BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalik Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies
Rentowność a płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu chemicznego
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 47-58, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Analiza ekonomiczna, Rentowność, Płynność finansowa, Przemysł chemiczny
Economic analysis, Profitability, Financial liquidity, Chemical industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania jest przedstawienie analizy sytuacji spółek w zakresie rentowności i płynności finansowej, a także próba ustalenia zależności pomiędzy tymi obszarami analizy, umożliwiająca dokonanie pełniejszej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Metodologia badania - Badania empiryczne zaprezentowane w artykule przeprowadzone zostały zgodnie z tą koncepcją na przykładzie spółek przemysłu chemicznego notowanych na GPW w Warszawie od kilkunastu lat. Zaprezentowane wyniki badań otrzymano na podstawie przeprowadzonego studium literaturowego, wykorzystanych metod analizy ekonomicznej (tj. zarówno płynność jak i rentowność zmierzone zostały zgodnie z ujęciem statycznym i dynamicznym) i metod statystycznych (analiza korelacji). Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań zwrócono uwagę na istotne znaczenie analizy płynności i rentowności w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Ustalono zależność korelacyjną pomiędzy tymi dwoma obszarami analizy wskaźnikowej dla spółek akcyjnych z przemysłu chemicznego. Oryginalność/wartość - W artykule podkreślono istotność przeprowadzanej analizy rentowności przedsiębiorstwa, która jest kluczowa w ocenie kondycji finansowej podmiotu, ale tylko przy równorzędnym zbadaniu sytuacji w zakresie utrzymywanej płynności finansowej.(abstrakt oryginalny)

Objective - The objective of the paper is to present an analysis of the condition of companies in respect of profitability and financial liquidity, as well as to attempt to establish the relationship between those two areas of analysis, enabling a fuller evaluation of the financial standing of enterprises. Research methodology - The empirical research presented in the paper was conducted in accordance with this concept with the example of the chemical industry companies listed on the WSE for several years. The presented research results were obtained and based on the conducted literature study, economic analysis methods (namely, both liquidity and profitability were measured in accordance with the static and dynamic approach), and statistical methods (correlation analysis) used. Result - As a result of the conducted research attention was drawn to the considerable significance of the liquidity and profitability analysis in the evaluation of the financial standing of enterprises. A correlative relationship was established between these two areas of a ratio analysis for joint stock companies of the chemical industry. Originality/value - the article emphasizes the significance of the conducted analysis of enterprise profitability which is crucial in the evaluation of the financial standing of an entity but only in the case of the equal study of the situation in terms of the maintained financial liquidity. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abuzar, M., Eljelly A. (2004). Liquidity - profitability trade off: An empirical investigation in an emerging market. International Journal of Commerce and Management, 2 (14), 48-61.
  2. Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2011). The Influence of Working Capital Management on the Food Industry Enterprises Profitability. Contemporary Economics, 4 (5), 68-81.
  3. Bolek, M., Wolski, R. (2010).Wpływ płynności na rentowność przedsiębiorstwa. Studia Prawno-Ekonomiczne, LXXXI, 219-233).
  4. Kowalczyk, J., Kusak, A. (2006). Decyzje finansowe firmy, Metody analizy. Warszawa: C.H. Beck.
  5. Kowalik, M. (2012). Financing enterprises in the chemical industry during an economic crisis. In: R. Borowiecki, A. Jaki, T. Rojek (eds.), Contemporary Economy in Times of the Global Crisis, Economic, Social and Legal Aspects (pp. 355-370). Cracow: Cracow University of Economics, Foundation of the Cracow University of Economics.
  6. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  7. Sobczyk, M. (2001). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Trippner, P. (2014). Analysis of Financial Liquidity Management in the Enterprise and its Impact on the Profitability. Retrieved from: http://icfb.rs.opf.slu.cz/sites/icfb.rs.opf.slu.cz/files/51_trippner.pdf (28.02.2017)
  9. www.securities.com.
  10. Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2002). Metody statystyczne, Zadania i sprawdziany. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu