BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stereńczak Szymon (Poznań University of Economics and Business)
Title
Stock liquidity on the Warsaw Stock Exchange in the 21st century : Time-Series and Cross-Sectional Dependencies
Płynność akcji na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie w XXI wieku : zależności w czasie i w przekroju
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 281-292, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Płynność rynku, Rynek akcji, Indeks giełdowy
Market liquidity, Equity market, Stock market indexes
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem badania jest opisanie zmian płynności rynku oraz przekrojowego zróżnicowania płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2016. Metodologia badania - Do pomiaru płynności w ykorzystano t rzy miary płynności: miara kosztów transakcyjnych - FHT, śróddzienna wersja miary Amihuda (ILLIQ) oraz wartość obrotów. Miary obliczano dla okresów miesięcznych, natomiast jako miarę płynności całego rynku wykorzystano średnią arytmetyczną oraz średnią ważoną obrotami płynności wszystkich akcji na rynku. Wynik - Wykazano, że płynność rynku zmienia się w takim samym kierunku jak wartości indeksu WIG, natomiast przekrojowe zróżnicowanie płynności akcji wzrasta wraz ze zmniejszeniem płynności rynku. Oryginalność/wartość - Według najlepszej wiedzy autora, jest to pierwsze badanie przekrojowego zróżnicowania płynności akcji na GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study is to describe the dynamics of market liquidity and cross-sectional variation in stock liquidity on the Warsaw Stock Exchange in the years 2001-2016. Design/methodology/approach - To measure stock liquidity three measures have been applied, namely the FHT measure of transaction costs, and the intra-daily version of Amihud's ILLIQ to measure price impact and trading volume to measure trading activity. Measures were computed for the monthly intervals, and to compute market-wide liquidity equally-weighted and volume-weighted averages of liquidity of all listed companies were used. Findings - The main finding is that market liquidity commoves with the Warsaw Stock Exchange Index (WIG) and the cross-sectional variation of stock liquidity increases with the decrease of market liquidity. Originality/value - To the best of the author's knowledge, this is the first study on the cross-sectional variation in stock liquidity on the WSE.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acharya, V.V., Pedersen, L.H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. Journal of Financial Economics, 2 (77), 375-410.
 2. Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns. Cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 1 (5), 31-56.
 3. Amihud, Y., Hameed, A., Kang, W., Zhang, H. (2015). Stock liquidity and the cost of equity capital in global markets. Journal of Applied Corporate Finance, 4 (27), 68-74.
 4. Amihud, Y., Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. Journal of Financial Economics, 2 (17), 223-249.
 5. Amihud, Y., Mendelson, H. (2008). Liquidity, the value of a firm, and corporate finance. Journal of Applied Corporate Finance, 2 (20), 32-45.
 6. Będowska-Sójka, B. (2017). The comparison of liquidity measures - the evidence from the Warsaw Stock Exchange (Working paper). DOI: 10.13140/RG.2.2.24519.29608.
 7. Brunnermeier, M.K., Pedersen, L.H. (2009). Market liquidity and funding liquidity. The Review of Financial Studies, 6 (22), 2201-2238.
 8. Corwin, S.A., Schultz, P. (2012). A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices. The Journal of Finance, 2 (67), 719-760.
 9. Fong, K.Y.L., Holden, C.W., Trzcinka, C.A. (2017). What are the best liquidity proxies for global research?. Review of Finance, 5 (21), 1355-1401.
 10. Gârleanu, N. (2009). Portfolio choice and pricing in illiquid markets. Journal of Economic Theory, 2 (144), 532-564.
 11. Gârleanu, N., Pedersen, L.H. (2013). Dynamic trading with predictable returns and transaction costs. The Journal of Finance, 6 (68), 2309-2340.
 12. Garsztka, P. (2012). Konstrukcja portfela papierów wartościowych z uwzględnieniem płynności walorów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 242, 69-82.
 13. Gonzalez, A., Rubio, G. (2011). Portfolio choice and the effects of liquidity. Journal of the Spanish Economic Association, 1 (2), 53-74.
 14. Gruszczyńska-Brożbar, E. (2010). Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1996-2008. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 137-149.
 15. Kucharski, A. (2009). Badanie szerokości rynku akcji notowanych na polskiej giełdzie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 60, 235-241.
 16. Lesmond, D.A., Ogden, J.P., Trzcinka, C.A. (1999). A new estimate of transaction costs. Review of Financial Studies, 5 (12), 1113-1141.
 17. Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, 3 (82), 631-671.
 18. Longstaff, F. (2001). Optimal portfolio choice and the valuation of illiquid shares. Review of Financial Studies, 2 (14), 407-431.
 19. Milo, W., Wawruszczak, M. (2005). Analiza płynności finansowej GPW w Warszawie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1088, 27-35.
 20. Olbryś, J., Majewska, E. (2014). Direct identification of crisis periods on the CEE stock markets: The influence of the 2007 U.S. Subprime Crisis. Procedia Economics and Finance, 14, 461-470.
 21. Otola, I., Grabowska, M. (2012). Empiryczna analiza płynności rynku akcji w oparciu o wybrane mierniki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 262, 125-137.
 22. Pastor, L., Stambaugh, R.F. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of Political Economy, 3 (111), 642-685.
 23. Pereira, J.P., Zhang, H.H. (2010). Stock returns and the volatility of liquidity. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 4 (45), 1077-1110.
 24. Porcenaluk, P. (2013). Analiza wybranych miar ryzyka płynności dla akcji notowanych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323, 289-297.
 25. Przybylska-Kapuścińska, W. (2008). Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 1, 117-137.
 26. Roll, R. (1984). A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market. The Journal of Finance, 4 (39), 1127-1139.
 27. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. 2013, poz. 1717).
 28. Wawruszczak, M. (2007). O płynności finansowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6, 487-494.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu