BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gniadkowska-Szymańska Agata (Uniwersytet Łódzki), Bolek Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ocena kondycji ekonomicznej i płynności finansowej przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym w świetle Prawa Upadłościowego
Assessment of the Economic Condition and Financial Liquidity of the Company on the Capital Market in the Light of the Bankruptcy Law
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 11-22, tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Kondycja przedsiębiorstwa, Ocena przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe, Prawo upadłościowe
Enterprises condition, Evaluation enterprises, Stock market companies, Bankruptcy law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie zasad oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Metodologia badania - Artykuł ma charakter opracowania teoretycznego, w którym przedstawiono przegląd metod oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Wynik - W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiono założenia do ekonomicznej oceny kondycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym w kontekście jego wartości i oczekiwań inwestorów. Oryginalność/wartość - Jako oryginalną wartość można uznać propozycję oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw w powiązaniu z ich wartością i oczekiwaniami inwestorów, nie tylko zagrożenia bankructwem modelowanym z wykorzystaniem wskaźników finansowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to present the principles of assessment of the economic condition and financial liquidity of enterprises on the capital market in the light of the Bankruptcy Law. Design/methodology/approach - The article is a theoretical approach in which an attempt was made to present the principles of determining the optimal level of financial liquidity of enterprises on the capital market in the context of investors' expectations and limitations resulting from the Bankruptcy Law. Findings - As a result of the analysis it was stated that it is possible to determine the optimal financial liquidity so that the company could maximize value for owners and at the same time meet the requirements imposed by the legislator. Originality/value - The proposal of integration of capital and legal approaches in determining the optimal level of financial liquidity related to the economic condition in enterprises can be considered as an original value in the presented paper.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman, E.I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of Finance, 4 (23).
 2. Angulo-Sanchez, L. (2016). Effective Management of the Working Capital in Companies. Revista Universidad Y Sociedad, 4 (8), 53-56.
 3. Bednarski, L., Waśniewski, T. (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 4. Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2007). Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 5. Damodaran, A. (2008). The origins of growth: past growth, predicted growth and fundamental growth. SSRN Electronic Journal.
 6. Dudycz, T. (1999). Analiza finansowa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 7. Duliniec, A. (2001). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Franc-Dąbrowska, J., Zbrowska, M. (2008). Prognozowanie finansowe dla spółki X - spółka logistyczna. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 64, 251-270.
 9. Gabrusewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
 10. Gasza, R. (1997). Związek między wynikami analizy typu Altman a kształtowanie się kursów akcji wybranych spółek giełdowych w Polsce. Rezultaty badań najstarszych spółek giełdowych w latach 1991-1995. Bank i Kredyt,3.
 11. Grice, J., Dugan, M. (2001). The Limitations of Bankruptcy Prediction Models: Some Cautions for the Researcher. Review of Quantitative Finance and Accounting, 2 (17), 151-166.
 12. Hodun, M. (2011). Struktura majątku i kapitału w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw przemysłowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 88, 83-96.
 13. Johnson, R., Soenen, L. (2003). Indicators of successful companies. European Management Journal, 3 (21), 364-369.
 14. Kahya, E. (1997). Prediction of Business Failure: A Funds Flow Approach. Managerial Finance, 3 (23), 64-71.
 15. Kasiewicz, S. (1996). Systemy wczesnego ostrzegania w bankowym funduszu gwarancyjnym (BGF). Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 16. Kumar, P.R., Ravi, V. (2007). Bankruptcy prediction in banks and firms via statistical and intelligent techniques - A review. European Journal of Operational Research, 1 (180), 1-28.
 17. Mączyńska, E. (2004). Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 49, 107-118.
 18. Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista, 2, 205-235.
 19. Olzacka, B., Pałczyńska-Gościniak, R. (2007). Jak oceniać firmę. Metodyka badań, przykłady liczbowe. Gdańsk: ODiDK.
 20. Platt, H., Platt, M. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflections on Choice-Based Sample Bias. Journal of Economics and Finance, 2, 184-199.
 21. Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 22. Sierpińska, M., Jachna, T. (2002). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Stefański, A. (2010). Analiza dyskryminacyjna na przykładzie wybranych modeli polskich i zagranicznych. Rozwój lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 27, 251-264.
 24. Stepień, P, Strąk, T. (2004) Wielowymiarowe modele logitowe oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw. W: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 25. Szczepaniak, J. (1992). Ocena przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych. Łódź: Ekorno.
 26. Walczak, M. (red.) (2007). Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
 27. Waśniewski, T., Skoczylas, W. (1993). Analiza symptomów zagrożenia przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 12.
 28. Wierzba, D. (2000). Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne. Zeszyty Naukowe Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, 9.
 29. Zaleska, M. (2002). Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 30. Zarzecki, D., Grudziński, M. (2011). Wartość godziwa jako standard wartości w wycenach sporządzonych w sytuacji przymusowego wykupu akcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, 661-676.
 31. Zeidan, R., Shapir, O.M. (2017). Cash conversion cycle and value-enhancing operations: Theory and evidence for a free lunch. Journal of Corporate Finance, 45, 203-219.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu