BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierpińska-Sawicz Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Bonuses to Board Members of State-owned Companies
Premiowanie członków zarządu w spółkach Skarbu Państwa
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 381-390, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Premia, Spółki Skarbu Państwa
Bonus, State Treasury company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Artykuł prezentuje systemy premiowania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa i ich zastosowanie w spółkach. Metodologia badań - Badania przeprowadzone zostały w dwóch dużych grupach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa. Objęły one łącznie 25 spółek, w tym dwie duże spółki matki z branży surowcowej oraz 23 spółki zależne. Analizie poddane zostały uchwały Rad Nadzorczych spółek, dotyczące oceny stopnia realizacji celów i sposobie powiązania premii z osiągniętymi wynikami. Wyniki - Badania pokazują, iż przyjęte do premiowania cele nie są w pełni dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności i aktualnej sytuacji rynkowej spółek. W większości są to cele krótkoterminowe, a przyjęte dla poszczególnych mierników wagi, nie odzwierciedlają kompetencji poszczególnych członków zarządu. Oryginalność/wartość - Ze względu na krótki okres obowiązywania rozwiązań prawnych i poufność danych w literaturze brak jest badań dotyczących premiowania członków zarządu spółek Skarbu Państwa. Wyniki badań pozwolą na poprawę systemów premiowania członków zarządu i zwiększenie ich skuteczności w osiąganiu celów spółek zawartych w ich strategiach.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper presents the results of research into the bonus systems for board members of State-owned companies. Design/methodology/approach - The research was carried out in two large capital groups covering a total of 25 companies, including two large parent companies in the raw materials sector and their 23 subsidiaries. The Author analysed Supervisory Board's resolutions regarding the assessment of the degree of objectives achievement and its relation to the bonus system. Findings - The study shows that the objectives to assess achievement are not fully suited either to the type of activity pursued by the companies or the current market situation. Management bonus systems measure chiefly short-term objectives, and the weights used for individual metrics do not reflect the competences of individual board members. Originality/value - Due to the short period of legal solutions validity and data confidentiality, there is no research in the literature regarding bonuses for management board members of State Treasury companies. The results of the research will improve the bonus systems for board members and increase management effectiveness in achieving a companies goals included in their strategies.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska, S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Kawka, T. (2012). Wynagrodzenia pracowników. In: T. Listwan (ed.), Zarządzanie kadrami. Warszawa: C.H. Beck.
 3. Kopertyńska, M. (2000). Systematyka płac przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania, 134 (846), 234.
 4. Masiukiewicz, P. (2010). Systemy motywacji top-menedżerów jako akcelerator kryzysu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 9, 53-61.
 5. Meysztowicz, K., Policewicz, K., Autonowicz, M. (2016). Premie uznaniowe. Personel i Zarządzanie, 12, 46-49.
 6. Szułdrzyński, K. (ed.) (2016). Analiza wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych 2016. Raport PwC. Retrieved from : https://www.pwc.pl/pl/pdf/analiza-wynagrodzen-zarzadow-i-rad-nadzorczych-2016.pdf (30.12.2017).
 7. Sedlak, K. (2014). Total rewards - przyszłość systemów wynagradzania. Benefit, 3, 9-12.
 8. Sokołowski, J., Jóźwicki, R. (2010). Wynagrodzenia naczelnej kadry kierowniczej a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 144, 467-479.
 9. Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2015, poz. 2099), (uniform text O.J. 2015 item 2099).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznawane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania, O. J. 2003, 14, 139.
 11. Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202), (O.J. 2016, item 1202).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu