BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
The Role of Financial Reports In Company Value Estimations, in the Light of the Conceptual Framework of the International Accounting Standards Board
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 87-94, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Szacowanie wartości, Wartość przedsiębiorstwa, Wiarygodność sprawozdania finansowego, Sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Value estimation, Enterprise value, Reliability of financial report, Financial reporting, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Głównym celem artykułu jest ukazanie przydatności informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Metodologia badania - Podstawową metodą badawczą zastosowaną w artykule jest analiza regulacji dotyczących sprawozdawczości finansowej o zasięgu międzynarodowym i unijnym oraz literatury z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami. Wynik - W artykule zidentyfikowano te zagadnienia uregulowane w międzynarodowych normach dotyczących sprawozdań finansowych ogólnego przeznaczenia, które mają wpływ na pozycje wykorzystywane w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu podejścia majątkowego i dochodowego. Oryginalność/wartość - Znaczenie rozwiązań zaprezentowanych w artykule wyraża się przede wszystkim wskazaniem wpływu jakości informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych na wiarygodność szacunków wartości przedsiębiorstwa na podstawie tych informacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper's main objective is to examine the role and utility of information disclosed by companies in financial reports in the estimation of company value, in the light of the conceptual framework adopted in the formulation of the International Financial Reporting Standards. Design/methodology/approach - The research objective is addressed through the use on analytical evaluation of international and EU regulations that apply to financial reporting and studies of professional literature on accounting and finance management. Findings - The paper identifies those aspects of international regulations and standards of general-purpose financial reports which influence the valuation of those elements of financial reports which are used in the estimation of company value in asset-based and income-based business valuations. Originality/value - The research value of solutions presented in the paper lies chiefly in the emphasis of quality of information disclosed in financial reports as a major determinant of the reliability of business valuations derived from such reports.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bragg, S.M. (2010). Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  2. Dudycz, T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013.
  4. Gos, W. (2011). Bilans. Znaczenie. Koncepcje sporządzania. Formy prezentacji. Warszawa: PWE.
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011). International Accounting Standard Board. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  6. Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
  7. Patera, W. (2011). W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska
  8. Szydełko, Ł. (2016). Wycena aktywów i pasywów. W: E. Nowak (red.), Rachunkowość. Zasady i metody. Warszawa: PWE.
  9. Turyna, J. (2008). Rachunkowość finansowa. Warszawa: C.H. Beck.
  10. Zarzecki, D. (2013). Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw. Szczecin: Zarzecki, Lasota i Wspólnicy.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu