BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorek Justyna (PHU Biuro Rachunkowe Ewa Bagrowska), Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Wpływ zmian standardu sprawozdania finansowego na ocenę ryzyka bankructwa jednostek gospodarczych
The Influence of Changes in the Financial Reporting Standard on Bankruptcy Risk Assessment of Entities
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 113-123, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Bankructwo, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Sprawozdawczość finansowa, Ustawa o rachunkowości
Bankruptcy, Enterprises bankruptcy forecasting, Financial reporting, Accounting Act
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Ocena stopnia wpływu zmian w standardzie sprawozdania finansowego na stosowane modele prognozowania ryzyka bankructwa jednostek gospodarczych. Metodologia badania - Analizę oparto na wynikach finansowych 24 losowo wybranych spółek notowanych na rynku NewConnect oraz wyselekcjonowanych ze względu na wysoki stopień sprawności predykcyjnej modelach prognozowania bankructwa jednostek gospodarczych. Wynik - Zmiana w standardzie sprawozdania finansowego nie miała istotnego wpływu na ocenę zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, czego dowodem jest brak odchyleń między wartościami modeli dyskryminacyjnych obliczonych dla danych zawartych w "starym" oraz "nowym" sprawozdaniu finansowym. Oryginalność/wartość - Wartość opracowania wynika z podjętego przedmiotu badań, ponieważ relatywnie niewiele jest publikacji odnoszących się do konsekwencji nowelizacji ustawy o rachunkowości w kontekście wpływu tych zmian na ocenę ryzyka bankructwa jednostek gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The assessment of the extent to which changes in the financial reporting standard influence bankruptcy prediction models for economic entities. Design/methodology/approach - The analysis was based on the financial performance of 24 companies selected at random and listed on the NewConnect market, chosen due to a high degree of predictability of bankruptcy models for economic entities. Findings - The change in the financial reporting standard did not influence significantly bankruptcy risk assessment of a company, proven by no deviations between the values of discriminative models calculated for the data included in the "former" and the "new" financial report. Originality/value - The value of the research paper results from the research subject itself because there are relatively few publications discussing the consequences of the Accounting Act Amendment in the context of the influence these changes may have on bankruptcy risk assessment for economic entities.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bombiak, E. (2010). Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 86, 141-152.
 2. Chorowski, M. (2016). Zmiany w sprawozdawczości finansowej w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości z lipca 2015 roku oraz ich wpływ na analizę wskaźnikową na przykładzie bilansu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 300, 52-67.
 3. Czapiewski, L. (2009). Efektywność wybranych modeli dyskryminacyjnych w przewidywaniu trudności finansowych polskich spółek giełdowych. W: B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013 r.
 5. Gos, W., Hoćko, S., Szczypta, P. (2010). ABC sprawozdań finansowych. Jak czytać, interpretować i analizować? Warszawa: CeDeWu.
 6. Hamrol, M., Chodakowski, J. (2008). Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3, 17-32.
 7. Hołda, A. (2007). Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością. Warszawa: KiBR.
 8. Kasjaniuk, M. (2006). Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do modelowania i prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Barometr Regionalny, 6, 95-100.
 9. Kisielińska, J., Waszkowski, A. (2010). Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 17-31.
 10. Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw. Ekonomista, 2, 205-235.
 11. Nestrowicz, R. (2014). Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 3 (39), 320-329.
 12. Nowak, E. (2016). Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 819-827.
 13. Rowińska, M. (2013). Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 375-382.
 14. Tłuczak, A. (2013). Zastosowanie dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2 (34), 423-434.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013 nr 47, poz. 330.
 16. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U., poz. 1100.
 17. Ustawa z dnia 8 września 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U., poz. 1333.
 18. Wędzki, D. (2009). Analiza finansowa sprawozdania finansowego. T. 2: Wskaźniki finansowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Business.
 19. Wierzba, D. (2000). Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie, 9.
 20. Wojnar, J. (2014). Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1 (24), 219-231.
 21. Wójcicka, A. (2010). Szacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności firmy na podstawie wybranych metod oceny ryzyka kredytowego. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 22. Wójcik-Jurkiewicz, M., Jurkiewicz, R. (2014). Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdawań finansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 164, 168-175.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu