BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duliniec Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Determinanty decyzji o emisji i wykupie akcji w polskich spółkach giełdowych : wyniki badania ankietowego
Determinants of Decisions on Issue and Repurchase of Shares in Polish Listed Companies. Survey Results
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 245-255, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Emisja papierów wartościowych, Wykup akcji własnych, Struktura kapitału, Badania ankietowe
Securities emission, Stock buyback, Capital structure, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Prezentacja wyników badania determinantów decyzji dyrektorów finansowych polskich spółek giełdowych w zakresie emisji nowych akcji oraz wykupu własnych akcji. Analiza zróżnicowania tych determinantów ze względu na wielkość badanej spółki. Interpretacja wyników badań w kontekście podstawowych teorii struktury finansowania. Porównanie wyników badania przeprowadzonego w Polsce z wynikami podobnych badań ankietowych przeprowadzonych wcześniej w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Metodologia badania - Badanie ankietowe 200 dyrektorów finansowych polskich spółkach giełdowych na podstawie autorskiego scenariusza. Ankieta została zrealizowana metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo ). Wynik - Główne determinanty decyzji o emisji przez spółki giełdowe nowych akcji to przede wszystkim chęć pozyskania bezpiecznego źródła finansowania, jakim jest kapitał własny (akcyjny) oraz dostępność alternatywnych źródeł finansowania, tj. zysków zatrzymanych i kapitału dłużnego. Te wyniki są spójne z teorią hierarchii źródeł finansowania. Przewartościowanie lub niedowartościowanie akcji spółki na polskim rynku giełdowym ma dużo mniejszy wpływ na decyzje dyrektorów finansowych o emisji akcji niż na rynkach rozwiniętych. Motywy decyzji o wykupie przez spółkę własnych akcji są w dużej mierze uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Pierwsze na polskim rynku badania ankietowe determinantów decyzji o emisji i wykupie akcji. Wcześniejsze badania firm amerykańskich i europejskich nie obejmowały motywów decyzji o wykupie własnych akcji przez spółki giełdowe. Uwzględnienie determinantów tych decyzji w przeprowadzonym badaniu ankietowym polskich spółek giełdowych jest niewątpliwie rozwiązaniem oryginalnym.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the research on determinants of CFOs decisions on issuing new shares and repurchasing own shares in Polish listed companies. Differences in those determinants due to companies' size have been analysed. The results of the Polish survey have been confronted with major financial structure theories and compared with the earlier findings from Western Europe and North America. Methodology - Survey among 200 CFOs in Polish listed companies on the base of the questionnaire prepared by the author. Computer Assisted Telephone Interview (CATI) method was used to conduct the survey. Findings - The main determinants of issuing shares in Polish listed companies are the desire to obtain safe financing source, like share capital and the availability of alternative sources of capital, that is retained earnings or debt capital. These results are consistent with pecking order theory. Overvaluation and undervaluation of company's shares on the Polish market has smaller influence on the CFOs decisions to issue new shares as compared with the developed markets. The motives of decisions on share repurchase considerably depend on company's size. Originality/value - The first survey on decisions' determinants of issuing or repurchasing shares on the Polish market. Similar previous surveys among American and European firms did not include motives of share repurchase in the listed companies, so the Polish survey is undoubtedly original.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bancel, F., Mittoo, U.R. (2004). Cross-Country Determinants of capital Structure Choice: A Survey of European Firms. Financial Management, 4 (33), 103-132.
  2. Brounen, D., de Jong, A., Koedijk, K. (2006). Capital Structure Policies in Europe. Survey Evidence. Journal of Banking & Finance, 5 (30), 1409-1442.
  3. Duliniec, A. (2011). Finansowania przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: PWE.
  4. Duliniec, A. (2017). Motywy decyzji o zadłużeniu przedsiębiorstw. Wyniki badań polskich spółek giełdowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85), 237-247.
  5. Graham, J.R., Harvey, C.R. (2001). The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field. Journal of Financial Economics, 2-3 (60), 187-243.
  6. Miglo, A. (2011). Trade-Off, Pecking Order, Signaling, and Market Timing Models. W: H.K. Baker, G.S. Martin (red.), Capital Structure and Corporate Financing Decisions. Theory, Evidence, and Practice (s. 171-189). John Wiley & Sons.
  7. Myers, S.C. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 3 (39), 575-592.
  8. Załącznik I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. (Dz.U. UE L 214).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu