BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młynarski Stanisław (Politechnika Krakowska)
Title
Efektywność eksploatacji i odnowa składników majątku trwałego
Efficiency of Operation and Renewal of Fixed Assets
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 71-85, rys., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Majątek trwały, Efektywność, Niezawodność, Eksploatacja, Postęp techniczny
Tangible property, Effectiveness, Reliability, Exploitation, Technical progress
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cele pracy - Analiza istotności wpływu czynników technicznych, ekonomicznych, finansowych, organizacyjnych i społecznych na racjonalność gospodarowania majątkiem trwałym. Określenie wzajemnych powiązań wyodrębnionych czynników i wspólne oddziaływanie ich ze sobą prezentowane jako silny determinant zmiany warunków gospodarowania majątkiem trwałym. Szerokie ujęcie gospodarki składnikami majątku, które obejmuje całość zagadnień techniczno-organizacyjno-ewidencyjnych. Integracja zagadnień związanych z pozyskaniem, eksploatacją, wykorzystaniem oraz likwidacją i reprodukcją składników majątku. Metodologia badania - Wykorzystano empiryczny model gospodarki majątkiem trwałym w dwóch aspektach: fizycznym i ekonomicznym, który przy najmniejszym zużyciu zasobu pozwala osiągnąć określony efekt ekonomiczny w postaci zwiększenia produkcji i obniżenia kosztów własnych. Modelowano efektywność systemu wytwarzania i ścisłe jej połączenie z eksploatacją, a w efekcie z niezawodnością, jakością i trwałością w nowym ujęciu użytkowania obiektów technicznych. Wynik - Wykazanie bezpośredniej zależności niezawodności, trwałości i reprodukcji składników majątku z kosztami użytkowania i kosztami działalności przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Wartość opracowania polega na badaniu związków rosnącej zależności między fizycznymi i ekonomicznymi cechami majątku w sytuacji silnej progresji postępu technicznego i technologicznego. Analiza jest prowadzona w nowym, nierozważanym do tej pory ujęciu gwałtownych zmian techniki i technologii oraz związaną z tym zmianą modelu użytkowania technicznych składników majątku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Significance of the impact of technical, economic, financial, organizational and social factors on the soundness of fixed assets management is analyzed. Interrelationships between individual factors are determined and their interactions are presented as an important determinant of changes in fixed assets management conditions. Management of assets is approached comprehensively covering all technical, organizational and records issues. The problems of assets acquisition, operation, use as well as disposal and reproduction are presented in an integral way. Methodology - An empirical model of fixed assets management in two aspects: physical and economic is made use of, which enables, with the lowest consumption of resources, a specified economic effect in the form of production increase and reduction of company's self-costs to be achieved. The model covers the production system effectiveness and its close connection with operation, and as a result reliability, quality and lifetime, in a new approach to the use of technical objects. Findings - A direct relationship between fixed assets reliability, lifetime and reproduction and company's running costs and operation costs is demonstrated. Originality/value - Original approach was adopted to the interconnections between growing interdependence between physical and economic aspects of fixed assets in the conditions of fast technical and technological progress. The originality also lies in the format of analysis, not applied to date, of the rapid changes in technique and technology and the resulting modification of the model of technical assets.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bea, F.X., Dichtl, E., Schweizer, M. (1988). Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
 2. Borowiecki, R. (1988). Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Borowiecki, R., Czaja, J., Jaki, A. (1997). Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane. Warszawa-Kraków: TNOiK.
 4. Borowiecki, R., Kaczmarek, J., Magiera, J., Młynarski, S. (2004). Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej. Niezawodność, jakość, ekonomika. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 5. Buk, H. (1989). Efektywność ekonomiczna procesów reprodukcji środków trwałych w przemyśle. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 6. Domar, E. (1962). Szkice z teorii wzrostu gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Gawlik, J., Rewilak, J., Tokaj, T. (2013). Nowe wskaźniki efektywności procesu wdrażania nowatorskich wyrobów, realizowanego na podstawie wytycznych branży motoryzacyjnej. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 1, 2-10.
 8. Iwin, J., Niedzielski, Z. (2002). Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Janasz, W. (1991). Gospodarowanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 10. Janasz, W. Urbańczyk E., Waśniewski, T. (1988). Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 11. Jarecki, J., Tott, K. (1986). Organizacja eksploatacji pojazdów samochodowych. Warszawa: WKiŁ.
 12. Kaczmarek, J., Młynarski, S. (2015). The impact of reliability on the costs of the use of vehicles. Development, innovation and business potential in view of economic changes. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics.
 13. Kokoszka, S., Tabor, S. (2000). Postęp technologiczny a struktura czasu pracy i efektywność nakładów w transporcie ziarna. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4 (30), 91-98.
 14. Młynarski, S. (2016). Evolution of machine reliability and life and economics of operational use. Management and Production Engineering Review, 4 (7), 76-85.
 15. Okrąglicki, W., Łopuszański, B. (1980). Użytkowanie urządzeń mechanicznych. Warszawa: WNT.
 16. Wodniak-Sobczak B. (red.) (1994). Gospodarowanie kapitałem w firmie. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 17. Zarzecki, D. (2016). Dylematy szacowania kosztu kapitału. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 349-370.
 18. Zarzecki, D. (1997). Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Interbook.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu