BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ćwięk Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studium Doktoranckie)
Title
Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości
Estimation of the Efficiency of Enterprise Value Creation Based on Indexed Value Measures
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 333-343, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Enterprise value measures, Market value of enterprise, Creating company's value
Note
streszcz., summ., Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ukazanie analitycznych walorów rynkowych indeksowanych mierników wartości poprzez pomiar i ocenę efektywności kreowania wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem wybranych zewnętrznych narzędzi analitycznych. Metodologia badania - Artykuł oparty został na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej w postaci mierników efektywności kreowania wartości w odniesieniu do wybranych spółek sektora budowlanego w Polsce. Wynik - Analiza wykazała, że zewnętrzne indeksowane mierniki wartości dostarczają informacji na temat okresowych efektów kreowania wartości przedsiębiorstwa, wzbogacając tym samym analizę jego wartości. Oryginalność/wartość - Przeprowadzoną analizę należy traktować jako punkt wyjścia do dalszej pogłębionej analizy uwarunkowań i efektywności praktycznego wykorzystania mierników indeksowanych, w tym miar opartych na koncepcji zysku ekonomicznego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to demonstrate the analytical usefulness of indexed value measures by measurement and evaluation of the efficiency of enterprises value creation with the application of selected external analytical tools. Design/methodology/approach - The paper is based on an analysis of the literature and the use of financial analysis tools in the form of efficiency measures in relation to the selected companies of the construction sector in Poland. Findings - The analysis confirmed that external indexed value measures provide periodic information regarding effects of the enterprise value creation and thus enriching the analysis of its value. Originality/value - The study should be regarded as a starting point for further in-depth analysis of the conditions and the effectiveness of the practical use of indexed measures, including measures based on the concept of economic profit.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cwynar, A. (2010). Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego. Kraków-Rzeszów-Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 2. Cwynar, A., Dżurak, P. (red.) (2010). Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie. Warszawa: Poltext.
 3. Czekaj, J. (red.) (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia. Warszawa: PWE.
 4. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dataarchived.html#returns (4.11.2017).
 5. Damodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Helion.
 6. Jaki, A. (2013). Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59.
 7. Jaki, A. (2017). Controlling wartości jako instrument zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Transformacja - Rozwój - Zarządzanie. Kraków: Fundacja UEK.
 8. Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWE.
 9. Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. New York: The Free Press.
 10. Stronka, D. (2004). Shareholder Evaluation of Public Corporation Executives. AnExecutive Performance MeasureBeinganAdequateBasis of a Motivational System. Pobrano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=641405 (5.11.2017).
 11. Szczepankowski, P. (2013). Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju. Warszawa: Vizja Press & IT.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu