BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Polczyk Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Koszty finansowania dłużnego w rachunku dochodu podatkowego
Debt Financing Costs in the Tax Income Account
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 105-112, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Koszty finansowania, Instrumenty dłużne, Podatek dochodowy, Koszty
Financing costs, Debt instrument, Income tax, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza regulacji podatkowych, oraz ich konsekwencji, dotyczących limitowania kosztów finansowania dłużnego w rachunku dochodu podatkowego. Metodologia badania - Przedmiotem analizy są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także postanowienia dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczące przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania. W opracowaniu zastosowano metodę krytycznej analizy literatury oraz regulacji prawnych. Wynik - Efektem analizy jest ocena sposobu implementacji przepisów dyrektywy Rady Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym uznawania kosztów finansowania dłużnego oraz ocena wpływu nowych regulacji na działalność spółek kapitałowych. Oryginalność/Wartość - Znajomość mechanizmu polegającego na ograniczeniu uznawania kosztów finansowania dłużnego pozwoli na odpowiednie dostosowanie podatników oraz uwzględnienie wyższych kosztów i dodatkowego ryzyka w procesie decyzyjnym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to analyze tax regulations and their consequences regarding limiting the costs of debt financing in the tax income account. Design/methodology/approach - The subject of the analysis are the provisions of the Act on Corporate Income Tax as well as the provisions of the EU Council Directive on counteracting tax avoidance practices. The study uses a method of critical analysis of literature and source materials. Findings - The effect of the analysis is to assess the implementation of the provisions of the EU Council Directive in the field regarding the recognition of costs of debt financing and the assessment of the impact of new regulations on the operation of companies. Originality/value - Knowing the mechanism of limiting the recognition of debt financing costs will allow for appropriate adjustment of taxpayers and inclusion of higher costs and additional risk in the decision-making process.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borszowski, P. (2017). Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Gajewski, D. (2012). Wpływ wybranych instrumentów prawnopodatkowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych. Warszawa: VIZJA PRESS&IT.
 3. Klonowska, A. (2017). Luka podatkowa. Skutki dla finansów publicznych. Warszawa: C.H. Beck.
 4. Litwińczuk, H. (red.) (2016). Opodatkowanie spółek. Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Małecki, P., Mazurkiewicz M. (2017). CIT. Podatki i rachunkowość. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. OECD (2015). Explanatory Statement. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Pobrano z: www.oecd. org/tax/beps-explanatory-statement-2015.pdf.
 7. Sierpińska, M., Królikowska, E. (2015). Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 885. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (74), 393-402).
 8. Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Dz. Urz. UE L 193 z dnia 19.07.2017.
 9. Rezolucja Rady z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie koordynacji zasad dotyczących kontrolowanych przedsiębiorstw zagranicznych i niedostatecznej kapitalizacji w Unii Europejskiej (2010/C 156/01). Dz. Urz. UE C 156 z dnia 16.06.2010.
 10. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. T.j. Dz.U. 2017, poz. 2343 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. poz. 2175.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu