BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Title
Projektowanie modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych w aspekcie założeń rozsądnego zysku
Designing Business Models of Railway Enterprises in the Aspect of Reasonable Profit Assumptions
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 319-331, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Modele biznesowe, Zysk, Transport kolejowy
Business models, Profit, Railway transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie kluczowych aspektów projektowania modeli biznesu firm sektora kolejowego z uwzględnieniem założeń koncepcji rozsądnego zysku jako warunku zachowania wymagań prawnych. Metodologia badania - Dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz wskazano implikacje praktyczne odnoszące się do wymagań branżowych w obszarze projektowania modeli biznesu. Wyniki - Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz obserwacji autora i wynikających z tego analiz dokonano identyfikacji problemu naukowego, jakim jest kształtowanie modeli biznesu uwarunkowanych ograniczeniami wynikającymi z założeń koncepcji rozsądnego zysku. Artykuł przedstawia złożony charakter uwarunkowań iteracyjnego projektowania modeli biznesu dla zachowania założeń rozsądnego zysku. Specyficzny zakres przedmiotowego ograniczenia, jakim niewątpliwie jest rozsądny zysk, istotnie wpływa na kształtowanie modeli biznesu sektora kolejowego zobowiązanych do jego zastosowania. Oryginalność/wartość - Wskazanie na kluczowy problem wyznaczania cen za wybrane usługi świadczone przez przedsiębiorstwa sektora transportu kolejowego z zachowaniem zasad rozsądnego zysku ujętego w ramach konfigurowania modeli biznesu przedsiębiorstw tego sektora. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to indicate the key aspects of the business models of railway sector companies, taking into account the concept of a reasonable profit. Research methodology - A wide review of the subject literature was carried out and practical implications relating to railway industry requirements in the area of business model design were indicated. Results - On the basis of the literature review and the author's observations and the resulting analyzes, the scientific problem was identified which is the shaping of business models conditioned by constraints resulting from the assumptions of the concept of a reasonable profit. The article presents the complex nature of the determinants of the iterative design of business models to maintain the assumption of a reasonable profit. Originality/value - In article indicated the key problem of pricing for selected services provided by enterprises of the rail transport sector with the principles of a reasonable profit included in the configuration of business models of enterprises in this sector.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cieślakowski, S.J. (1992). Stacje Kolejowe. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2015 r.
  3. Engelhardt, J. (2015). Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych. Warszawa: CeDeWu.
  4. Jabłoński, M. (2015). Ocena atrakcyjności inwestycyjnej modeli biznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73.
  5. Jabłoński, M. (2017). Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1.
  6. Komunikat komisji w sprawie wytycznych interpretacyjnych w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczący usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dz. Urz. KE, 2014/C 92/01.
  7. Michałowska, M., Jabłoński, M., Jabłoński, A. (2012). Efektywne modele biznesu sektora transportu kolejowego. Problemy Transportu i Logistyki, 18.
  8. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
  9. Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym. Dz.U. 2017, poz. 2117.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu