BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętek-Kwaśniewska Katarzyna (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Title
Spatial Differences in Investment Outlays of Micro And Small Enterprises in Poland
Przestrzenne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 137-148, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Nakłady inwestycyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Zróżnicowanie przestrzenne
Capital expenditure, Small business, Micro-enterprise, Spatial differentiation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania nakładów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce na poziomie województw w latach 2009-2015. Metodologia badania - Badanie przeprowadzono na podstawie danych GUS za lata 2009-2015. Metody badawcze zastosowane w pracy obejmują analizę struktury i dynamiki nakładów inwestycyjnych niefinansowych mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce. W celu oceny aktywności inwestycyjnej mikro i małych przedsiębiorstw wyznaczono takie wielkości jak: nakłady inwestycyjne na podmiot, nakłady inwestycyjne na pracującego, relację nakładów inwestycyjnych do przychodów. Wynik - Analiza danych GUS wskazuje na różnice między województwami w zakresie aktywności inwestycyjnej mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce mierzonej nakładami inwestycyjnymi na podmiot, nakładami inwestycyjnymi na pracującego oraz relacją nakładów inwestycyjnych do przychodów. Oryginalność/wartość - Ponieważ wiele z prowadzonych badań dotyczy grupy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jako całości, niniejszy artykuł, koncentrując się na aktywności inwestycyjnej osobno mikro i małych podmiotów, stanowi wkład do literatury z zakresu funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to analyse the spatial differences in the investment outlays of micro and small enterprises in Poland at the level of voivodeships in 2009-2015. Design/methodology/approach - The research was conducted on the basis of CSO data for the years 2009-2015. The research methods used in the paper include an analysis of the structure and dynamics of the investment outlays of non-financial micro and small entities. With the aim to assess the investment activity of micro and small enterprises, investment outlays per entity, investment outlays per person employed, and the ratio of investment outlays to revenues were calculated. Findings - Analysis of CSO data for the years 2009-2015 reveals differences between voivodeships in the investment activity of micro and small enterprises measured by investment outlays per entity, investment outlays per person employed, and the ratio of investment outlays to revenues. Originality/value - Since a lot of research concerns small and medium-sized enterprises (SMEs) as a group, this article, which focuses on the investment activity of micro and small entities separately, makes a contribution to the literature on the functioning of micro and small enterprises in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Central Statistical Office. (2011a). Activity of non-financial enterprises in 2009. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
  2. Central Statistical Office. (2011b). Activity of non-financial enterprises in 2010. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
  3. Central Statistical Office. (2013). Activity of non-financial enterprises in 2011. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
  4. Central Statistical Office. (2014a). Activity of non-financial enterprises in 2012. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
  5. Central Statistical Office. (2014b). Activity of non-financial enterprises in 2013. Warsaw: CSO. Retrieved from: https://stat.gov.pl.
  6. Central Statistical Office. (2015). Activity of non-financial enterprises in 2014. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
  7. Central Statistical Office. (2016a). Activity of non-financial enterprises in 2015. Warsaw: CSO. Retrieved from: https://stat.gov.pl.
  8. Central Statistical Office. (2016b). Price indices - quarterly indicators. Data file. Retrieved from: http://bdm.stat. gov.pl.
  9. Czerwonka, L., Jaworski, J. (2014). Inwestycje polskich podmiotów gospodarczych w środki trwałe i źródła ich finansowania w latach 2001-2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 279-293.
  10. Czerwonka, L., Jaworski, J. (2014). Źródła finansowania inwestycji w wartości niematerialne i prawne podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2001-2010. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 5 (43), 65-75.
  11. Jaworek, M., Kuzel, M. (2013). Aktywność inwestycyjna największych przedsiębiorstw w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 155, 314-322.
  12. Jędrzejczak-Gas, J. (2014). Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 1, 102-118.
  13. Jędrzejczak-Gas, J. (2016). Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych, 9, 271-286.
  14. Piwowarski, P. (2014). Inwestycje a wielkość przychodów sektora MSP w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2 (48), 91-100.
  15. Skowronek-Mielczarek, A. (2013). Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  16. Starzyńska, D. (2016). Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce w latach 2009-2013. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10 (17), 117-132.
  17. Szafraniec-Siluta, E., Zawadzka, D., Strzelecka, A. (2012). Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw rolniczych Pomorza Środkowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 97, 93-110.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu