BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasprzyk Piotr (Politechnika Gdańska)
Title
Elementy polityki podatkowej państw europejskich dotyczące wy-branych przedsięwzięć inwestycyjnych
Elements of European Countries Tax Policy Regarding Selected Investment Projects
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 419-430, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Projekty inwestycyjne, Polityka podatkowa, Przedsiębiorczość, Ulgi podatkowe
Investment project, Tax policy, Entrepreneurship, Tax incentives
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych rozwiązań realizowanych za pośrednictwem systemów podatkowych w zakresie opodatkowania inwestycji. Autor dokonał analizy mechanizmów wykorzystywanych w wybranych państwach europejskich mogących mieć wpływ na podejmowane decyzji o przedsięwzięciu lub zaniechaniu rozpoczęcia wybranych rodzajów inwestycji. Metodyka badania - Przedstawiona w poniższym artykule analiza to przegląd literatury oraz rozwiązań o charakterze systemowym i prawnym. Ponadto autor zbadał wtórne dane statystyczne oraz specjalistyczne raporty z zakresu opisywanej tematyki. Wynik - Szeroko stosowanym narzędziem w przypadku podejmowanych przez przedsiębiorstwa inwestycji (np. w rynek nieruchomości) jest nakładany na osiągane dochody - podatek dochodowy. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w państwach Europy podatek ten nakładany jest najczęściej z progresywnymi stawkami w przypadku PIT oraz liniowo w przypadku CIT. Podatek ten powoduje bezpośrednie uszczuplenie osiąganych przez przedsiębiorców korzyści ekonomicznych, co powinno być wliczone już na etapie kalkulowania zakładanej stopy zwrotu. Oryginalność/wartość - Niniejsze opracowanie stanowi oryginalny przegląd literatury oraz danych o charakterze prawnym i statystycznym. Wyniki stanowić mogą podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych badań w zakresie zaprezentowanej problematyki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this study is to present the basic solutions implemented through tax systems in the field of taxation of investments. The author has analysed the mechanisms used in selected European countries that could influence the decisions made on undertaking or abandoning the start of selected types of investments. Methodology - The analysis presented in the article include a review of literature and system and legal solutions. In addition, the author has examined statistical data and reports on the described subject. Result - A widely used tool in the case of investments undertaken by enterprises (e.g. in the real estate market) is imposed income tax. According to the analysis, in European countries, this tax is most often charged with progressive rates in the case of PIT and is linear in the case of CIT. This tax causes direct depletion of economic benefits achieved by entrepreneurs, which should be included already at the stage of calculating the assumed rate of return. Originality/value - This document is an original review of literature and legal and statistical data. The results can be the basis for further, more detailed research on the issues presented. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Study on R&D Tax Incentives (2015). Taxation Papers Working Paper No. 25.
 2. Brzeziński, B. (2008). Wprowadzenie do prawa podatkowego. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 3. Eurostat. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_price_statistics_-_house_ price_index (18.01.2017).
 4. Famulska, T. (red.) (2013). Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 5. Gawron, H. (1997). Ocena efektywności inwestycji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 6. Henzel, H., Śmietana, K., Maszczyk, A. (2013). Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe. W: K. Marcinek (red.), Atrakcyjność inwestycyjna instrumentów finansowych na rynku nieruchomości w warunkach kryzysu (s. 28-45). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 7. Kasprzak, K., Wyrzykowski, W. (2017). Ocena efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle wybranych państw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1 (33), 83-95.
 8. KPMG (2017). ASC 740 - Income Taxes. Summary of worldwide taxation on income and gains derived from listed securities. Pobrano z: https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2017/02/kpmg-asc-740-international--tax-guide.pdf (18.12.2017).
 9. Michalak, A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Nowak, E., Pielichat, E., Poszwa, M. (1999). Rachunek opłacalności inwestycji. Warszawa: PWE.
 11. Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Szczęsny, W., Śliwa, J. (2010). Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwach. Warszawa: C.H. Beck
 13. Szlęzak-Matusewicz, J. (2008). Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 86, 48-58.
 14. Uchman, J. (2014). Opodatkowanie dochodów a inwestycje w przedsiębiorstwie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 106, 45-56.
 15. Union Internationale De La Propriete Immobiliere. Pobrano z: http://uipi.com/new/wp-content/uploads/2014/12/UIPI-Comparative-Analysis-on-Real-Estate-Taxation-2013.pdf (18.12.2017).
 16. Wach, K. (2005). Systemy podatkowe Unii Europejskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 17. Wrońska, E. (2008). Źródła finansowania wypłat dywidend. W: J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Wyrzykowski, W. (2008). Podatki w Polsce. Zarys wykładu. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Bookmarket.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu