BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wnuczak Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Analiza skuteczności mnożników stosowanych w wycenie metodą porównawczą
Analysis Of Effectiveness of Multiples Applied in Relative Valuation
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 293-304, tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza, Analiza mnożnikowa
Enterprise valuation, Comparative analysis, Multiplier analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem badania zaprezentowanego w ramach niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy badawczej, zgodnie z którą istnieją mnożniki wykorzystywane w wycenie porównawczej, które w sposób bardziej precyzyjny niż inne mnożniki pozwalają wyceniać przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Autor badania, stosując modele regresji liniowej, sprawdzał, które z miar finansowych (przychody za sprzedaży (S), zysk operacyjny (EBIT), zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA), zysk netto (E), kapitał własny (BV)) są najlepiej skorelowane z wartością przedsiębiorstwa. Analizę przeprowadzono na podstawie danych finansowych z lat 2006-2015, 23 spółek z branży spożywczej notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wynik - Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) oraz kapitał własny (BV) lepiej odzwierciedlają wartość przedsiębiorstwa niż inne analizowane w badaniu kategorie finansowe. W związku z tym można przyjąć, że wyceny porównawcze oparte na mnożnikach V/EBITDA oraz P/BV pozwalają na uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników wycen niż te bazujące na innych wskaźnikach stosowanych w wycenach porównawczych. Oryginalność/wartość - Literatura przedmiotu dotycząca metod porównawczych wyceny przedsiębiorstwa jest stosunkowo uboga w porównaniu z licznymi publikacjami z zakresu metod dochodowych wyceny. Ponadto, analiza publikacji dotyczących skuteczności i dokładności wycen przy użyciu różnego rodzaju mnożników nie daje spójnych wyników. Z tego względu wydaje się, że wyniki prezentowanego badania są ważne zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The objective of the research presented in this paper is to verify a research hypothesis according to which there are multipliers applied in relative valuation and make it possible to appraise companies more accurately than other multipliers. Design/methodology/approach - The author of the research, taking advantage of linear regression models, has checked which of the financial measures (revenue from sales (S), earnings before interest and taxes (EBIT), earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA), profit after tax (E), book value (BV) are best correlated with company value. The analysis was based on financial data from the period of 2006-2015, concerning twenty three companies operating in the food industry and listed on the Warsaw Stock Exchange. Findings - The results obtained make it possible to believe that earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) and book value (BV) provide a better presentation of company value than other financial categories analysed in the research. Therefore we may assume that comparable approach based on V/EBITDA and P/BV multipliers offer more reliable valuation results than those obtained based on other measures used in comparable valuation. Originality/value - Published sources discussing comparable methods of company valuation are quite rare compared to the number of publications devoted to income based methods of valuation. Moreover, the analysis of effectiveness and accuracy of valuation performed using various types of multipliers does not produce consistent results. It therefore appears that the outcomes of the presented research are significant from both theoretical and practical point of view.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alford, A.W. (1992). The Effect of the Set of Comparable Firm on the Accuracy of the Price-Earnings Valuation Method. Journal of Accounting Research, 30, 94-108.
 2. Baker, M., Ruback, R. (1999). Estimating Industry Multiples. Working paper. Harvard University.
 3. Benninga, S.Z., Sarig, O.H. (2000). Finanse przedsiębiorstw. Warszawa: WIG-Press.
 4. Bhojraj, S., Lee, Ch.M.C. (2002). Who Is My Peer? A Valuation-Based Approach to the Selection of Comparable Firms. Journal of Accounting Research, 2 (40).
 5. Boatsman, J.R., Baskin, E.F. (1981). Asset Valuation with Incomplete Markets. Accounting Review, 56, 38-53.
 6. Damodaran, A. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any Asset. New Jersey: John Wiley & Sons.
 7. Damodaran, A. (2006). Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance. New York: John Wiley & Sons.
 8. Fama, E.F., French, K.R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance 2 (47), 427-465.
 9. Jankowski, W. (2003). Wycena spółek metodą mnożnikową - analiza biznesowa i statystyczna. Nasz Rynek Kapitałowy, 11 (145).
 10. Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. The Journal of Finance, 1 (48), 65-91.
 11. Jegadeesh, N., Titman, S. (2001). Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations. The Journal of Finance, 2 (56), 699-720.
 12. Kąkol, W. (2004). Zalety i wady stosowania metod mnożnikowych w procesie wyceny przedsiębiorstw. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1042.
 13. Kim, M., Ritikr, J. (1999). Valuing IPOs. Journal of Financial Economics, 53, 409-437.
 14. Lie, E., Lie, H.J. (2002). Multiples Used to Value Estimated Corporate. Financial Analysts Journal, 2 (58).
 15. Liu, J., Nissim, D., Thomas, J. (2002). Equity Valuation Using Multiples. Journal of Accounting Research, 1 (40).
 16. Meitner, M. (2006). The Market Approach to Comparable Company Valuation. Heidelberg: Physica-Verlag.
 17. Mielcarz, P. (2016). Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Mielcarz, P., Wnuczak, P. (2011). DCF Fair Value Valuation, Excessive Assets and Hidden Inefficiencies, Contemporary Economics, 4 (5), 44-57.
 19. Nowak, A., Wasilewicz, J. (2014). Propozycja doboru spółki podobnej w wycenie metodą porównawczą - stadium przypadku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 439-448.
 20. Ocieszak, M. (2015). Skutki finansowe fuzji i przejęć w Polsce w latach 2003-2009 oceniane na podstawie danych księgowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 559-569.
 21. Parys, P., Piskor, P., Rozmiarek, R., Grudziński, M. (2014). Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych sektorach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 449-459.
 22. Pratt, S.P. (2005). The market approach to valuing businesses second edition. New York: John Wiley & Sons.
 23. Rączka, P. (2009). Wycena spółki metodą rynkową na przykładzie Stokk SA. W: M. Panfil (red.), Wycena biznesu w praktyce. Warszawa: Poltext.
 24. Wnuczak, P., Mielcarz, P. (2009). Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek Giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 17, 275-287.
 25. Wnuczak, P. (2011). Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w procesie optymalizacji struktury kapitału przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 38, 505-516.
 26. Zarowin, P. (1990). What Determines Earnings-Price Ratios: Revisited. Journal of Accounting. Auditing, and Finance, 5, 439-457.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu