BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Górczyński Sławomir (Biuro Rachunkowe Konto, Słupca)
Title
Kredyt kupiecki w badaniach jakościowych
Trade Credit in Qualitative Research
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 205-217, tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Kredyt kupiecki, Płynność finansowa, Działalność operacyjna, Źródła finansowania
Trade credit, Financial liquidity, Operating activities, Source of financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie w aspekcie poznawczym opinii, stanowisk i poglądów przedsiębiorców dotyczących finansowania bieżącej działalności kredytem kupieckim. Metodologia badania - Charakter problemu badawczego przesądził o przyjęciu jako podstawy badań jakościowych, w których podstawowym narzędziem badawczym był wywiad bezpośredni z przedsiębiorcami, którzy występują w procesach transakcyjnych zarówno jako biorcy, jak i dawcy kredytu. Wywiady przeprowadzono w 2015 roku, na próbie 147 podmiotów przetwórstwa przemysłowego o zróżnicowanym charakterze i różnej domenie działalności. Wynik - W artykule ukazano zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty związane z wykorzystaniem kredytu kupieckiego. Szczególnie istotne w pierwszym ujęciu są: możliwość dokonania zakupu bez konieczności posiadania środków finansowych, wpływ kredytu na płynność i produktywność produkcji, wzrost przychodów i pozycji konkurencyjnej, a także powszechność, ogólnodostępność i taniość. W ujęciu negatywnym wskazano na narastające zatory płatnicze i związane z nimi ryzyko, a także wzrost kosztów działalności. Oryginalność/wartość - Autorzy, przez pryzmat badań jakościowych, identyfikują oraz analizują pozytywne i negatywne aspekty kredytu kupieckiego. Przedstawione rozważania mogą być brane pod uwagę przez przedsiębiorstwa wdrążające lub rozwijające politykę finansowania działalności operacyjnej kredytem kupieckim.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to present, in the cognitive aspect, the opinions, judgements and notions of entrepreneurs regarding the financing of the current activity of the enterprise with trade credit. Methodology/approach - The nature of the research problem determined the adoption of qualitative research as a research basis, in which direct interview with entrepreneurs has been used. These entrepreneurs in transaction processes represent both the credit recipients as well as credit donors. Interviews were conducted in 2015, on a sample of 147 manufacturing companies of different nature and different business domain. Findings - The paper presents both positive as well as negative aspects related to the use of trade credit. The possibility to purchase without having financial means, improving financial liquidity and production productivity, increase in revenue and competitive position and general use, open access and cheapness are particularly important in the first approach. Payment gridlock and high risk of activity as well as increase cost in business activity were indicated in negative terms. Value - The authors try, through the prism of empirical research, to show and estimate positive and negative aspects of trade credit. This knowledge has a practical value as it could be used by another firms which implement or develop the trade credit policy.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams, P.D., Wyatt, S.B., Kim, Y.H. (1992). A contingent claims analysis of trade credit. Financial Management, 3 (21), 95-103.
 2. Afrifa, G.A. (2016). Net working capital, cash flow and performance of UK SMEs. Review of Accounting and Finance, 1 (15), 21-44.
 3. Afrifa, G.A., Padachi, K. (2016). Working capital level influence on SME profitability. Journal of Small Business and Enterprise Development, 1 (23), 44-63.
 4. Afrifa, G.A., Tauringana, V., Tingbani, I. (2014). Working capital management and performance of listed SMEs. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 6 (27), 557-578.
 5. Atanasova, C. (2007). Access to institutional finance and the use of trade credit. Financial Management, 36 (1), 49-67.
 6. Baker, C.B. (1970). Agricultural trade credit. Illinois Agricultural Economics, 2 (10-11), 11-14.
 7. Barometr płatności na świecie (2014). Raport Bisnode D&B Polska. Pobrano z: www.bisnode.pl (3.01.2018).
 8. Bhole, L.M., Mahakud, J. (2004). Behaviour of trade credit. Time series and panel data analysis. Economic and Political Weekly, 12 (39), 1277-1290.
 9. Burkart, M., Ellingsen, T. (2004). In-kind finance: a theory of trade credit. American Economic Review, 3 (94), 569-590.
 10. Caglayan, M., Maioli, S., Mateut, S. (2012). Inventories, sales uncertainty, and financial strength. Journal of Banking and Finance, 9 (36), 2512-2521.
 11. Cuñat, V. (2007). Trade credit: suppliers as debt collectors and insurance providers. The Review of Financial Studies, 2 (20), 491-527.
 12. Ferenc-Dąbrowska, J., Porada-Rochoń, M. (2012). Kredyt kupiecki a sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niestabilnego otoczenia. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 107, 169-177.
 13. Ferrando, A., Mulier, K. (2013). Do firms use the trade credit channel to manage growth. Journal of Banking and Finance, 8 (37), 3035-3046.
 14. Ferris, J.S. (1981). A transaction theory of trade credit use. Quarterly Journal of Economics, 2 (96), 243-270.
 15. Fatoki, O., Smit, A.V.A. (2010). The impact of the business environment on the availability of trade credit to new SMEs in South Africa. African Journal of Business Management, 4 (9), 1790-1799.
 16. Garcia-Appendini, E., Montorial-Garriga, J. ( 2013). Firms as liquidity providers: evidence from the 2007-2008 financial crisis. Journal of Financial Economics, 1 (109), 272-291.
 17. García-Teruel, P.J., Martinez-Solano, P. (2010). A dynamic perspective on the determinants of accounts payable. Review of Quantitative Finance and Accounting, 4 (34), 439-457.
 18. García-Teruel, P.J., Martínez-Solano, P.M. (2010). Determinants of trade credit: a comparative study of European SMEs. International Small Business Journal, 3 (28), 215-233.
 19. Harris, C., Roark, S. (2017). Exploring the decline in trade credit investment. Managerial Finance, 12 (43), 1375-1391.
 20. Hill, M.D., Kelly, G.W., Highfield, M.J. (2010). Net operating working capital behavior: a first look. Financial Management, 2 (39), 783-805.
 21. Ng, C.K., Smith, J.K., Smith, R.L. (1999). Evidence on the determinants of credit terms used in interfirm trade. Journal of Finance, 3 (54), 1109-1129.
 22. Petersen, M.A., Rajan, R.G. (1997). Trade credit: theories & evidence. Review of Financial Studies, 3 (10), 661-691.
 23. Rytko, P. (2009), Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
 24. Summer, B., Wilson, N. (2003). Trade credit and customer relationships. Managerial and Decision Economics, 6/7 (24), 439-455.
 25. Tsao, Y.C. (2017). Managing default risk under trade credit: Why should implement Big-Data analytics in supply chains? Transportation Research, 106 (part E), 276-293.
 26. Zawadzka, D. (2009). Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu