w XXI wieku: oblicza i wyzwania.
 8. Gibson S. G., Harris M. L., Mick T. D., Burkhalter T.M., 2011, Comparing the Entrepreneurial Attitudes of University and Community College Students, "Journal of Higher Education Theory and Practice", vol. 11(2).
 9. Grzegorzewska-Mischka E., 2010, Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w  Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 10. Grzegorzewska-Mischka E., Wyrzykowski W., 2009, Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, Bookmarket, Gdańsk.
 11. Haber L. H., 2011, Postawy przedsiębiorcze w  retrospektywie transformacji społecznej w kierunku kapitalizmu. Kontynuacja, [w:] Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, D. Walczak-Duraj (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Nowak H., 2014, Dyskusja nad rolą edukacji w rozwoju przedsiębiorczości., [w:] Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia Polski i Hiszpanii, M. Kokocińska, H. Nowak (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 13. Oppenheim N., 2004, Kwestionariusze, wywiady,pomiary postaw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 14. Piecuch T., 2010, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 15. Rachwał T., Wach K., 2016, Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych, Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 12.
 16. Rathus S. A., 2004, Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.
 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807.
 18. Węcławska D., 2013, Charakterystyka przedsiębiorców w Polsce na podstawie danych Labour Force Survey, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/18670.pdf (data wejścia: 9.09.2015).
 19. Węcławska D., Zadura-Lichota P., 2010, Wpływ edukacji na postawy przedsiębiorcze i przygotowanie młodych Polaków do prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] Raport o  stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/ 380/9282.pdf (data wejścia: 9.09.2015).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.06.84.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu