BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fazlagić Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Edukacja na rzecz rozwoju kreatywności jako czynnik prorozwojowy
Education for Creativity Development as Enabler of Economic Growth
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 1(85), s. 49-64, rys., tab., bibliogr. s. 63-64
Keyword
Edukacja, Kreatywność, Innowacje
Education, Creativity, Innovations
Note
JEL Classification: I21, I29, O35
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę obejmującą związki pomiędzy edukacją na rzecz rozwoju kreatywności a innowacyjnością i wzrostem gospodarczym. Opracowanie łączy w sobie trzy perspektywy poznawcze: pedagogiczną (edukacja), psychologiczną (kreatywność) oraz ekonomiczną (innowacyjność, wzrost gospodarczy). Edukację na rzecz kreatywności zaprezentowano jako jeden z możliwych sposobów pobudzenia wzrostu gospodarczego. Autor zwrócił uwagę na fakt, że związki przyczynowo-skutkowe w gospodarce pomiędzy nakładami na innowacje a wynikami w obszarze innowacji powinny być rozszerzone o kwestie związane z nakładami na edukację w obszarze kreatywności. W opracowaniu opisano wyniki badań dotyczących znaczenia kreatywności w programach nauczania krajów Unii Europejskiej. Jest to jeden z możliwych do zastosowania mierników nakładów proinnowacyjnych w gospodarce, którego w aktualnie stosowanych statystykach innowacyjności nie zauważa się bądź nie uznaje się go za istotny. Edukacja dla kreatywności przestała więc być jedynie obszarem zainteresowań psychologów i pedagogów, a zdaniem autora, powinna stać się priorytetem strategicznym polityki publicznej. Postulaty, argumenty i wyniki badań, które znalazły się w niniejszym artykule, posłużyły poparciu tej tezy. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the interrelationships between education focused on creativity and innovation as well as economic growth. The author takes into account the following cognitive perspectives: the pedagogy perspective (education), the psychology perspective (creativity), and the economics perspective (economic growth and innovation). Education for creativity is presented as one of the possible ways of stimulating economic growth. The author emphasizes that the cause-effect relationships between inputs and outputs of innovation in the economy should take education for creativity into consideration. The research findings regarding the importance of creativity in the curricula of the education systems in EU countries are presented in order to illustrate the main points of the discussion. The focus on creativity in curricula is a potential new area of measurement of innovation inputs, an approach which is currently neglected or underestimated. Education for creativity development has gone beyond the research focus of psychology and pedagogy and, according to the author, should become a strategic priority in the economic agenda of modern public policies. The postulates, arguments and research findings presented in this paper are aimed to support this statement. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ball P., 2007, Masa Krytyczna, Wydawnictwo Insignis, Kraków.
 2. Cachia R., Ferrari A., 2010, Creativity in Schools in Europe: A survey of Teachers, JRC,http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC59232.pdf (data wejścia: 12.07.2016).
 3. http:// news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7069614.stm (data wejścia: 05.10.2015).
 4. http://prishtinainsight.com/kosovos- education-system-amongst-worst-world/(data wejścia: 10.10.2016]).
 5. http://ww2.kqed.org/mindshift/2014/03/18/can- creativity-truly-be-fostered-in-classrooms-of-today/ (data wejścia: 02.10.2015).
 6. http://www.apa.org/monitor/nov03/creativity.aspx (data wejścia: 10.10.2016).
 7. http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb13/vol70/num05/Learning-from-Creative-Teachers.aspx (data wejścia: 03.01.2016).
 8. http://www.journeytoexcellence.org.uk/resourcesandcpd/research/summaries/rsfosteringcreativity.asp (data wejścia: 05.10.2015).
 9. http://www.szwecjadzisiaj.pl/kreatywne-rozwiazywanie-problemow-szwedzi-ponizej-sredniej-pisa/ (data wejścia: 27.10.2015).
 10. http://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2014/jan/17/3-myths-creativity- in-business (data wejścia: 12.07.2015).
 11. Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, 2012, A. Lipka, S. Waszczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 12. Heilmann G., Korte W. B., 2010, The Role of Creativity and Innovation in School Curricula in the EU27. A content analysis of curricula documents, European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, Seville.
 13. Ivcevich Z., 2009, Creativity Map: Toward the Next Generation of Theories of Creativity, "Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts", vol. 3, no. 1.
 14. Lilienfeld S. O., Lynn S. J., Ruscio J., Beyerstein B. L., 2011, 50 wielkich mitów psychologii popularnej, Wydawnictwo CiS, Warszawa.
 15. Lipka A., 2002 , Ekonomia kreatywności - zpogranicza kreatologii i ekonomii, [w:] Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno- gospodarczego, A. Lipka, S. Waszczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 16. Lloyd K., Smith P., 2004, Developing Creativity for Learning in the Primary School. A Practical Guide For School Leaders, National College For School Leadership, Nottingham.
 17. Mooney L. R., 1963, A. Conceptual Model for Integrating Four Approaches to the Identification of Creative Talent, [in:] Scientific creativity: Its recognition and Development, C.W. Taylor, F. Barron (eds.), Wiley and Sons, New York.
 18. Murdoch A., 2005, Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Nęcka E., 2003, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 20. Pink D. H., 2005, A whole new mind, Riverhead Books, New York.
 21. Root-Bernstein R. S., 2003, The art of innovation: Polymaths and the universality of the creative process, [in:] International handbook of innovation, L. Shavanina (ed.), Elsevier, Amsterdam.
 22. Root-Bernstein R. S., Bernstein M., 1999, Sparks of genius: The thirteen thinking tools of the world's most creative people, Houghton Mifflin, New York.
 23. Simon H.A., 1998, Podejmowanie decyzji menedżerskich: rola intuicji i emocji, [w:] Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać?, W.H. Agor (red.), Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 24. Słownik języka polskiego, 2013, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Westby E. L., Dawson V. L., 1995, Creativity: Asset or Burden in the Classroom?, "Creativity Research Journal", vol. 8, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.01.85.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu