BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Faryj Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Finansowanie sektora MSP w ujęciu lokalnym na podstawie badań ankietowych
The Financing of Local Small and Medium Enterprises Sector Based on Survey Research
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 161-175, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Badania ankietowe
Small business, Source of financing, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych nad sposobami finansowania przedsiębiorstw sektora MSP. Metodologia badania - Badania (ankietowe) przeprowadzono na przedsiębiorcach z powiatu jasielskiego. Ankieta badała stan wiedzy przedsiębiorców oraz czynniki, jakie przedsiębiorcy biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji finansowych. Wynik - Wyniki badań wskazują, że przedsiębiorcy bazują i wybierają w większości stereotypowe, sprawdzone źródła finansowania, polegając na dotychczasowym doświadczeniu i opiniach otoczenia. Oryginalność/wartość - Artykuł pokazuje behawioralne czynniki kierujące decyzjami przedsiębiorców, a także analizuje sposoby skutecznego docierania do przedsiębiorców z tego sektora z dostępną wiedzą i nowymi sposobami pozyskiwania środków finansowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the survey results on different ways of financing the SME sector. Research methodology - The research has been conducted among entrepreneurs from jasielski county The survey examined the state of entrepreneurs' knowledge and factors that entrepreneurs consider while making financial decisions. Result - The study results show that, in most cases, entrepreneurs base and choose more stereotypical, proven sources of finance, depending on their past experience and other associates' opinion. Authenticity/value - The article presents behavioral factors which impact the entrepreneurs' decisions and analyze different ways of effective enlisting entrepreneurs from the same sector with more extended knowledge and new techniques of financial resources solicitation.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum".
  2. Szopik-Depczyńska, K., Depczyńki, R. (2012). Aktywność innowacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 25, 373-392.
  3. Lachiewicz, S., Matejun, M. (2012). Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W: M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach (s. 13-45). Warszawa: Difin.
  4. Matejun, M. (2003). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie aglomeracji łódzkiej). W: K. Piech, M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa (s. 235-245) Warszawa: Instytut Wiedzy.
  5. Pilch, T., Bauman, T. (1998). Zasady badań psychologicznych. Warszawa: Żak.
  6. Smolarek, M. (2015). Wybrane aspekty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 3, 23-38.
  7. Skowronek-Mielczarek, A. (2005). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: C.H. Beck.
  8. Wielgus, G. (2006). Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 8, 127-138.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu