BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierpińska Maria (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kulisa Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Directions of Change in Corporate Fringe Benefits
Kierunki zmian w systemie benefitów w przedsiębiorstwach
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 219-229, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Motywacja do pracy, Motywacje pozapłacowe, Zaangażowanie pracowników, Świadczenia pracownicze
Work motivation, Nonwage motivations, Employees' engagement, Employee benefits
Note
streszcz., summ.
Company
Sedlak&Sedlak
Abstract
Cel - Celem artykułu jest pokazanie kierunków zmian w obszarze najpopularniejszych i najbardziej pożądanych przez pracowników benefitów. Zaprezentowane zostały rodzaje i funkcje pozapłacowych świadczeń przyznawanych pracownikom przez przedsiębiorstwa w celu zwiększenia motywacji i zaangażowania w realizację powierzonych im zadań. Firmy wykorzystują ogromną gamę świadczeń pozapłacowych o różnej sile ich oddziaływania. Metodologia badań - W artykule zastosowana została krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz analiza danych empirycznych pozyskiwanych w wyniku badań ankietowych przeprowadzanych każdego roku przez spółkę Sedlak & Sedlak. Wyniki - Analiza danych ankietowych wykazała, że do najpopularniejszych benefitów należy: podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna, szkolenia i kursy zawodowe oraz karnety na siłownię i do klubów fitness, wykorzystanie telefonu służbowego do użytku prywatnego oraz ubezpieczenia na życie. Do najbardziej pożądanych przez pracowników świadczeń dodatkowych należą natomiast rozszerzony pakiet medyczny, samochód służbowy do użytku prywatnego i elastyczny czas pracy. Oryginalność/wartość - Rozpoznanie najpopularniejszych i najbardziej pożądanych benefitów ułatwia przedsiębiorstwom ich dobór zwłaszcza, że preferencje pracowników zmieniają się w czasie. Jest to niezmiernie istotne dla firm gdyż benefity pozwalają na poprawę zaangażowania pracowników i zwiększają ich motywację do pracy. Na rynek pracy wkracza pokolenie Y i pracodawcy muszą uwzględniać ich oczekiwania przy konstruowaniu pakietu benefitów.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the paper is to show the directions of changes in the area of the most popular and most desirable benefits. The types and functions of non-wage benefits are presented, granted to employees by enterprises in order to increase motivation and involvement in the performance of their tasks. Companies make use of a vast range of non-wage benefits of different impact. Research methodology - The paper uses a critical analysis of the reference materials and analysis of empirical data obtained as a result of surveys conducted each year by Sedlak & Sedlak. Results - The analysis of survey data showed that the most popular benefits are: primary and special health care, professional training and courses, gym and fitness club passes, use of business phones for private purposes and life insurance. While the most desirable additional benefits among employees include an extended medical package, a company car for private use and flexible working hours. Originality/value - Recognising the most popular and most desirable benefits makes it easier for enterprises to select them, particularly since the employees' preferences change over time. This is extremely important for companies because benefits allow them to improve employees' commitment and increase their motivation to work. The Y generation is entering the labour market and employers must consider their expectations when designing benefit packages.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska, S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń- tworzenie i zastosowanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Garstka, M. (2015). Pozapłacowe materialne czynniki motywowania w grupie zawodowej księgowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, 53-60.
 3. Jaszcz, Ł. (2016). Podsumowanie raportu "Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2016 roku". Sedlak & Sedlak.
 4. Jurczak, K. (2017). Podsumowanie raportu "Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2017 roku". Sedlak & Sedlak.
 5. Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników. Warszawa: WSHiP.
 6. Kłosowska, J. (2012). Podsumowanie raportu "Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku". Sedlak & Sedlak.
 7. Litwa, W. (2013). Podsumowanie raportu "Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku". Sedlak & Sedlak.
 8. Łukasiński, W. (2014). Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 9, 34-45.
 9. Majewska, R. (2014). Świadczenia pozapłacowe - skutki podatkowe i składkowe. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 10. Macey, W.H., Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and Organizational Psychology, 1 (1), 3-30.
 11. Mani, V. (2011). Analysis of employee engagement and its predictors. International Journal of Human Resource Studies, 1 (2), 15-26.
 12. Michalak, M. (2014). Czy zarządzanie zaangażowaniem w pracę wymaga uwzględnienia różnorodności pracowników? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 261-271.
 13. Nowak, M. (2017). Benefity pracownicze: opieka medyczna i karta sportowa to dziś za mało. Retreived from: https://www.profinfo.pl/sklep/personelplus,7378.html?_ga=2.63361580.2056096123.1510856620- 411258297.1499886894#40152321 (20.11.2017).
 14. Lenik, P. (2012). Motywatory pozapłacowe czyli droga do nowej jakości pracowników. Warszawa: Difin.
 15. Różańska-Bińczyk I. (2014). Rola pozapłacowych sposobów motywowania pracowników we współczesnych organizacjach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 336-347.
 16. Sedlak, K. (2014). Total rewards - przyszłość systemów wynagradzania. Benefit, 3, 9-12.
 17. Tapa, K. (2013). Opinie pracowników o benefitach. Benefit, 9, p. 10-12.
 18. Tapa, K. (2014). Podsumowanie raportu "Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2014 roku". Sedlak & Sedlak.
 19. Tapa, K. (2015). Podsumowanie raportu "Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2015 roku". Sedlak & Sedlak.
 20. Twardo, D. (2010). Wynagrodzenia i systemy motywacyjne. Warszawa: INFOR.
 21. Woźniak, J. (2012). Współczesne systemy motywacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu