BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębniak Paulina (Politechnika Gdańska)
Title
Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa
Tax Optimization as an Element of Financial Management in an Enterprise
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 151-160, tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Optymalizacja podatkowa, Zarządzanie podatkami, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Tax optimization, Tax administration, Enterprises financial management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, iż optymalizacja podatkowa powinna być elementem strategii każdego przedsiębiorstwa. W opracowaniu omówiono pojęcie i istotę optymalizacji podatkowej oraz wskazano przesłanki jej stosowania w przedsiębiorstwie. Następnie wskazano miejsce optymalizacji podatkowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i omówiono strategię podatkową. Następnie przeanalizowano ryzyko podatkowe i w tym kontekście wskazano na konieczność zarządzania podatkami. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu z zakresu prawa podatkowego, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik - Każde przedsiębiorstwo powinno świadomie zarządzać swoimi finansami uwzględniając przy tym kwestię obciążeń podatkowych i podejmować działania mające na celu optymalizację wysokości opodatkowania. Oryginalność/wartość - Oryginalne przedstawienie optymalizacji podatkowej jako elementu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to show that tax optimization should be an element of the strategy of each enterprise. The study discusses the concept and the essence of tax optimization and the indications of use are in the enterprise. Next, the place of tax optimization in the enterprise management process was indicated and the tax strategy was discussed. Then, the tax risk was analysed and the need to manage taxes was indicated in this context. Design/methodology/approach - The study uses the method of analysing the literature of the subject in the field of tax law, economic sciences and management sciences as well as the method of deduction and induction. Findings - Each company should consciously manage its finances, taking into account the tax burden and take measures to optimize the amount of taxation. Originality/value - An original presentation of tax optimization as an element of corporate finance management.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ballion, G. (2014). Wykorzystanie strategii podatkowych w zarządzaniu zasobami finansowymi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 74 (1921), 277-287.
 2. Blajer, P. (2013). Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce - wybrane narzędzia krajowe i międzynarodowe. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14 (cz. 2), 241-251.
 3. Ciupek, B., Famulska, T. (2013). Strategie podatkowe przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 4. Deloitte (2008). Pewność czy przypadek? Raport dotyczący zarządzania ryzykiem podatkowym w Polsce. Warszawa.
 5. Dębniak, P. (2016). Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83), s. 87-95.
 6. Famulska, T. (1998). Odziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 7. Furman, Ł. (2012). Ryzyko podatkowe w działalności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Mikrofirma, 696.
 8. Iniewski, R. (oprac.) (2013). Model podatkowy dla MŚP- zasady opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw, analiza, rekomendacje. Warszawa: PKPP Lewiatan.
 9. Iwin-Garzyńska, J. (2014). Optymalizacja podatkowa a rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1 (52), 57-72.
 10. Jamroży, M., Kundert, S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 11. Jamroży, M., Sobieszek, M. (2010). Obniżenie ciężarów podatkowych. Gdańsk: ODiDK.
 12. Kowalewska, A. (red.) (2009a). Badanie firm rodzinnych - raport końcowy. Warszawa: PARP.
 13. Kowalewska, A. (red.) (2009b). Firm rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania. Warszawa: PARP.
 14. Kozioł, L., Żmigrodzki, M. (2008). Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1, 22-32.
 15. Ladziński, A. (2008). Prawne granice optymalizacji podatkowej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 16. Makuch, M.A. (2011). Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 667. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 40, 47-57.
 17. Mikrut, A., Poznańska, A. (2009). Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2 (13), 225-238.
 18. Możyłowski, P. (2013). Ryzyko podatkowe jako nieodłączny element otoczenia biznesowego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14 (cz. 2), 193-203.
 19. Pietrasz, P. (2007). Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 20. Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Warszawa: C.H. Beck.
 21. Rosiński, R. (2010). Polski system podatkowy. Warszawa: Difin.
 22. Stępień, M. (2015). Elementy zarządzania podatkami przedsiębiorstwa w aspekcie ryzyka podatkowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 35-44.
 23. Szymański, W. (2012). Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Praktyka i Wiedza.
 24. Walczak, B. (2009). Strategie podatkowe i para podatkowe jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W: A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: C.H. Beck.
 25. Walicka, M. (2012). Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 271-281.
 26. Wilimowska, Z., Urbańska, K. (2009). Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na rynku polskim. Nysa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Zawodowej.
 27. Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: ODDK.
 28. Żabska, M. (2013). Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61 (t. 2), 259-268.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu