BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostomski Eugeniusz (Uniwersytet Gdański), Lepczyński Błażej (Uniwersytet Gdański)
Title
Znaczenie członkostwa w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego i funduszy własnych w polskich bankach spółdzielczych
The Role of Membership In Shaping of Financial Stability and Own Funds in Polish Cooperative Banks
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 405-417, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Banki spółdzielcze, Bezpieczeństwo finansowe, Aktywa, Kapitał własny
Cooperative banks, Financial security, Assets, Ownership capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem badania była ocena roli członkostwa w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego banków spółdzielczych w Polsce, a w szczególności ocena wpływu odpływu członków na poziom funduszy udziałowych i adekwatność kapitałową banków spółdzielczych. Metodologia badania - Podejście badawcze opierało się na studiach literaturowych, analizie porównawczej oraz na analizie wskaźników obrazujących zmiany w liczbie członków w bankowości spółdzielczej, w kapitale udziałowym i w zakresie adekwatności kapitałowej. Wynik - W przeciwieństwie do tendencji europejskich, w polskiej bankowości spółdzielczej obserwuje się odpływ członków, co nie sprzyja długoterminowej stabilności finansowej banków spółdzielczych. Luka między polską bankowością spółdzielczą a bankowością zachodnioeuropejską pod tym względem ulega pogłębieniu. Zmniejszanie się liczby członków negatywnie wpływa na poziom funduszy udziałowych i ich udział w strukturze kapitałów. Banki spółdzielcze nie wykorzystują członkostwa ani do poprawy swojej bazy kapitałowej, ani do zwiększenia sprzedaży produktów bankowych. Oryginalność/wartość - Zrealizowane badanie poszerza wiedzę na temat związków między członkostwem a bezpieczeństwem finansowym banków spółdzielczych. W części badawczej zaproponowano wielowymiarowe podejście do oceny bezpieczeństwa finansowego, uwzględniające ocenę wpływu zmian w funduszach udziałowych na adekwatność kapitałową, ocenę ryzyka koncentracji udziałów i ryzyka odpływu członków w sytuacji kryzysowej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of the study was to assess the role of membership in shaping the financial stability of polish cooperative banks, and in particular to assess the impact of the outflow of members on the level of share funds and the capital adequacy of cooperative banks. Design/methodology/approach - Analysis of the literature, comparative analysis, using indicators that characterize changes in the number of members in cooperative banking, changes in the number of members in cooperative banking, changes in member' shares and capital adequacy. Findings - In contrast to European trends, where a steady, systematic increase in the number of members is observed, the number of members drops in Polish cooperative banks. The decrease in the number of members has a negative impact on the level of share funds and capital adequacy. Membership does not contribute either to improving their capital base or to increasing sales of banking services. Originality/value - Research expands the findings of researches of the relationship between membership and financial stability of cooperative banks and the reasons for the outflow of members from Polish cooperative banks. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cipiur, J. (2013). Są banki, w których liczy się nie tylko zwrot z kapitału. Pobrano z: www.obserwatorfinansowy.pl.
 2. Egarius, D., Roger, P. (2016). Being a member of a cooperative bank: ethical or financial decision? Finance Controle Strategie. Pobrano z: http://journals.openedition.org/fcs/1882.
 3. Gniewek, J. (2016). Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia. Sectio H, 3 (50), 39-48.
 4. Groeneveld, H. (2015). Governance of European Cooperative Banks: Overview, Issues and Recommendations. Working Paper TIAS School for Business and Society.
 5. Groeneveld, H. (2017). Snapshot of European Co-operative Banking 2017. TIAS School for Business and Society.
 6. Golec, M. (2017). Baza członkowska jako atrybut społecznego wymiaru działalności banków spółdzielczych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 478, 206-215.
 7. Jones, D., Kalmi, P. (2014). Membership and Performance in Finnish Financial Cooperatives: A New View of Cooperatives? Review of Social Economy, 73, 283-309.
 8. Jones D., Jussila I., Kalmi P. (2016). The Determinants of Membership Cooperative Banks: Common Bond versus Private Gain. Annals of Public and Cooperative Economics, 3 (87), 411-432.
 9. Juszczyk S., Balina, R., Stola, E., Różyński, J. (2014). Fundusze udziałowe kluczowym narzędziem rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 485-497.
 10. Katarzyński, R. (2015). Kapitały pilnie poszukiwane. BS.net.
 11. KNF (2015). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 12. KNF (2013). Analiza sytuacji bankowego sektora spółdzielczego, w tym funduszy własnych, w 2012 r. oraz informacja o przebiegu prac nad możliwymi modelami działania zrzeszeń w kontekście Dyrektywy CRD IV oraz Rozporządzenia CRR. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 13. KNF (2016). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartałach 2016 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 14. KNF (2017a). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2016 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 15. KNF (2017b). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2017 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 16. KNF (2017c). Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 17. Nadaj, R. (2016). KNF już raz uratowała PBS w Ciechanowie. Kosztem udziałowców. Bankier.pl.
 18. Swacha, C. Wyzwania bankowości spółdzielczej wynikające z nowych regulacji nadzorczych i wdrażania IPS. Pobrano z: www.pte.pl/pliki/2/12/Cz_Swacha_Wyzwania_bankowosci_spoldzielczej.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu