BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Kurdyś-Kujawska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Znaczenie barier popytowych i podażowych w działalności nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
The Importance opf Demand and Supply Barriers in Activities of Newly Established Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 125-135, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Przedsiębiorstwo, Bariery rozwojowe, Popyt, Podaż
Enterprises, Development barriers, Demand, Supply
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Identyfikacja barier popytowych i podażowych funkcjonowania nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2014 oraz określenie, które z wyszczególnionych trudności są krytyczne dla rozwoju. Metodologia badania - Do realizacji celu wykorzystano dane statystyczne zawarte w publikacji GUS pt. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw z lat 2004-2014. Ocenie poddano odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw według trudności funkcjonowania. Przeprowadzono analizę intensywności zmian zjawiska za pomocą indeksów jednopodstawowych (it/o) i łańcuchowych (it/t-1) oraz miar przeciętnego tempa zmian zjawiska (yg). Wynik - W badaniach wykazano, iż bariery o charakterze popytowym w większym stopniu stanowiły trudności dla nowo powstałych przedsiębiorstw niż bariery podażowe. Wśród trudności o charakterze popytowym, najbardziej krytyczne to: istnienie zbyt dużej konkurencji oraz podejmowane przez nią działań związanych z obniżką cen. Do najistotniejszych czynników o charakterze podażowym stanowiących bariery funkcjonowania nowo powstałych przedsiębiorstw należą: niedostateczne środki finansowe oraz ograniczony dostęp do kredytów. Oryginalność/wartość - Wskazanie barier działalności przedsiębiorstw aktywnych rok po rozpoczęciu działalności jest ważna, gdyż daje możliwość podjęcia odpowiednich działań nakierowanych na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce. Może zatem przyczynić się do zwiększenia szans ich przeżycia oraz rozwoju.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Identify demand and supply barriers of newly established enterprises in Poland in the years 2004-2014 and to identify which of the listed difficulties are critical for their development. Design/methodology/approach - On the basis of statistical data included in the Central Statistical Office (GUS) publication entitled: Creation and operation conditions, development prospects of Polish enterprises established in the years 2004-2014, the percentage of newly created enterprises according to the difficulty of functioning was assessed. Analysis of the intensity of changes in the phenomena by means of single-base (it/o) and string indexes (it/t-1) and the mean rate of change of the phenomenon (yg). Findings - Research has shown that demand barriers are more of a problem for the newly established enterprises than supply barriers. Among the difficulties of a demanding nature, the most critical ones are: the existence of too much competition and the price reduction activities undertaken by it. The most important supply-side factors that constitute barriers to the functioning of the newly established enterprises include: insufficient financial resources and limited access to credit. Originality/value - Indicating barriers of the companies activity is important because it gives the opportunity to take appropriate measures and adopt a strategy to improve the functioning of enterprises in the SME sector in Poland. It can, therefore, contribute to increasing the chances of survival and development.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartlett, W., Buković, V. (2001). Barriers to SME growth in Slovenia. Economic Policy in Transitional Economics, 2 (11), 177-195.
 2. Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2008). Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania. Warszawa: Difin.
 3. Chądzyński, M. (2007). Główne bariery rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. W: Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3 (s. 128-132). Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Nowa Era.
 4. Federation of Small Businesses (2000). Barriers to Survival and Growth in UK Small Firms.
 5. GUS. Warunki Powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw. Pobrano z: http:// stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/ warunki-powstania-i-dzialania-oraz-perspektywy-rozwojowe-polskich-przedsiebiorstw-powstalych-wlatach- 2009-2013,16,12.html.
 6. http://zpp.net.pl/projekty/bariery-prowadzenia-dzialalnosci (17.01.2018).
 7. Kochmańska, M. (2007). Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas.
 8. Raport (2013). Bariery rozwoju przedsiębiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm. Raport z wyników ankiety przeprowadzonej podczas II Forum Przedsiębiorców Grant Thornton, grudzień 2013.
 9. Sobczyk, M. (2004). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Sosińska-Wit, M., Gałązka, K. (2014). Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 348.
 11. Starczewska-Krzysztoszek, M. (2013). Szanse i zagrożenia dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Raport z wyników nadania przeprowadzonego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu "Monitoring kondycjisektora MSP w latach 2010-2012" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 12. Świeszczak, M. (2016). Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw. Przykład województwa łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. www.internationalbusinessreport.com.
 14. Zdrajkowska, B., Zakrzewska-Bielawska, A. (2006). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Wielkiej Brytanii. W: I.K. Hejduk, J. Korczak (red.), Gospodarka oparta na wiedzy (s. 723-733). Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 15. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) (2011). Największe przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej według przedsiębiorców. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu