BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Właściwości mezostruktury małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności
The Nature of the Mesostructure of Small And Medium-Sized Enterprises In Terms of the Financial Security of Going Concern
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 35-46, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, System wczesnego ostrzegania
Enterprise finance, Small business, Early warning system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - badaniu porównawczemu poddano poziom i kierunki zmian stopnia bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności przedsiębiorstw małych i średnich. Dokonano porządkowania obiektów (działów PKD) badanych mezostruktur, ich klasyfikacji oraz profilowania. Metodologia badania - wykorzystano wielozmienny model logitowy predykcji stopnia bezpieczeństwa przedsiębiorstw, rangowanie i analizę profili na podstawie wyłonionych cech badanych mezostruktur. Wynik - dowiedzione zostały właściwości i ustalone profile badanych mezostruktur w zakresie stopnia bezpieczeństwa finansowego, pozycji rangowych oraz ich zmienności. Oryginalność/Wartość - estymowanie modelu logitowego na rozległym zbiorze uczącym z wykorzysta-niem innowacyjnych metod. Niezmiernie rzadkie dokonane badanie pełnej zbiorowości przedsiębiorstw małych i średnich. Ujęcie dynamiczne w analizach porównawczych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - A comparative analysis focuses on the level and direction of changes to the financial security of going concern in small and medium enterprises. The objects (sections of the Polish Classification of Activities) of analysed mesostructures, their classification and profiling were conducted. Design/methodology/approach - A multidimensional logit model was used to for predicting the financial security of corporate activities, ranking and analysis of profiles on the basis of selected features of researched mesostructures. Findings - Confirmation of the features and profiles of researched mesostructures were proven in terms of the degree of financial security, rank positions and their variability. Originality/value - The use of innovative methods in creating a financial security measure, estimated on a large training set. Extremely rare research conducted into the total community of small and medium-sized enterprises. The conducted analyses have the characteristics of a dynamic comparative analysis.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman, E.I., Narayanan P. (1997). An International Survey of Business Failure Classification Models. Financial Markets, Institutions and Instruments, 2, 1-57.
 2. Argenti, J. (1976). Corporate Collapse. The Causes and Symptoms. London: McGraw-Hill Book.
 3. Cabała, P. (2008). Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 4. Crocford, G.N. (1982). The Bibliography and History of Risk management. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 7, 169-179.
 5. Drucker, P.F. (1994). Praktyka zarządzania. Kraków: Akademia Ekonomiczna Press.
 6. Fijorek, K., Kaczmarek, J, Kolegowicz, K., Krzemiński, P. (2015). Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - koncepcja systemowa ISR. Przegląd Organizacji, 4, 18-25.
 7. Greiner, L.E. (1972). Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review. 7/8, 37-46.
 8. Kaczmarek, J. (2012). Construction Elements of Bankruptcy Prediction Models in Multi-dimensional Early Warning Systems. Polish Journal of Management Studies, 5, 136-149.
 9. Kaczmarek, J. (2012). Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność. Warszawa: Difin.
 10. Kaczmarek, J. (2014). Measurement of Creating Corporate Value for Shareholders - Development of Measurements and Improvement of Management Competence and Skills. Polish Journal of Management Studies, 9, 72-83.
 11. Kaczmarek, J. (2014). A Crisis and a Treat vs. the Financial Security Aspects of Going Concern. Economic Horizons, 16, 195-209.
 12. Kharbanda, O.P., Stallworthy, E.A. (1985). Corporate Failure. Prediction, Panacea and Prevention. London-New York: McGraw-Hill.
 13. Mączyńska, E. (2011). Upadłość przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu. W: S. Morawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie (s. 12-34). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 14. Platt, H.D., Platt, M.B. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Choice-based Sample Bias. Journal of Economics and Finance, 2 (26), 184-197.
 15. Pociecha, J. (2012). Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa - jego zalety i wady. W: A. Malawski, J. Tatar (red.), Spotkania z królową nauk (s. 60-74). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 16. Quinn, B., Cameron, K. (1983). Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, Management Science, 1 (29), 33-51.
 17. Slatter, S., Lovett, D. (2001). Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: WIG-Press.
 18. Smart, C.F., Thompson, W.A., Vertinsky, I. (1978). Diagnosing Corporate Effectiveness and Susceptibility to Crisis. Journal of Business Administration, 9, 39-55.
 19. Zavgren, C. (1983). The Prediction of Corporate Failure: The State of the Art. Journal of Accounting Literature, 2, 1-33.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu